Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

12 lipca 2022 | Współpraca międzynarodowa

Współpraca bliźniacza: Twinning dla Azerbejdżanu

Jak poinformował Krajowy Punkt Kontaktowy, zlokalizowany w Departamencie Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, beneficjent wybrał polsko-litewską ofertę twinningową „Increasing Road Safety in Azerbaijan”.

Ofertę przygotowały między innymi:

Po stronie polskiej: Centrum Unijnych Projektów Transportowych (instytucja wiodąca), Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Po stronie litewskiej: Ministry of Transport and Communication of the Republic of Lithuania, Lithuanian Transport Safety Administration, Lithuanian Police, Transport Competence Agency.

Idea twinningu

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej w 1998 r., którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską, takimi jak: European Neighbourhood Instrument, Instrument for Pre-Accesion Assistance.

W ramach programu IPA beneficjentami projektów bliźniaczych są między innymi państwa kandydujące do Unii Europejskiej, natomiast program ENPI przeznaczony jest dla państw objętych polityką sąsiedztwa i partnerstwa.

Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi z krajów dawcy i biorcy pomocy. Współpraca ta polega na przekazywaniu krajowi biorcy pomocy, doświadczeń kraju dawcy, związanych z implementacją prawa UE, a także pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju dawcy pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską w tzw. Podręczniku Współpracy Bliźniaczej (Twinning Manual). W realizacji projektów bliźniaczych mogą brać udział jednostki administracji publicznej oraz podmioty posiadające status tzw. Mandated Body (więcej w zakładce Składanie ofert).

Polska jako uczestnik programów twinningowych

Polska uczestniczy w programach współpracy bliźniaczej jako biorca pomocy od 1998 r. (początkowo Polska korzystała ze środków finansowych programu Phare, a po akcesji do UE – korzysta z programu Transition Facility). Do 2008 r. polskie jednostki administracji publicznej były łącznie beneficjentem ponad 200 projektów współpracy bliźniaczej. Projekty twinningowe realizowane są w takich sektorach jak: sektor rolnictwa, ochrony środowiska, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, finansów, polityki gospodarczej, zatrudnienia i polityki społecznej, transportu i energetyki, a także rozwoju regionalnego.

Od 2004 r. instytucje polskiej administracji publicznej oraz instytucje posiadające status Mandated Body mogą uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy. Do 2018 r polskie instytucje uczestniczyły w realizacji ponad 100 projektów bliźniaczych.

Więcej informacji na temat projektów w zakresie współpracy bliźniaczej można znaleźć na stronach polskiego MSZ, pełniącego rolę instytucji koordynującej projektu twinningowe w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top