Wstecz

Polska Wschodnia 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) jest instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego, dedykowanym 5 województwom Polski Wschodniej: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu.


Celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten będzie realizowany jako uzupełnienie i wzmocnienie działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Program wspiera powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.


Jednym z celów PO PW jest wzmocnienie wewnętrznych i uzupełnienie zewnętrznych połączeń w transporcie kolejowym wschodniej Polski stosownie do zapisów ujętych w Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dlatego też znaczna część środków - 330 mln euro - przeznaczona została na realizację osi priorytetowej III Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa, działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa. Planowane w ramach ww. osi priorytetowej inwestycje prowadzone będą w ramach tzw. Magistrali Wschodniej, która stanowi koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski Wschodniej w zakresie transportu kolejowego.


Cele inwestycyjne PO PW zostały zaplanowane tak, aby wzmacniały przedsięwzięcia współfinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jednocześnie były komplementarne do działań w zakresie infrastruktury kolejowej, realizowanych za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych województw Polski Wschodniej.

Beneficjentem działania 3.1. jest PKP PLK S.A. Środki PO PW zostaną przeznaczone na realizację inwestycji na odcinkach służących poprawie dostępności transportowej w obrębie Polski Wschodniej, a jednocześnie istotnych pod względem wzmacniania makroregionalnych potencjałów rozwojowych. Wsparciem zostaną objęte linie kolejowe tworzące Magistralę Wschodnią. Zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. jest to ciąg komunikacyjny łączący miasta wojewódzkie makroregionu, który przebiega przez: Olsztyn-Korsze-Kętrzyn-Giżycko-Ełk-Białystok-Czeremcha-Siedlce-Łuków-Dęblin-Lublin-Kraśnik-Tarnobrzeg-Kolbuszowa-Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc przez: Tarnobrzeg-Ostrowiec Świętokrzyski-Skarżysko.


Inwestycje służyć będą podniesieniu konkurencyjności transportu kolejowego poprzez wzrost jakości infrastruktury istniejących linii (m.in. podniesienie ich parametrów technicznych, wymiana przestarzałych elementów, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań oraz elektryfikacja niektórych odcinków). PO PW obejmie dofinansowaniem przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury liniowej, jak również inwestycje w infrastrukturę punktową, tj. obiekty obsługi podróżnych (przystanki, wiaty, kładki dla pieszych, które przystosowane będą do potrzeb osób o ograniczonej mobilności), a także przejazdy kolejowe i inne obiekty inżynieryjne. Prace obejmą także rozwój systemów sterowania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej.

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni rolę Instytucji Pośredniczącej - odpowiadamy za wdrożenie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej III.

 

Pliki do pobrania

biprss