Wstecz

Kontakt

Adres

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01
e-mail: cupt@cupt.gov.pl

sekretariat@cupt.gov.pl

godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz.: 8:15 - 16:15


Dyrekcja Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Przemysław Gorgol - p.o. Dyrektor
Sekretariat - tel. (22) 262 05 02, fax (22) 262 05 01

sekretariatDyrektoraCUPT@cupt.gov.pl

 

Departament Przygotowania Projektów

Krzysztof Rodziewicz - Dyrektor Departamentu
Sekretariat - tel. (22) 262 06 92, fax (22) 262 05 01

sekretariatDPP@cupt.gov.pl

Główne zadania Departamentu Przygotowania Projektów:
- analiza potencjału i zdolności instytucjonalnej beneficjentów do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
- monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych, w tym ścisła współpraca z beneficjentami w celu identyfikacji i eliminacji ryzyk inwestycyjnych
- udział w procedurze identyfikacji i wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach PO PW
- koordynacja wsparcia eksperckiego w ramach środków i zasobów znajdujących się w dyspozycji CUPT
- koordynacja działań związanych ze wsparciem Inicjatywy JASPERS dla sektora transportu
- koordynacja systemu monitorowania efektywności wsparcia z pomocy technicznej dla PKP PLK S.A. oraz GDDKiA w zakresie przygotowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków UE


Departament Wdrażania Projektów

Ewa Karasińska - Dyrektor Departamentu
Sylwia Cieślak-Wilk - Z-ca Dyrektora (transport intermodalny, morski, śródlądowy i multibranżowy)
Agnieszka Osiecka - Z-ca Dyrektora (transport kolejowy)
Agnieszka Szymańska - Z-ca Dyrektora (transport drogowy)
Joanna Świderska - Z-ca Dyrektora (transport publiczny i bezpieczeństwo)

Sekretariat - tel. (22) 375 04 46, fax (22) 262 05 01

sekretariatDWP@cupt.gov.pl

Główne zadania Departamentu Wdrażania Projektów:
- organizacja wyboru projektów w drodze konkursu w ramach POIiŚ 2014 - 2020
- ocena i przygotowanie do zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ i PO PW
- weryfikacja wniosków o dofinansowanie dla projektów CEF
- przygotowanie projektów umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów
- weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach POIiŚ i POPW
- weryfikacja raportów monitorujących w ramach CEF oraz wniosków wynikających z GA
- udział w wizytach monitoringowych projektów POIiŚ; 2014-2020 oraz monitorowanie wydanych zaleceń i rekomendacji
- przeprowadzanie wizyt monitorujących w ramach CEF oraz monitorowanie zaleceń


Departament Analiz Transportowych

Paweł Engel - Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych
Sekretariat - tel. (22) 262 06 92, fax (22) 262 05 01

sekretariatDAT@cupt.gov.pl

Główne zadania Departamentu Analiz Trasnportowych:
- realizacja i koordynacja analiz programów strategicznych i ich projektów, w kontekście realizowanych programów wsparcia;
- koordynacja działań w zakresie budowy zintegrowanego modelu ruchu dla sektora transportu;
- koordynacja zagadnień związanych z pomocą publiczną w projektach wdrażanych przez CUPT;
- prowadzenie ewaluacji projektów, w tym rozpowszechnianie, wdrażanie i monitorowanie wykorzystania rekomendacji i wniosków z badań ewaluacyjnych;
- konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej dla projektów planowanych i finansowanych ze środków POIiŚ, POPW oraz CEF;
- udział w weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz dokumentacji stanowiącej ich załączniki w zakresie analiz oddziaływania na środowisko;
- konsultacje w zakresie przygotowania założeń, metodyki i wyników analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych dla projektów planowanych i finansowanych ze środków POIiŚ, POPW oraz CEF;
- udział w weryfikacji wniosków o dofinansowanie, weryfikacja założeń, metodyki i wyników analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych będących załącznikiem wniosków o dofinansowanie,
- współpraca z podmiotami prowadzącymi prace nad tworzeniem modeli planowania transportu.


Departament Monitoringu i Pomocy Technicznej

Szymon Szpakowski - Dyrektor Departamentu
Sekretariat - tel. (22) 262 06 92, fax (22) 262 05 01

sekretariatDM@cupt.gov.pl

Główne zadania Departamentu:
- sprawozdawczość, monitorowanie realizacji celów: osi priorytetowych programów operacyjnych (PO IiŚ i PO PW), instrumentu finansowego (CEF) oraz analiza ryzyka realizacji projektów na poziomie osi priorytetowych/działań w oparciu o wskaźniki produktu i rezultatu oraz w zakresie postępu rzeczowego i finansowego;
- monitorowanie dostępnej alokacji środków i spełnienia zasady n+3 w celu zapewnienia skutecznego wydatkowania środków;
- opracowywanie prognoz wydatkowania środków oraz danych będących podstawą do sporządzenia projektu budżetu państwa i budżetu zadaniowego;
- sporządzanie deklaracji wydatków oraz monitorowanie realizacji celów certyfikacji;
- prowadzenie spraw z zakresu projektów pomocy technicznej realizowanych przez CUPT, GDDKiA oraz PKP PLK S.A., w szczególności: opracowywanie wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie, nadzór nad prawidłową ich realizacją, sporządzanie wniosków o płatność dla projektów CUPT, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność GDDKiA oraz PKP PLK S.A., weryfikacja wydatków operacyjnych CUPT pod kątem kwalifikowalności;
- przygotowanie i aktualizacja instrukcji wykonawczych dotyczących PO IiŚ oraz PO PW;
- koordynacja w zakresie prac nad przygotowywaniem i zmianami dokumentów programowych i wdrożeniowych;
- zapewnienie jednolitego stosowania w CUPT wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków;
- koordynacja merytoryczna zadań związanych.


Departament Kontroli

Piotr Lipiec - Dyrektor Departamentu
Małgorzata Bogusiewicz - Z-ca Dyrektora

Sekretariat - tel. (22) 375 04 51, fax (22) 262 05 01

sekretariatDK@cupt.gov.pl


e-mail: kontrola@cupt.gov.pl

Główne zadania Departamentu Kontroli:
- kontrola/weryfikacja ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym udzielanie rekomendacji i formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie wysokości korekt finansowych
- przeprowadzanie przeglądu jakości kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
- sporządzanie ponownych analiz wyników kontroli procedury zawierania umów realizowanych przez inne instytucje (w tym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), w tym udzielanie rekomendacji i formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie wysokości korekt finansowych
- przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta, obejmujących weryfikację prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym sporządzanie informacji pokontrolnej i zaleceń pokontrolnych
- prowadzenie kontroli na dokumentach oraz trwałości projektów
- analizowanie, identyfikowanie oraz monitoring nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy unijnych
- opracowywanie raportów o nieprawidłowościach, rejestru korekt i naruszeń zawierającego dane wymagane przez Instytucję Certyfikującą w ramach kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu i innych dokumentów przewidzianych w ramach obowiązującego systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy unijnych
- obsługa i współpraca z audytorami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań realizowanych i wdrażanych przez CUPT
- koordynowanie i monitorowanie wdrażania w CUPT zaleceń i rekomendacji wydanych przez instytucje uprawnione do kontroli
- weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje oraz ustalanie wysokości wskaźników pomniejszających wartość kwalifikowaną kontraktów w tym zakresie
- monitorowanie procesu nakładania korekt i sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych


Departament Prawny

Katarzyna Kwiatkowska - Dyrektor Departamentu
Sekretariat - tel. (22) 375 04 51, fax (22) 262 05 01

sekretariatDP@cupt.gov.pl

Główne zadania Departamentu Prawnego:
- prowadzenie spraw legislacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
- udzielanie kierownictwu CUPT oraz komórkom organizacyjnym CUPT porad i opinii prawnych w sprawach jednostki leżących w zakresie właściwości CUPT
- udzielanie wyjaśnień dotyczących systemu realizacji programów operacyjnych
- udzielanie wsparcia merytorycznego beneficjentom i departamentom ich obsługującym w zakresie formalno-prawnym, w tym w zakresie systemu realizacji programów operacyjnych
- opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych, przygotowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawieranych przez CUPT
- opiniowanie pod względem formalno-prawnym pre-umów oraz umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów
- obsługa prawna CUPT w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
- zastępstwo procesowe CUPT

 

Biuro Rachunkowości i Finansów

Anna Klimek-Krypa - Dyrektor Biura
Sekretariat - tel. (22) 262 06 96, fax (22) 262 05 01

sekretariatBRF@cupt.gov.pl

Główne zadania Biura Rachunkowości i Finansów:
Prowadzenie ogółu spraw z zakresu gospodarki finansowej CUPT oraz obsługi finansowo-księgowej CUPT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów operacyjnych i CEF obsługiwanych przez CUPT, związanych w szczególności z:

- koordynacją prac w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich
- koordynacją prac w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu państwa zarówno w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym, w zakresie dochodów i wydatków CUPT w części dotyczącej działalności operacyjnej ( planowanie budżetu operacyjnego i inwestycyjnego związanego z bieżącą realizacją zadań CUPT
- opracowywaniem i sporządzaniem planu finansowego CUPT oraz zmian do tego planu
- opracowywaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych, comiesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe, sporządzaniem analiz i realizacji dochodów i wydatków budżetowych
- sporządzaniem sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych - bilansu, zestawienia zmian funduszu jednostki oraz rachunku zysków i strat
- ustalaniem należności z tytułu dochodów budżetu państwa, dokonywaniem wydatków i pobieraniem należności, zwrotem nadpłat, umarzaniem należności, wzywaniem beneficjentów i innych kontrahentów CUPT do zapłaty należności
- kontrolą finansową dokumentów księgowych w ramach projektów realizowanych w zakresie powierzonych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych, CEF oraz projektów pomocy technicznej dla PKP PLK S.A.
- monitorowaniem realizacji planu finansowego w części dotyczącej powierzonych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych, CEF oraz projektów pomocy technicznej dla PKP PLK S.A., z kontrolą wydatków pod względem zgodności z planem finansowym oraz sporządzaniem informacji i analiz w tym zakresie
- wstrzymywaniem przekazywania środków w ramach wdrażanych działań w zakresie powierzanych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych oraz CEF na podstawie informacji o nieprawidłowościach
- ustanawianiem zabezpieczeń należytego wykonania umów, których stroną jest CUPT, w tym z przyjmowaniem i przechowywaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie, a także z weryfikacją zabezpieczeń na etapie wypłaty środków, tj. pod kątem wartości zabezpieczenia i aktualnej ważności ustanowionego zabezpieczenia na dzień wypłaty środków
- obsługą finansowo-księgową CUPT w zakresie działalności operacyjnej i programowej
- prowadzeniem kasy w CUPT.


Biuro Kadr i Szkoleń

Katarzyna Lubbe-Kwaśniak - Dyrektor Biura
Sekretariat
- tel. (22) 262 06 92, fax (22) 262 05 01

sekretariatBKS@cupt.gov.pl

Główne zadania Biura Kadr i Szkoleń:
- prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz szkoleniowych pracowników CUPT
- koordynacja, monitorowanie lub przeprowadzanie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w CUPT
- organizacja szkoleń dla beneficjentów
- obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy


Biuro Administracyjne

Przemysław Gorgol - Dyrektor Biura
Anna Paradowska-Naturska - Z-ca Dyrektora Biura

Sekretariat - tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

sekretariatBA@cupt.gov.pl

Główne zadania Biura Administracyjnego:
- gospodarowanie składnikami mienia CUPT i nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem
- dokonywanie zakupów dostaw i usług oraz przygotowywanie stanowisk pracy w CUPT
- zapewnienie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej oraz prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego CUPT
- zabezpieczenie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej CUPT
- rozwój i utrzymanie aplikacji i systemów informatycznych oraz usług teleinformatycznych, zgodnie z potrzebami CUPT i wymaganiami prawnymi
- sporządzanie planu zamówień publicznych oraz planu zamówień
- udział w opracowaniu i aktualizacji Strategii komunikacji w ramach POIiŚ 2014-2020 i w ramach POPW, opracowywanie i koordynacja realizacji Rocznego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych CUPT
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach powierzonych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych oraz CEF
- udzielanie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
- prowadzenie strony internetowej i intranetowej CUPT oraz BIP, prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej CUPT

 

Audytor Wewnętrzny

Elżbieta Dreger
tel. (22) 262 05 11

sekretariatAW@cupt.gov.pl


Punkt informacyjny:

Telefon: (22) 262 06 08, 262 06 09, 262 05 32
e-mail: promocja@cupt.gov.pl

Kontakt dla mediów:
Anna Paradowska-Naturska
Telefon: (22) 262 06 89
e-mail: media@cupt.gov.pl


Zgłaszanie nieprawidłowości:

e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl oraz kontrola@cupt.gov.pl

 

Formularz kontaktowy:

*Imię:
*Nazwisko:
*Redakcja:
*E-mail:
*Telefon:
Tel. kom.:

Treść pytania:

*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w celach związanych z działalnością Wydziału Informacji i Promocji. Oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu oraz modyfikacji lub usunięcia moich danych osobowych.


(Pola oznaczone * są obowiązkowe)

 

Uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej CUPT prosimy przesyłać do administratora strony.

biprss