Raporty ewaluacyjne

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Badanie w modelu hybrydowym: Ewaluacja ex-post wsparcia sektora transportu w PO IiŚ 2007-2013.

Badanie zostało zrealizowane przez Zespół ekspertów wewnętrznych CUPT w okresie wrzesień 2016 - marzec 2017 rok, Ewaluatorzy zostali wsparci analizami wykonanymi przez ekspertów zewnętrznych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz firmę doradczą AECOM Sp. zo.o.

W ramach Badania dokonano podsumowania skuteczności, efektywności, spójności i komplementarności projektów transportowych oraz identyfikacji ich użyteczności rozpatrywanej przez pryzmat celów szczegółowych dla transportu zapisanych w dokumentach programowych i strategicznych perspektywy 2007-2013 (głównie PO IiŚ i NSRO). Efekty rozbudowy sieci transportowej rozpatrywano zarówno w ujęciu popytowym (najczęściej krótkookresowym, występującym w czasie trwania procesu inwestycyjnego), jak i w ujęciu podażowym (zazwyczaj mającym charakter długoterminowy). Badaniem objęto cały obszar Polski.  Zakres czasowy analizy był ograniczony do lat 2007–2015+.

Ocena efektów rozbudowy infrastruktury transportowej w kontekście skuteczności realizacji celu strategicznego i celów cząstkowych NSRO 2007-2013 jest pozytywna i poparta szeregiem analiz. Zrealizowane projekty transportowe spowodowały rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury transportowej. Daje to podstawę do zwiększenia możliwości wykorzystania potencjałów terytorialnych. Niezbędne jest jednak dalsze konsekwentne wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej, bowiem osiągnięty postęp w tej dziedzinie jest nadal niewystarczający, gdyż dotyczył przede wszystkim metropolii, ośrodków wojewódzkich, a w układzie przestrzennym w większym stopniu Polski zachodniej niż wschodniej. Istotnym wyzwaniem pozostaje również nierównowaga pomiędzy transportem drogowym i kolejowym oraz niesatysfakcjonujące znaczenie transportu publicznego związane m.in. z preferencjami konsumentów dla motoryzacji indywidualnej. Dodatkowo niezbędne jest podkreślenie, iż pomimo odnotowanej poprawy bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz kolei nadal nie jest adekwatne do założeń.

Rozwój przyjaznej środowisku i użytecznej mieszkańcom infrastruktury transportowej na obszarach miejskich i aglomeracyjnych jest niezbędny z punktu widzenia ograniczenia niekorzystnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, zwiększenia jego znaczenia dla lokalnych rynków pracy oraz pozytywnego oddziaływania na niwelowanie zróżnicowań regionalnych.

Zapewnienie alokacji środków inwestycyjnych oraz środków na utrzymanie już powstałej infrastruktury transportowej wymagać będzie m.in. poprawy jakości zarządzania procesem inwestycyjnym w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej, a także wzmocnienia mechanizmów zarządzania transportem publicznym w miastach. Priorytetem powinna być integracja różnych rodzajów transportu, rozwój pasażerskiego i towarowego transportu intermodalnego.

Wskazując nadal istniejące potrzeby należy jednocześnie podkreślić, iż Polska w początkowym okresie swego członkostwa  w UE była krajem najsłabiej dostępnym komunikacyjnie. W latach 2007-2013 zrealizowano szereg inwestycji w sposób widoczny i znaczący poprawiających ten stan. Nie byłoby to możliwe bez funduszy UE.

 

Badanie zewnętrzne: Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III-VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych firma EVALU sp. z o. o zrealizowała badanie pn. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III – VI osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Na potrzeby badania wyróżniono dwa główne obszary przedmiotowe ewaluacji, tj.:

  • ocenę systemu oraz procesu wyboru i oceny projektów (poza kryteriami), czyli zasad i sposobu realizacji naboru i oceny wniosków dot. przedkładanych projektów;
  • ocenę jakości kryteriów wyboru projektów, czyli zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w szczegółowym opisie osi priorytetowych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych.

Główne wyniki badań to:

  1. Rozplanowanie dotychczasowych konkursów było właściwe. Założone terminy naborów, w większości, nie powodują negatywnych skutków w osiągnięciu celów Ram Wykonania (poziom realizacji wskaźników na rok 2018 nie jest zagrożony). Okres trwania naborów i oceny wniosków został zaplanowany adekwatnie do ilości złożonych wniosków jak i potencjału osobowego CUPT, ale przede wszystkim - do możliwości wnioskodawców w kwestii przygotowania właściwej dokumentacji.
  2. Zarówno regulaminy jak i ogłoszenia konkursów są czytelne i zrozumiałe, a dane do opracowania dokumentacji łatwo dostępne (przede wszystkim na stronie CUPT oraz portalu Funduszy Europejskich). Dokumenty wymagane do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie również można ocenić jako precyzyjne i zrozumiałe.
  3. Ocena aktualnych horyzontalnych kryteriów formalnych (po zmianach wynikających z tzw. ustawy wdrożeniowej) jest dość pozytywna pod kątem ich sformułowania oraz poprawności ich opisów. Wątpliwości nie budzą także sytuacje dokonywania oceny podobnego / tożsamego kryterium na więcej niż jednym etapie oceny (np. kryterium kompletność dokumentacji aplikacyjnej). Ewaluatorzy wskazali jednak kryteria, w przypadku których zidentyfikowano trudności (pod kątem ich sformułowania, zakresu lub sposobu opisu).
  • Kryterium Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
  • Kryterium Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników;
  • Ponadregionalność projektu;
  • Kryterium Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB);
  • Kryteria dotyczące polityk horyzontalnych.

 

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry