Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

16 lutego 2022 | Transport Morski i Rzeczny

Zintegrowany Model Ruchu – profesjonalne planowanie inwestycji transportowych

Z przyjemnością informujemy, iż ukończyliśmy prace nad bazową wersją Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) dla Polski, opracowanego w kompleksowej formule dla całego sektora transportu.

Model jest profesjonalnym narzędziem, które pomoże w planowaniu przyszłych inwestycji transportowych. Skorelowane dane będą wykorzystywane do analiz w zakresie nowych dróg, linii kolejowych, a także połączeń autobusowych i lotniczych. Wszystko to z myślą m.in. o nowej perspektywie 2021-2027, w której Komisja Europejska będzie wymagała zgodności z modelem.

Prace nad modelem rozpoczęły się w 2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych wspólnie z firmą ARUP rozpoczęło prace nad stworzeniem krajowego modelu ruchu. Dzięki temu szeroko zakrojonemu narzędziu, jakim jest zintegrowany model ruchu będzie można prowadzić kompleksowe analizy adresujące m.in. poniższe potrzeby:

 • optymalizacji procesu planowania strategicznego i wdrażania polityki transportowej na poziomie krajowym i regionalnym,
 • oceny przyszłych strategicznych planów transportowych w Polsce,
 • oceny nowych dużych projektów inwestycyjnych,
 • analizy wariantowej opcji inwestycyjnych.

ZMR opracowywany jest przy użyciu oprogramowania PTV VISUM i oparty jest na klasycznym podejściu czterostopniowym odwzorowującym popyt transportowy w zakresie:

 • potencjału generowanego,
 • rozkładu przestrzennego podróży,
 • wyboru sposobu podróżowania,
 • rozkładu podróży w sieci transportowej.

Metodologia budowy modelu transportowego ZMR oparta jest na stworzeniu modelu bazowego na rok 2015 oraz modelu prognostycznego w horyzontach czasowych 2019, 2025, 2030 i w dalszych odległych okresach. Takie podejście do prognoz ruchu umożliwia najbardziej prawdopodobne zobrazowanie systemu transportowego w perspektywie krótko i długoterminowej, w oparciu o przyjęte założenia rozwoju sieci transportowej oraz zmiany socjodemograficzne. Model obejmuje w swojej kompleksowości sieć drogową oraz siatkę połączeń publicznego transportu zbiorowego: sieć kolejową , połączenia autobusowe, jak również sieć dróg śródlądowych oraz krajową siatkę połączeń lotniczych. Struktura modelu podaży oparta jest o rejony komunikacyjne będące gminami, dodatkowo uwzględniając kompleksowość dużych miast w Polsce. Model popytu oparty jest na odwzorowaniu przemieszczania się podróżnych w trzech głównych motywacjach podroży zgodnie z wytycznymi Niebieskiej Księgi:

 • podróżujących w celach służbowych (dom-biznes),
 • podróżujących codziennie w relacjach dom-praca-dom (tzw. commuting)
 • podróżujących w innych motywacjach dom-inne (np. turystyka, zakupy, itd.)

opracowanych na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu (KBR). Potoki ruchu dla transportu indywidualnego i publicznego zbiorowego na rok 2015 zobrazowano poniżej.

Mapa potoków ruchu na rok 2015.

zdjecie

Jak wspominaliśmy, ZMR stanowi instrument wsparcia dla wypełnienia warunków finansowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. CUPT za pomocą narzędzia ZMR będzie wspierał ministerstwa w spełnieniu warunkowości podstawowej i wykazaniu spójności planowania transportu na poziome regionalnym oraz krajowym.

Oprócz zespołu powołanego w strukturach CUPT w pracach uczestniczą również eksperci z Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz eksperci ze środowiska naukowo-badawczego i Inicjatywy JASPERS.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top