Wstecz

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych - WSTĘPNA KWALIFIKACJA PROJEKTÓW

WSTĘPNA KWALIFIKACJA PROJEKTÓW
w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ 2014-2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
informuje o rozpoczęciu wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego
w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Wstępna kwalifikacja projektów polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów z zakresu transportu intermodalnego.

Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia jednej z zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE. Pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem.

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Umowa ta może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Jednym z horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia jest kryterium dotyczące zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej.

Wnioski kierowane są przez podmioty planujące korzystać z dofinansowania na realizację projektu z zakresu transportu intermodalnego przed ich rozpoczęciem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które wstępnie ocenia, czy projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków w ramach wstępnej kwalifikacji projektów:

Wnioski (oryginał wniosku z załącznikami) należy składać w dni robocze w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do odwołania w kancelarii CUPT w godzinach jej pracy (8.15-16.15), pod adresem siedziby CUPT:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 00 - 844, Plac Europejski 2

lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „Wstępna kwalifikacja - transport intermodalny - działanie 3.2".

 

Szczegółowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: intermodal@cupt.gov.pl

 

 

 

Pliki do pobrania

biprss