Transportowe Obserwatorium Badawcze

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Założenia

Celem działań Transportowego Obserwatorium Badawczego jest wzmocnienie polityki opartej na dowodach poprzez stworzenie standardów oceny dotychczasowych działań inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE (w przypadku CUPT z POIiŚ).

TOB działa pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - IZ POIiŚ i we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.

Zgodnie z założeniami, TOB będzie umożliwiał wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi na poziomie krajowym. Będzie wspomagał budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej na obszarach miejskich i aglomeracyjnych w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB będą realizowane we współpracy z MI, MIiR, urzędami marszałkowskimi, beneficjentami POIiŚ (gł. urzędami miast wojewódzkich i zarządcami i organizatorami transportu na terenie miast), KE oraz środowiskiem naukowym.

Wśród głównych celów TOB realizowanych przez CUPT w oparciu o współpracę z zapraszanymi członkami, należy wymienić w szczególności:

 • wypracowanie spójnej metodyki mierzenia wpływu inwestycji PO IiŚ 2014-2020 w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach, w tym rozwoju miejskiego transportu publicznego;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi,  na poziomie krajowym w celu usprawnienia systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu w ramach PO IiŚ 2014-2020 w obszarze transportu;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji dotyczących rozwoju transportu miejskiego i aglomeracyjnego, wykorzystywanych do ewaluacji wpływu POIiŚ w ujęciu krajowym, regionalnym;
 • prowadzenie prac koncepcyjnych nad założeniami metodycznymi do oceny wpływu podejmowanych interwencji transportowych w ramach POIiŚ, zgodnie z wypracowanymi standardami gromadzenia i analizy danych zebranych w oparciu  o ujednoliconą metodykę;
 • uzyskanie wiarygodnych i użytecznych informacji o rzeczywistych efektach polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu w części finansowanej przez POIiŚ  przy zastosowaniu spójnego podejścia metodologicznego.

Aktualności

Analiza podejścia badawczego i wypracowanych narzędzi do oceny wpływu wsparcia w ramach VI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – badanie pilotażowe.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wspólnie z ekspertami Transportowego Obserwatorium Badawczego opracowało podejście badawcze dotyczące badania wpływu interwencji w ramach VI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Firma Wolański (Wykonawca) prowadzi obecnie na zlecenie CUPT analizę pilotażową dotyczącą wypracowanego podejścia badawczego i wskazanych narzędzi. Wyniki analizy będą wykorzystane przy realizacji badania ujętego w Planie Ewaluacji POIiŚ 2014-2020 pn. Wpływ działań podejmowanych w ramach osi VI POIiŚ na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach oraz wykorzystanie transportu miejskiego.

Analiza ma na celu:

 • weryfikację przyjętych założeń i proponowanych narzędzi badawczych oraz wskazanie ich mocnych i słabych stron,
 • sprawdzenie, czy przyjęty kierunek (metody i narzędzia badawcze) pozwoli zbadać wpływ projektów zrealizowanych w ramach VI OP,
 • wskazanie możliwych alternatyw dla obecnego podejścia badawczego,
 • obliczenie wartości wskaźników bazowych (stanu przed realizacją projektów).

Analiza pilotażowa uwzględnia  wszystkie projekty z działania 6.1 POIiŚ 2014-2020 realizowane w latach 2014-2018.

Podmiotem analizy są:

 • zachowania komunikacyjne ludzi, tj. podróże poszczególnych osób mieszkających na danym obszarze (także mieszkających okresowo np. studentów) realizowane od poniedziałku do piątku i w weekendy (w okresie ostatnich 3 miesięcy) ,
 • podmioty systemu transportowego miasta i obszarów funkcjonalnych.

Powyższe kwestie będą badane na obszarze miasta w granicach administracyjnych z jego obszarem funkcjonalnym. Pilotaż będzie przeprowadzony w 2 miastach, w których projekty z dofinansowaniem w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ są obecnie realizowane, bądź ich wdrożenie jest planowane.

Efekty działań

 

30 stycznia br. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Transportowego Obserwatorium Badawczego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ograniczeniami pojawiającymi się podczas badania wpływu inwestycji POIiŚ w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego, z których wyniknęła potrzeba powołania TOB. W pierwszej części spotkania po przywitaniu gości przez Pana Przemysława Gorgola p.o. Dyrektora CUPT, głos zabrał Przewodniczący TOB – Pan Paweł Engel Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych w CUPT. Przedstawił założenia, główne cele oraz plan najbliższych działań Obserwatorium.

Następnie, Pan Daniel Baliński – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poinformował o dotychczasowych działaniach Ministerstwa w zakresie standaryzacji danych w kontekście oceny wpływu interwencji publicznych w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego. Przykładem takich działań są między innymi rozmowy z GUS dotyczące włączenia do systemu statystyki publicznej nowych wskaźników lub przeprowadzenia pilotażowych badań. Nawiązaniem do tego wątku była prezentacja Pana Bogusława Barcikowskiego – Konsultanta w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Pan Wacław Jastrzębski – przedstawiciel firmy doradczej AECOM zaprezentował wyniki analizy systemowej standaryzacji zbierania i analizowania danych ruchowych na potrzeby tworzenia Analizy Kosztów i Korzyści do projektów w transporcie miejskim i aglomeracyjnym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonanej na zlecenie CUPT

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny nt. metodyki pomiaru wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „podejście pożądane” – plany na przyszłość vs „podejście realistyczne”. Wśród panelistów byli:

 • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Rynku Transportowego; Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, członek zarządu MZKZG;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Politechnika Krakowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Kierownik Katedry Systemów Transportowych;
 • dr inż. Andrzej Brzeziński – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej;
 • dr hab. Piotr Rosik - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk;
 • Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Dyrektor ds. rozwoju;
 • dr Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu.

W toku dyskusji grono ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych wskazało, iż wdrażanie Programów UE (w tym POIiŚ), a także innych polityk publicznych wymaga monitorowania z uwzględnieniem zestandaryzowanych danych metodyki ich analizowania, aby możliwe było dokonanie oceny jej skuteczności w zakresie realizacji zakładanych celów. W kontekście oceny wpływu POIiŚ 2014-2020 na obszarach miast i ich obszarów funkcjonalnych, niezbędne jest gromadzenie spójnych i porównywalnych danych nie tylko na poziomie wskaźników produktu, które w większości gromadzi GUS. Konieczne jest także mierzenie wskaźników oddziaływania np. dotyczących skrócenia czasu podróży, dostosowania oferty przewozowej, wskaźnika modal split tj. stopnia w jakim ruch pasażerski zostaje przeniesiony z transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Obecnie funkcjonujący system statystyki publicznej nie jest w pełni dostosowany do potrzeb ewaluacji inwestycji transportowych na obszarach miejskich i aglomeracyjnych. TOB będzie podejmował działania mające na celu niwelowanie tych ograniczeń.

Prezentacje

Przedstawienie założeń i planu najbliższych działań TOBPaweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Analiza systemowa standaryzacji zbierania i analizowania danych ruchowych na potrzeby tworzenia Analizy Kosztów i Korzyści do projektów w transporcie miejskim i aglomeracyjnym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoWacław Jastrzębski, AECOM

Prezentacja działalności i planów badawczych GUS w obszarze wypracowania spójnej metodyki badawczej w kontekście systemu monitorowania rozwoju transportuBogusław Barcikowski konsultant w Wydziale Transportu i Łączności, Główny Urząd Statystyczny

Cykliczne badania popytu, zachowań komunikacyjnych i preferencji oparte na zestandaryzowanych narzędziach badawczych prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Rynku Transportowego; Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, członek zarządu MZKZG

Badanie mobilności w skali całego kraju. Zróżnicowanie mobilności na obszarach peryferyjnych. Problem wyboru zmiennych typu produkcja-atrakcja dr hab. Piotr Rosik - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

 

grafika STD