Projekt Trasy Łagiewnickiej  współfinansowany ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  polega na budowie nowej linii tramwajowej. Inwestycja  o długości ok. 1,7 km (podwójnego toru) na odcinku od ul. Zakopiańskiej do istniejącej pętli tramwajowej na os. Kurdwanów oraz przebudowie istniejącej linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku ok. 0,6 km (podwójnego toru). W ramach działań realizowanych w projekcie budową i przebudową zostaną objęte elementy układu drogowego kolidującego z planowaną inwestycją oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci uzbrojenia terenu, systemu sterowania obszarowego, systemu informacji pasażerskiej. Dodatkowo, zakresem projektu objęto przebudowę pętli tramwajowej, budowę podstacji trakcyjnej, peronów przystankowych.

Projekt doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta i skomunikowanie obszaru funkcjonalnego dzielnic południowych (Dzielnicy VIII, IX i XI) z centrum miasta, obszarami zabudowy mieszkaniowej, ośrodkami edukacji, miejscami zabytkowymi i kultu religijnego. Projekt przyczyni się do usprawnienia systemu miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków prowadzącego do wzrostu liczby osób korzystających ze środków transportu publicznego i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście. Budowa nowej infrastruktury tramwajowej wpłynie na poprawę jakości przejazdu komunikacją zbiorową, wzrostu komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów, zmniejszenia hałasu, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii spowodowanej złym stanem technicznym infrastruktury.

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

3 copy copy copy copy copy

 

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego. Zadanie przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, do poprawy płynności ruchu
i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z zakresem
i celem Osi VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – cel szczegółowy: większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

 

Beneficjent: Trasa Łagiewnicka S.A.

Wartość projektu: 200 018 049,00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 97 560 000,00 PLN

 

Zdjęcia: Anna Kaczmarz, Gazeta Krakowska.