Szkolenie ONLINE dla beneficjentów POIiŚ, POPW i CEF w zakresie wdrażanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście realizacji projektów transportowych współfinansowanych z programów wdrażanych przez Centrum Unijnych

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Szkolenie ONLINE dla beneficjentów POIiŚ, POPW i CEF w zakresie wdrażanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście realizacji projektów transportowych współfinansowanych z programów wdrażanych przez Centrum Unijnych

09 Czerwiec 2020
Wysłany przez Karolina Ambroziak
Hits: 420

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie w zakresie wdrażanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście realizacji projektów transportowych współfinansowanych z programów wdrażanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Celem szkolenia jest przybliżenie beneficjentom projektów realizowanych i wdrażanych przez CUPT zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym szczególnie minimalne wymagania określone w art. 6, zakres podmiotowy ustawy oraz rola koordynatora ds. dostępności.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 roku, w trybie online - z wykorzystaniem aplikacji zoom i innych narzędzi do kształcenia na odległość, w godzinach od 9.00 do 15.00

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z organizacją szkolenia proszę o kontakt z panią Karoliną Ambroziak:

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: (0 22) 375-27-66.

Termin przesłanie zgłoszenia, za pomocą formularza zgłoszeniowego, upływa dnia 21 maja 2020 roku.

Przed szkoleniem do osób, które zgłoszą się do udziału będzie wysłany link z hasłem do dedykowanego padletu. Dzięki temu zbadamy potrzeby szkoleniowe uczestników.

Liczba miejsc jest ograniczona do 65 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest dedykowane Beneficjentom CUPT.

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas szkolenia organizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych

w dniu 9 czerwca 2020 roku pt. w zakresie wdrażanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście realizacji projektów transportowych współfinansowanych z programów wdrażanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego,
tj Minister Infrastruktury[1], pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ 2014-2020), Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (dalej: POPW 2014-2020) i Instytucji Zarządzającej Instrumentem "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF) [2] mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: CUPT) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, POPW 2014 – 2020 i CEF 2014 – 2020 a w szczególności w celu rejestracji udziału w szkoleniu dla beneficjentów wyżej wymienionych programów operacyjnych i dokumentowania jego przebiegu (np. lista obecności, certyfikat)[3]. Dane osobowe przedstawiające wizerunek poszczególnych uczestników wydarzenia lub grup uczestników, w ramach działań informacyjno – promocyjnych organizatora związanych ze szkoleniem dla beneficjentów, mogą zostać opublikowane na stronie www.cupt.gov.pl lub na portalu LinkedIn, You Tube i Twitter[4] (profil CUPT) oraz w materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących szkolenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z udziałem w szkoleniu oraz wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, POPW 2014 – 2020 i CEF 2014 - 2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie [5]:

 1. następujących przepisów prawa [6]:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 1. Z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych
  z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących
  i wdrażających,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020, POPW 2014-2020 i CEF 2014-2020,
 • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni,
 • podmioty, którym na podstawie podpisanych umów, CUPT zleca wykonywania czynności związanych z organizacją szkolenia,
 • portal internetowy Twitter, You Tube oraz LinkedIn[7] (profil CUPT).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art.15 RODO,
 • prawo do sprostowania swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – art. 21 RODO.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych administratora danych jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Możliwy jest również kontakt z Inspektorem Ochrony Danych podmiotu przetwarzającego:

 • pod adresem: Plac Europejski 2, 00 – 844 Warszawa
 • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020, POPW 2014 – 2020 i CEF 2014 - 2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępnych jest:

 1. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - na stronie pois.gov.pl
 2. w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia – na stronie polskawschodnia.gov.pl
 3. w Instrumencie „Łącząc Europę” CEF – na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl

 

[1] Uzupełnić nazwę właściwego Ministra

[2] Uzupełnić nazwę właściwego programu operacyjnego

[3] Należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych.

[4] Wybrać właściwe

[5] Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.

[6] Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby

konkretnej klauzuli.

[7] Wybrać właściwe

 

 Plan szkolenia znajduje się w załączniku.

 

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia