Wykonawca zbuduje obwodnicę w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)”, na który GDDKiA otrzymała 370 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. We wtorek, 20 lipca br., podpisana została umowa na dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6.

Na wykonanie robót przewidziano 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, także obwodnica powinna być gotowa w 2023 roku.

Zwiększenie dostępności dla miast w sieci TEN-T

Budowa zlokalizowana jest w północno – zachodniej części Polski i przebiega przez obszar województwa zachodniopomorskiego i w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T.  Projekt swoim zakresem i oddziaływaniem zwiększa dostępność transportową ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Cała inwestycja wpisuje się również w realizację priorytetu inwestycyjnego 7.a „wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T”. Realizacja projektu jest zgodna ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, gdyż wpływa na rzecz poprawy dostępności obszaru Morza Bałtyckiego w wymiarze wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Bezpieczniej i bardziej komfortowo dla mieszkańców Koszalina  i Sianowa

Budowa drogi ekspresowej S6, w tym obwodnicy, zapewni skrócenie czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami w kraju, odciąży z ruchu tranzytowego centrum miast i poprawi warunki życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej,

Przyczyni się nie tylko do poprawy warunków przejazdu tranzytowego, ale także do wzrostu bezpieczeństwa ruchu i podniesie standard życia lokalnych społeczności poprzez skrócenie czasu podróży, a także zmniejszenie liczby wypadków i ofiar.

Szczegóły projektowe

Nazwa i numer projektu: o nazwie „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)”. POIS.04.01.00-00-0009/17

Beneficjent: generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 151 661 770,52 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 435 741 687,28 PLN

Kwota dofinansowania UE: 370 380 434,18 PLN

mapa