Transportowe Obserwatorium Badawcze

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Założenia

Celem działań Transportowego Obserwatorium Badawczego jest wzmocnienie polityki opartej na dowodach poprzez stworzenie standardów oceny dotychczasowych działań inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE (w przypadku CUPT z POIiŚ).

TOB działa pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - IZ POIiŚ i we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.

Zgodnie z założeniami, TOB będzie umożliwiał wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi na poziomie krajowym. Będzie wspomagał budowę systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i efektów prowadzonej polityki transportowej na obszarach miejskich i aglomeracyjnych w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB będą realizowane we współpracy z MI, MIiR, urzędami marszałkowskimi, beneficjentami POIiŚ (gł. urzędami miast wojewódzkich i zarządcami i organizatorami transportu na terenie miast), KE oraz środowiskiem naukowym.

Wśród głównych celów TOB realizowanych przez CUPT w oparciu o współpracę z zapraszanymi członkami, należy wymienić w szczególności:

 • wypracowanie spójnej metodyki mierzenia wpływu inwestycji PO IiŚ 2014-2020 w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach, w tym rozwoju miejskiego transportu publicznego;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi,  na poziomie krajowym w celu usprawnienia systemu ewaluacyjnego oraz bieżącego monitoringu w ramach PO IiŚ 2014-2020 w obszarze transportu;
 • gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji dotyczących rozwoju transportu miejskiego i aglomeracyjnego, wykorzystywanych do ewaluacji wpływu POIiŚ w ujęciu krajowym, regionalnym;
 • prowadzenie prac koncepcyjnych nad założeniami metodycznymi do oceny wpływu podejmowanych interwencji transportowych w ramach POIiŚ, zgodnie z wypracowanymi standardami gromadzenia i analizy danych zebranych w oparciu  o ujednoliconą metodykę;
 • uzyskanie wiarygodnych i użytecznych informacji o rzeczywistych efektach polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu w części finansowanej przez POIiŚ  przy zastosowaniu spójnego podejścia metodologicznego.

Aktualności

30 stycznia br. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Transportowego Obserwatorium Badawczego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ograniczeniami pojawiającymi się podczas badania wpływu inwestycji POIiŚ w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego, z których wyniknęła potrzeba powołania TOB. W pierwszej części spotkania po przywitaniu gości przez Pana Przemysława Gorgola p.o. Dyrektora CUPT, głos zabrał Przewodniczący TOB – Pan Paweł Engel Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych w CUPT. Przedstawił założenia, główne cele oraz plan najbliższych działań Obserwatorium.

Następnie, Pan Daniel Baliński – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poinformował o dotychczasowych działaniach Ministerstwa w zakresie standaryzacji danych w kontekście oceny wpływu interwencji publicznych w obszarze transportu miejskiego i aglomeracyjnego. Przykładem takich działań są między innymi rozmowy z GUS dotyczące włączenia do systemu statystyki publicznej nowych wskaźników lub przeprowadzenia pilotażowych badań. Nawiązaniem do tego wątku była prezentacja Pana Bogusława Barcikowskiego – Konsultanta w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Pan Wacław Jastrzębski – przedstawiciel firmy doradczej AECOM zaprezentował wyniki analizy systemowej standaryzacji zbierania i analizowania danych ruchowych na potrzeby tworzenia Analizy Kosztów i Korzyści do projektów w transporcie miejskim i aglomeracyjnym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonanej na zlecenie CUPT

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny nt. metodyki pomiaru wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „podejście pożądane” – plany na przyszłość vs „podejście realistyczne”. Wśród panelistów byli:

 • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Rynku Transportowego; Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, członek zarządu MZKZG;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Politechnika Krakowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Kierownik Katedry Systemów Transportowych;
 • dr inż. Andrzej Brzeziński – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej;
 • dr hab. Piotr Rosik - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk;
 • Marcin Żabicki – Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Dyrektor ds. rozwoju;
 • dr Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Transportu.

W toku dyskusji grono ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych wskazało, iż wdrażanie Programów UE (w tym POIiŚ), a także innych polityk publicznych wymaga monitorowania z uwzględnieniem zestandaryzowanych danych metodyki ich analizowania, aby możliwe było dokonanie oceny jej skuteczności w zakresie realizacji zakładanych celów. W kontekście oceny wpływu POIiŚ 2014-2020 na obszarach miast i ich obszarów funkcjonalnych, niezbędne jest gromadzenie spójnych i porównywalnych danych nie tylko na poziomie wskaźników produktu, które w większości gromadzi GUS. Konieczne jest także mierzenie wskaźników oddziaływania np. dotyczących skrócenia czasu podróży, dostosowania oferty przewozowej, wskaźnika modal split tj. stopnia w jakim ruch pasażerski zostaje przeniesiony z transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Obecnie funkcjonujący system statystyki publicznej nie jest w pełni dostosowany do potrzeb ewaluacji inwestycji transportowych na obszarach miejskich i aglomeracyjnych. TOB będzie podejmował działania mające na celu niwelowanie tych ograniczeń.

Prezentacje

Przedstawienie założeń i planu najbliższych działań TOBPaweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Analiza systemowa standaryzacji zbierania i analizowania danych ruchowych na potrzeby tworzenia Analizy Kosztów i Korzyści do projektów w transporcie miejskim i aglomeracyjnym realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoWacław Jastrzębski, AECOM

Prezentacja działalności i planów badawczych GUS w obszarze wypracowania spójnej metodyki badawczej w kontekście systemu monitorowania rozwoju transportuBogusław Barcikowski konsultant w Wydziale Transportu i Łączności, Główny Urząd Statystyczny

Cykliczne badania popytu, zachowań komunikacyjnych i preferencji oparte na zestandaryzowanych narzędziach badawczych prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski – Uniwersytet Gdański, Kierownik Katedry Rynku Transportowego; Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, członek zarządu MZKZG

Badanie mobilności w skali całego kraju. Zróżnicowanie mobilności na obszarach peryferyjnych. Problem wyboru zmiennych typu produkcja-atrakcja dr hab. Piotr Rosik - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

Efekty działań

slider dofe1 copy