145.jpg

Koleje

W latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (PO IiŚ) na drogi i kolej, tabor kolejowy pasażerski do przewozów międzynarodowych i międzyregionalnych, porty lotnicze, porty morskie oraz drogi śródlądowe, transport miejski oraz transport intermodalny zostanie przeznaczonych około 27 mld euro. Transport kolejowy może liczyć na dofinansowanie sięgające 10% dostępnych środków. Zakłada sie zmodernizowanie do 2015 roku kluczowych dla komunikacji międzynarodowej odcinków linii kolejowych. Ponadto zostaną wybudowane nowe lub zmodernizowane wybrane odcinki sieci transportu szynowego i trolejbusowego w metropoliach.

W sektorze transportu kolejowego w latach 2007-2013 ze środków Funduszu Spójności zrealizowane zostaną inwestycje kolejowe na najważniejszych liniach kolejowych, głównie objętych siecią TEN-T. Podejmowane przedsięwzięcia dotyczyć będą na ogół inwestycji modernizacyjnych i połączeń o dużych prędkościach przewozu. Dofinansowanie przewidziane jest również na wdrożenie elektronicznych systemów zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) oraz prace przygotowawcze do budowy linii dużych prędkości.

Poza projektami kluczowymi realizowane będą przedsięwzięcia wybierane w trybie konkursowym. Warunkiem otrzymania dofinansowania na ich realizację będzie spełnienie zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ kryteriów wyboru projektów.

Poniżej znajdą Państwo projekty, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia wyłonione zarówno w drodze konkursów, jak i znajdujące się na liście projektów indywidualnych PO IiŚ.

biprss