Na swoich stronach internetowych Komisja Europejska opublikowała dokument, który przedstawia wytyczne w zakresie zamknięcia programów operacyjnych.

Uproszczone procedury zamknięcia programów operacyjnych 2014-2020

W świetle doświadczeń związanych z zamknięciem okresów programowania 2000–2006 i 2007–2013 w Wytycznych dotyczące zamknięcia programów operacyjnych przyjętych do celów pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (2014–2020) (2021/C 417/01) Komisja Europejska zaproponowała uproszczone procedury, mające na celu wykorzystanie najlepszych praktyk określonych podczas zamknięcia tych poprzednich okresów.

W wytycznych uwzględniono bezprecedensowy kryzys związany z COVID-19, który miał miejsce w latach 2020 i 2021, jak również jego wpływ na realizację programów.

Cele wytycznych

Celem wytycznych jest ułatwienie procesu zamknięcia dzięki zapewnieniu ram metodycznych, zgodnie z którymi powinno nastąpić zamknięcie do celów rozliczenia finansowego pozostających do spłaty zobowiązań budżetowych Unii w drodze płatności salda końcowego na rzecz państwa członkowskiego w odniesieniu do programu lub umorzenia bądź odzyskania kwot nienależnie wypłaconych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego.

Wytyczne stanowią dokument roboczy przygotowany przez służby Komisji i można je pobrać stąd.