Kierunki rozwoju transportu intermodalnego

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Minister Infrastruktury zawiadamia, że na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) w związku z ust. 2 pkt 1 i 2 tego artykułu przystąpiono do opracowania dokumentu "Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 roku" wraz z prognozą oddziaływania w/w dokumentu na środowisko - tym samym rozpoczęto procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "SOOŚ". Przedmiotowy dokument zostanie opracowany przez centralny organ administracji rządowej a swym działaniem obejmuje obszar całego kraju.

Informujemy, że na obecnym etapie można zapoznać się z następującymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie:

pismem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

pismem Głównego Inspektora Sanitarnego,

pismem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

pismem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przedmiotowe stanowiska zostały wydane w związku z art. 53 ust.1 w/w ustawy na podstawie "Założeń do Kierunków Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do roku 2040 roku".

O kolejnych etapach przedmiotowej procedury SOOŚ będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę internetową CUPT oraz stronę krti.pl - która wkrótce zostanie uruchomiona.

 

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia