Stanowisko IK UP, przekazane przez IZ POIS, dotyczące objaśnienia zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, odnoszących się do wartości progów zamówień w kontekście ustalania właściwych minimalnych terminów składania ofert.