Kolejna umowa na modernizację dróg w stolicy podpisana - CUPT

Celem głównym projektu „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III” jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie budowy obiektu mostowego w ciągu ulica Marsa - Żołnierska wraz z przebudową istniejącego układu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu. Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie przepustowości drogi, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie szkodliwych skutków spowodowanych nadmiernym hałasem komunikacyjnym i poprawę bezpieczeństwo ruchu. Przedsięwzięcie, realizując wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, przyczyni się do zwiększenia dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowy i zapewni wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.

 

Projekt: Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III

Beneficjent: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Kwoty w projekcie:

Wartość całkowita projektu: 63 373 455,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 52 575 182,60 PLN

Projekt jest współfinansowany z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020.

okladka copy
okladka1
okladkasierpien

Filtry