Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zostało utworzone na mocy Zarządzenia Nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 roku (tekst jednolity z 24 marca 2015 r.). 1 stycznia 2016 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Działalność Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT).

  

Misja

 

CUPT kompleksowo wspiera beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji.

  

Cel

Celem Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.

  

Zadania CUPT

 

Statutowym przedmiotem działalności Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020. Na mocy zawartych  porozumień Centrum pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w systemie wykorzystania funduszy unijnych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Ponadto CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczacej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Odpowiadamy za realizację projektów transportowych w poniższych osiach priorytetowych: 

PO IiŚ 2007-2013:

Priorytet VI: Drogowa i lotnicza siec TEN-T (Trans-European Network for Transport)
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

PO IiŚ 2014-2020:

Priorytet III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej
Priorytet IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
Priorytet V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Priorytet III: Ponadregionalna Infrastruktura KolejowaCUPT a beneficjenci

 

Beneficjentów i Centrum Unijnych Projektów Transportowych łączy wspólny cel: jest nim pełne wykorzystanie unijnych środków na realizację projektów. Sukces osiągnąć można tylko w wyniku rzetelnego i opartego na współpracy procesu przygotowania inwestycji i ich realizacji. Dlatego CUPT dążyć będzie do udzielania wsparcia Beneficjentom na każdym etapie prac, służyć doradztwem, pomocą w szkoleniach, współpracować w regionie - w miejscu realizacji inwestycji. Pracownicy Centrum analizują zagrożenia i potencjalne bariery, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięć, eliminując je na możliwie wczesnym etapie. Dobra współpraca z Beneficjentem pozwoli na bieżące usuwanie przeszkód oraz szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych kompleksowo wspomaga Beneficjenta – od momentu podpisania tzw. pre-umów (w przypadku projektów kluczowych) dotyczących wsparcia przygotowania projektów, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie i całkowite rozliczenie projektu. Jednocześnie Centrum Unijnych Projektów Transportowych ma zapewnić, by w procesie realizacji projektu zostały spełnione wszystkie wymogi unijne i krajowe. Bieżący monitoring jest więc uzupełniony dokładnym rozliczeniem poszczególnych etapów inwestycji, regularną sprawozdawczością i kontrolami okresowymi realizacji projektu.

Zasady działania CUPT są zgodne z prawem Unii Europejskiej, prawem polskim, z zasadami określonymi w poszczególnych programach operacyjnych oraz z polityką transportową ministra właściwego ds. transportu. Traktując Beneficjentów jak równorzędnych partnerów w procesie realizacji podjętych przez Polskę zobowiązań wobec Unii Europejskiej CUPT jest instytucją przyjazną, kompetentną i jednocześnie wymagającą.

biprss