Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

Instrument „Łącząc Europę" (CEF), jest to nowy instrument finansowy, centralnie zarządzany przez Komisję Europejską, który zastąpił dotychczasowy Fundusz TEN-T. Celem CEF-u jest wspieranie projektów infrastrukturalnych w obszarach transportu, energetyki oraz technologii informacyjnych. W sektorze transportu obejmuje projekty mające na celu:

• Zwiększenie połączeń z miejscami zagrożonymi wykluczeniem, tworzenie wspólnych inwestycji między państwami,
• Zapewnienie zrównoważonego i efektywnego transportu w dłuższym okresie czasu, stworzenie nowoczesnych sieci szybkich kolei,
• Budowa dogodnych połączeń pomiędzy portami lotniczymi a miastami za pomocą sieci kolejowych,
• Zakończenie budowy sieci bazowej TEN-T do 2030r. poprzez stworzenie nowej oraz istotną modernizację i odtworzenie istniejącej infrastruktury.

Finansowanie będzie skupiało się na 9 głównych korytarzach transportowych, które razem utworzą bazową sieć transportu:

• Korytarz bałtycko-adriatycki,
• Korytarz Morze Północne-Bałtyk,
• Korytarz Śródziemnomorski,
• Korytarz skandynawsko-śródziemnomorski,
• Korytarz Ren-Alpy,
• Korytarz atlantycki,
• Korytarz Morze Północne-Morze Śródziemne,
• Korytarz Ren-Dunaj.

Nowa sieć bazowa ma zostać stworzona do 2030r. i połączy 94 główne porty Europy (połączenia kolejowe i drogowe) oraz 38 kluczowych portów lotniczych. 15 000 km linii kolejowych zostanie przystosowanych do dużych prędkości. Zostanie zrealizowanych 35 dużych projektów trans granicznych, które mają na celu usunięcie tzw. wąskich gardeł.

Budżet na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

Dofinansowanie w ramach funduszu „ Łącząc Europę" przyznawane jest poprzez konkursy organizowanych przez Komisję Europejską na podstawie Programu Wieloletniego (MAP) oraz Programu Rocznego (AP). W procedurze konkursowej mogą brać udział podmioty ze wszystkich Państw Członkowskich UE, jednak wymogiem jest aby wnioski aplikacyjne zostały wcześniej zaakceptowane przez państwo pochodzenia (w Polsce akceptacji dokonuje Ministerstwo Rozwoju). Procedura wnioskowania rozpoczyna się w momencie opublikowania przez KE zaproszeń do składania wniosków, które określają zasady aplikowania oraz opisują priorytety wsparcia. Po publikacji zaproszeń i jednocześnie przed terminem składania wniosków organizowany jest w Brukseli dzień informacyjny, podczas którego prezentowane są wszystkie najważniejsze informacje związane z konkursami. Zasady oceny oraz wyboru projektów publikowane są przez KE w zaproszeniach i w programach prac. Złożone wnioski przechodzą dwustopniową ocenę. W ramach pierwszego etapu są one weryfikowane przez zewnętrznych ekspertów zaproszonych przez Komisję. Następnym etapem jest ocena z punktu widzenia celów UE, którą przeprowadzają służby Komisji Europejskiej. Na podstawie dokonanych ocen sporządzana jest lista projektów, które otrzymają wsparcie ze środków unijnych.

Pierwszy nabór w ramach CEF został ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku. Wybrano w nim 16 projektów z Polski na łączną sumę dofinansowania 1 954 220 181,82 euro.

biprss