Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

19 sierpnia 2022 | Krajowy Plan Odbudowy

Konsultacje kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach KPO „Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)”

W związku z planowaną rolą Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Jednostki Wspierającej Ministra Infrastruktury w realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do udziału w konsultacjach kryteriów wyboru przedsięwzięć w ramach komponentu:

E1.1.2. KPO „Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)

– w zakresie inwestycji w zeroemisyjny oraz niskoemisyjny tabor autobusowy na nowoutworzonych oraz istniejących liniach, na obszarach pozamiejskich.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i sugestii co do kształtu kryteriów oraz potwierdzenie wykonalności wybranych przedsięwzięć w horyzoncie czasowym do końca drugiego kwartału 2026 roku.

W ramach KPO obowiązywać będą następujące rodzaje kryteriów:

  • kryteria horyzontalne – obowiązują wszystkie przedsięwzięcia;
  • kryteria szczegółowe – mogą być określone przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT i są dostosowane do specyfiki określonych inwestycji i konkursów.

Kryteria horyzontalne – weryfikacja spełniania kryteriów następuje poprzez ocenę zerojedynkową (‘0’-‘1’). Niespełnienie któregokolwiek kryterium horyzontalnego (ocena ‘0’) powoduje wykluczenie przedsięwzięcia z (dalszej) oceny i tym samym skutkuje brakiem możliwości finansowania środkami planu rozwojowego, chyba że dane kryterium horyzontalne zakłada możliwość wskazania i uzasadnienia oceny ‘nie dotyczy’.

Kryteria szczegółowe – projekt kryteriów został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT. Ocena przedsięwzięć w ramach kryteriów szczegółowych dokonywana jest poprzez ocenę zerojedynkową (‘0’-‘1’) oraz ocenę punktową.

Przedsięwzięcia będą oceniane w konkursie na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o objęcie wsparciem lub innych dokumentach (np. w załącznikach) złożonych lub przedstawionych w trybie i zakresie określonym przez Ministerstwo Infrastruktury/CUPT.

Konsultacjom będą podlegać wyłącznie kryteria szczegółowe.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone propozycje i uwagi do kryteriów wyboru przedsięwzięć. Szczegółowo je przeanalizujemy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Do osób zgłoszonych zostanie wysłany w najbliższych dniach email z linkiem do spotkania.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top