Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Ogłoszenia

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zgodnie z §2a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku nr 1.

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

 1. Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia[1] (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
 2. Darowizny, na pisemny wniosek podmiotów wymienionych w § 39 Rozporządzenia[2] (wzór druku stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
 3. Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej na druku ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Składniki majątku można oglądać w siedzibie CUPT w terminie 3 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim umówieniu się.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW BĄDŹ OFERT

Wnioski/oferty, o których mowa powyżej, można składać w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia (ogłoszenie zamieszczono 9 stycznia 2024 roku) na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: cupt@cupt.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie CUPT.

Za datę wpływu do Jednostki uznaje się datę wpływu e-maila.

Kolejność rozpatrywania wniosków:

 1. Wnioski będą rozpatrywane według daty ich wpływu.
 2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania/darowizny, następnie oferty dotyczące sprzedaży.
 3. Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę będzie się odbywało zgodnie z kolejnością ich składania, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności uwzględnia się, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku wniosków z taką samą datą złożenia do Jednostki, wyboru Podmiotu, któremu przekazany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Dyrektor CUPT, po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
 4. W przypadku wniosków, które nie są kompletne lub budzą wątpliwości CUPT może zwrócić się o uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem, że wnioski te będą rozpatrywane jako ostatnie. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie lub niespełniające innych wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku ofert sprzedaży pierwszeństwo zakupu będą mieli oferenci, którzy zaoferowali najwyższą cenę za dany składnik, przy czym cena za dany składnik nie może być mniejsza niż 1 zł netto.
 6. Wnioski/oferty będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpływu.
 7. CUPT zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego bez podania przyczyny.

DANE KONTAKTOWE:

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu w sprawie pytań dotyczących wniosków/ofert są:

 1. Pan Tomasz Świderski, tel. 538 551 223, adres e-mail tswiderski@cupt.gov.pl
 2. Pan Marcin Kacprzak, tel. 722 010 008, adres e-mail mkacprzak@cupt.gov.pl

Załączniki:

 1. Wykaz zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego.
 2. Formularz Oferty.
 3. Wniosek o dokonanie nieodpłatnego przekazania.
 4. Wniosek o dokonanie darowizny.
 5. Klauzula informacyjna.

[1] CUPT może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych na czas oznaczony lub nieoznaczony.

[2] CUPT może dokonać darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz: 1) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych; 2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo -rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zgodnie z §2a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku nr 1.

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

 1. Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia [1] (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
 2. Darowizny, na pisemny wniosek podmiotów wymienionych w § 39 Rozporządzenia [2] (wzór druku stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
 3. Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej na druku ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Składniki majątku można oglądać w siedzibie CUPT w terminie 3 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim umówieniu się.

Miejsce i termin składania wniosków bądź ofert:

Wnioski/oferty, o których mowa powyżej, można składać w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia (ogłoszenie opublikowane w dniu 15.12.2023 r.) na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2
00-844 Warszawa

Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: cupt@cupt.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie CUPT. Za datę wpływu do Urzędu uznaje się datę wpływu e-maila.

Kolejność rozpatrywania wniosków:

 1. Wnioski będą rozpatrywane według daty ich wpływu.
 2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące nieodpłatnego przekazania/darowizny, następnie oferty dotyczące sprzedaży.
 3. Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę będzie się odbywało zgodnie z kolejnością ich składania, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności uwzględnia się, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku wniosków z taką samą datą złożenia do Urzędu, wyboru jednostki, której przekazany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Dyrektor CUPT, po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
 4. W przypadku wniosków, które nie są kompletne lub budzą wątpliwości CUPT może zwrócić się o uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem, że wnioski te będą rozpatrywane jako ostatnie. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie lub niespełniające innych wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku sprzedaży, cena zakupu stanowi wartość rynkową środka wskazaną
  w ogłoszeniu.
 6. Wnioski/oferty będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wpływu.
 7. CUPT zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe:

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu w sprawie pytań dotyczących wniosków/ofert są:

 1. Pan Tomasz Świderski, tel. 538 551 223, adres e-mail tswiderski@cupt.gov.pl
 2. Pan Marcin Kacprzak, tel. 722 010 008, adres e-mail mkacprzak@cupt.gov.pl

 


 

[1] CUPT może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych na czas oznaczony lub nieoznaczony.

[2] CUPT może dokonać darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz: 1) jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych; 2) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo -rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 t.j) Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2, informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zamieszczonego na obecnej stronie internetowej oraz stronie BIP Centrum.

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

 1. Nieodpłatnego przekazania na rzecz podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia, w oparciu o pisemny wniosek zgodnie z wytycznymi §38 ust.4 rozporządzenia – załącznik nr 2;
 2. darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia, stosownie do § 39 ust. 4 – załącznik nr 3;
 3. sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej – załącznik nr 4.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych. W sytuacji, gdy co najmniej dwa podmioty, o których mowa w § 1 rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym otrzymaniem tego samego składnika majątku, o przydziale decydować będzie kolejność wpływu wniosku oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego, dokonana przez Dyrektor CUPT.

Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt.

W przypadku sprzedaży, główną przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku CUPT będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki majątku. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku, Dyrektor CUPT może podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia aukcji.

Wnioski lub oferty można składać do dnia 10.11.2023 r. do godz. 15:30, drogą elektroniczną na adres: cupt@cupt.gov.pl lub osobiście w siedzibie CUPT.

Składniki majątku można oglądać siedzibie CUPT w terminie od 06.11.2023 r. do 10.11.2023 r., w godzinach 9:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków, z zachowaniem wskazanej kolejności, są:

 1. Jakub Piłat, tel.: +48 519 357 279; e-mail: jpilat@cupt.gov.pl.
 2. Artur Zaborowski, tel.: +48 539 145 986, e-mail: azaborowski@cupt.gov.pl
 3. Rafał Wlazło, tel.: +48 519 356 436, e-mail: rwlazlo@cupt.gov.pl

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, zgodnie z §2a ust.1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem:

 1. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w §38 ust. 1 w/w rozporządzenia;
 2. Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Szczegółowy opis składników zostaje zamieszczony w załączniku  nr 1 do niniejszej informacji na bieżącej stronie internetowej oraz stronie BIP CUPT.

Jednostki/podmioty zainteresowane nieodpłatnym przejęciem/darowiznom ww. składników proszone są o przesłanie do Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku, zgodnie z cytowanym powyżej Rozporządzeniem. Jednostki sektora finansów publicznych/podmioty zainteresowane składnikami majątku proszone są o złożenie – w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia – pisemnego wniosku na adres:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: cupt@cupt.gov.pl lub składać osobiście
w siedzibie CUPT.

Przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych oraz termin wpływu wniosku.

Składniki majątku można oglądać w siedzibie CUPT w dniach 18.10 – 24.10.2023 r. w godzinach 9:00-15:00, po uprzednim umówieniu się.

Jednocześnie CUPT informuje, że posiada do przekazania zbędny asortyment używanych materiałów biurowych do dalszego wykorzystania m.in.: segregatory wąskie i szerokie – mix kolorów, kuwety plastikowe na dokumenty, boxy plastikowe na dokumenty, koszulki, skoroszyty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Tomaszem Świderskim – Ekspertem w  Biurze Organizacji i Zarządzania, Wydział Administracji,  nr telefonu 538 551 223, adres e-mail tswiderski@cupt.gov.pl.

Załączniki:

 1. Wykaz zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego.
 2. Wniosek o dokonanie nieodpłatnego przekazania.
 3. Wniosek o dokonanie darowizny.
 4. Klauzula informacyjna.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) informuje, że posiada zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego.

Szczegółowy opis składników zamieszczamy w Załączniku  nr 1 do niniejszej informacji.

Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przejęciem ww. składników prosimy o przesłanie do Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosku, zgodnie z § 38 ust. 3 i 4 cytowanego powyżej Rozporządzenia.

Termin składania wniosków upływa 19 maja 2023 r. W przypadku, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ww. Rozporządzenia będą zainteresowane składnikiem decydować będzie data wpływu wniosku do CUPT.

Składniki majątku będzie można obejrzeć w siedzibie CUPT 8-9.05.2023 r. od 9:00 do 15:00, po uprzednim umówieniu się.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Tomaszem Świderskim:

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top