WSTĘPNA KWALIFIKACJA PROJEKTÓW

w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

POIiŚ 2014-2020

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca

dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

informuje o rozpoczęciu wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe

  w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

 

konkurs żółty zielony

 

Wstępna kwalifikacja projektów polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na projekty w zakresie modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającej na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Wstępna kwalifikacja ma charakter fakultatywny, służy umożliwieniu potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejsze rozpoczęcie prac nad realizacją projektów. Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE.

Rozpoczęcie prac w ramach projektu przed złożeniem woupp oraz otrzymaniem wstępnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy, powoduje brak spełnienia jednego z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE – tzw. efektu zachęty i oznacza brak możliwości udzielenia dofinansowania (pomocy publicznej).[1]

Rozpoczęcie prac rozumiane jest jako rozpoczęcie robót związanych z inwestycją będącą przedmiotem dofinansowania lub pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia sprzętu lub inne zobowiązanie, w wyniku którego niemożliwe jest już wycofanie się z inwestycji.

Pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków, wybór projektów do dofinansowania oraz udzielenie pomocy publicznej zostaną dokonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 185).

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Umowa ta może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Jednym z horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia jest kryterium dotyczące zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej.

Wnioski mogą być składane przez podmioty planujące korzystać z dofinansowania na realizację projektów z zakresu zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, przed  rozpoczęciem prac w ramach projektów. Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnie ocenia, czy dany projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Złożenie wniosku jest możliwe w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu, z zastrzeżeniem, że po terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, mogą być składane do CUPT jedynie wnioski o udzielenie pomocy publicznej dotyczące projektów, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie, a po rozstrzygnięciu konkursu dla projektów wybranych do dofinansowania.

Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej w dni robocze w kancelarii CUPT w godzinach jej pracy (8.15-16.15), pod adresem siedziby CUPT: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 00 - 844, Plac Europejski 2 lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „Wstępna kwalifikacja - działanie 5.2". 

lub

- w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ePUAP
z dopiskiem „Wstępna kwalifikacja - działanie 5.2”.

Do wniosku należy dołączyć podpisany wydruk zakładki „WOUPP Dofinansowanie” z pliku „Pomocniczy arkusz ciche hamulce WOUPP”.

W przypadku pytań, prosimy kierować je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Dodatkowo serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, organizowane przez CUPT, przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dedykowane potencjalnym Beneficjentom projektów. Webinarium odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:00, w formie online.

Link do zgłoszenia >>>

 

[1] Należy pamiętać, że w przypadkach, w których doszło do rozpoczęcia prac nad projektem już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy publicznej lub po zawarciu umowy o dofinansowanie, w projekcie co do zasady nie powinny być dokonywane jakiekolwiek istotne zmiany. Za istotne należy uznać w szczególności zmiany powodujące zauważalną (mającą znaczenie) zmianę przedmiotu projektu w stosunku do zobowiązania mającego swe źródło we wniosku o udzielenie pomocy publicznej lub umowie o jego dofinansowanie, wpływające na kwotę pomocy, powodujące uzyskanie przez beneficjenta korzyści pierwotnie niezałożonej w projekcie, czy wpływające na konkurencję w postępowaniu dotyczącym wyboru projektów, o której mowa w art. 37 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 z późn. zm.). Wprowadzenie istotnych zmian oznacza, że mamy do czynienia z nowym projektem, innym niż ten, o dofinansowanie którego beneficjent wnioskował lub na który udzielono mu pomocy publicznej.