Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

19 sierpnia 2022 | POIiŚ 2014-2020

Umowa o dofinansowanie dla budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 (faza I) podpisana

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nową umowę o dofinansowanie dla projektu, jakim jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 (faza I).

Założenia projektu

Przedsięwzięcie zakłada budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 o parametrach drogi klasy GP ­­i długości 16,66 km, realizowanej w trybie projektuj i buduj (żółty fidic). Inwestycja przebiega po południowej stronie miast Poręba i Zawiercie, położonych w województwie śląskim. Początek znajduje się w km 105+836 drogi krajowej 78 – za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 793, w miejscu gdzie kończy się dwujezdniowa obwodnica Siewierza w ciągu drogi krajowej 78.

Z kolei koniec zlokalizowano na projektowanym węźle Kromołów z drogą wojewódzką 791 na granicy Zawiercia (ul. Olkuska) i Fugasówki (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego) – nieopodal aktualnie istniejącego skrzyżowania  z obecnym śladem drogi krajowej 78 (skrzyżowanie ulic Ignacego Jana Paderewskiego, Siewierskiej i Olkuskiej w Zawierciu), w km 122+500.

Cel projektu

Celem projektu jest odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Przedsięwzięcie obejmuje realizację m.in.:

 • dwujezdniowego odcinka drogi krajowej klasy GP o długości 16,66 km,
 • węzłów drogowych Kuźnica i Kromołów oraz skrzyżowania ze starym śladem drogi krajowej 78,
 • sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej 78 z drogą wojewódzką 793 w Siewierzu oraz z ul. Oleśnickiego w Siewierzu,
 • dróg w liniach rozgraniczających DK o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania zrealizowanej inwestycji oraz prawidłowej obsługi przyległych terenów,
 • zatok postojowych do ważenia pojazdów,
 • skrzyżowań z linią kolejową,
 • przejazdów i wjazdów awaryjnych na obwodnicy,
 • obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej 78 oraz dróg krzyżujących się,
 • systemu odwodnienia terenu (m.in. kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne),
 • urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń, zbiornika kompensacyjnego dla płazów),
 • infrastruktury dla pieszych (budowa lub przebudowa),
 • oświetlenia drogowego,
 • rozbiórkę, budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
 • rozbudowy, przebudowy lub budowy infrastruktury pod i nadziemnej w tym: kanałów technologicznych, sieci: energetycznych zasilających i oświetleniowych, wodociągowych, gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń: teletechnicznych, melioracyjnych, hydrologicznych, kolejowych i innych niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • wzmocnienie podłoża w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.
 • budowę urządzeń BRD (m.in. oznakowanie obwodnicy i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia.

Szczegóły projektu

Beneficjent: GDDKiA

Numer i nazwa projektu: POIS.04.02.00-00-0060/21, pn. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk 78” – Faza I

Planowany całkowity koszt realizacji projektu (faza I): 263 802 651,12 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 253 846 565,43 PLN

Wartość dofinansowania UE: 215 769 580,58 PLN

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top