Podpisywanie i rozliczanie umów w czasie pandemii - informacja dla beneficjentów i wykonawców projektów z dofinansowaniem z UE

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Uzgodniono sposób postępowania w przypadku zawartych umów zarówno tych, które zawierają klauzulę „siły wyższej”, jak i dla tych, które jej nie zawierają, a pandemia jest powodem odmiennej realizacji umowy. Szczegółowo wymienione zostały okoliczność i dowody jakie wykonawca lub podwykonawca będzie musiał przygotować, aby wykazać związek pomiędzy wystąpieniem siły wyższej, a koniecznością odmiennej realizacji umowy. Treść uzgodnień odnosi się również do sytuacji przed zawarciem umowy, czyli do etapu wyboru wykonawcy. Zwrócono uwagę na dwa elementy. Pierwszy element wskazuje na potrzebę wprowadzenia do wzorów umów szczególnych postanowień dotyczących możliwości wystąpienia zdarzeń zewnętrznych całkowicie niezależnych zarówno od zamawiającego jak i wykonawców, których nie mogli przewidzieć, a które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie zamówienia. Po drugie, należy pamiętać,  aby nie zawierać umowy do chwili ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Wyjątek będzie stanowić sytuacja, gdy Izba orzeknie, że niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego.

Wszystkie uzgodnienia znalazły się w treści pisma skierowanego do beneficjentów w dn. 11 maja 2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo do Beneficjentów z dn.11.05.2020.pdf)Pismo do Beneficjentów z dn.11.05.2020.pdf 424 kB2020-06-08 14:51
Przechwytywanie copy copy
1 PDFsam Biuletyn CUPT czerwiec 1
biu

Filtry

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia