Archiwum - CUPT

Rok 2015

Szkolenie z zakresu zamykania projektów POIiŚ 2007-2013 - 11-12.06.2015 r.

Szkolenie z zakresu zamykania projektów POIiŚ 2007-2013 - 17-18.06.2015 r.

Szkolenie z zakresu zamykania projektów POIiŚ 2007-2013 - 24-25.06.2015 r.

Rok 2014

PZP z naciskiem na omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów. Kontrola projektów i unikanie nieprawidłowości - jak najlepiej przygotować się do kontroli projektu - 13.06.2014

Kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 21.10.2014; 22.10.2014   

Rok 2013

Poprawność wniosku o płatność oraz blok tematyczny poświęcony wybranym kwestiom środowiskowym - 09.01.2013; 10.01.2013; 11.01.2013 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów transportowych w ramach PO IiŚ oraz przebieg jego oceny - 22.04.2013 

Wypełnianie wniosku beneficjenta o płatność dla MSW oraz przedstawicieli urzędów wojewódzkich (PJB) - 19.09.2013 

Rok 2012

Zasady udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach działania 7.4 Programu Oprecyjnego Infrastruktura i Środowisko - 29.02.2012

Aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie oraz wypełnienie wniosku o płatność - 19.04.2012

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach II tury naboru konkursowego działania 7.4 PO IiŚ - 22.10.2012

Zasady wydatkowania środków i kwalifikowalności wydatków - 29.10.2012

Kontrola procedur zawierania umów i kontrola na miejscu - wybrane zagasdnienia w kontekście doświadczeń CUPT z lat 2007 - 2012 - 30.10.2012

Zasady wydatkowania środków i kwalifikowalności wydatków oraz blok tematyczny - wybrane kwestie środowiskowe - 05.11.2012

Kontrola procedur zawierania umów i kontrola na miejscu - wybrane zagadnienia w kontekście doświadczeń CUPT z lat 2007 - 2012 - 06.11.2012

Zasady wydatkowania środków i kwalifikowalności wydatków oraz blok tematyczny - wybrane kwestie środowiskowe - 12.11.2012; 14.11.2012; 26.11.2012

Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 29.11.2012

Rok 2011

Instrukcja do wniosku o płatność - 8.06.2011

Zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach PO IiŚ - 29.06.2011

Realizacja projektu - rozliczanie kosztów, występowanie o środki zaliczki, sprawozdawczość. Wymagania dotyczące dokumentacji i przebieg procesu weryfikacji WoP - 27.07.2011

Rok 2010

Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych na system finansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz zmiany w umowie o dofinansowanie i wniosku o płatność - 16/17.02.2010

Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych na system finansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz zmiany w umowie o dofinansowanie i wniosku o płatność -24.02.2010

Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych na system finansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz zmiany w umowie o dofinansowanie i wniosku o płatność- 25.02.2010

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach konkursu z działania 8.1 PO IiŚ - 09.04.2010

Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych na system finansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz zmiany w umowie o dofinansowanie i wniosku o płatność - 13/14.04.2010

Zarządzanie projektami celu publicznego - 22/23.04.2010

Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych na system finansowania projektów realizowanych w ramach PO IiŚ oraz zmiany w umowie o dofinansowanie i wniosku o płatność - 28/29.04.2010

Zarządzanie projektami celu publicznego - 6/7.05.2010

Zarządzanie projektami celu publicznego - 13/14.05.2010

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach konkursu z działania 8.3. - 26.05.2010

Zarządzanie projektami celu publicznego - 10/11.06.2010

Aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie oraz wypełniania wniosku beneficjenta o płatność - 15/16.06.2010

Aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie oraz wypełniania wniosku beneficjenta o płatność - 20/21.07.2010

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach działania 7.4 PO IiŚ - 31.08.2010

Najczęściej popełniane błędy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - 9/10.09.2010

Najczęściej popełniane błędy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - 14/15/09.2010

Wyodrębniona ewidencja księgowa oraz dokumentowanie wydatków w projektach finansowanych dotacją unijną - 22/23.11.2010

Najczęściej popelniane błędy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia - 24.11.2010

Najczęściej popełniane błędy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego - 26.11.2010

Wyodrębniona ewidencja księgowa oraz dokumentowanie wydatków w projektach finansowanych dotacją unijną - 29/30.11.2010

Wypełnianie wniosku benficjenta o płatność - 01.12.2010

Rok 2009

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach konkursu dla działania 8.4 - szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 8.4 - 14.01.2009

Niebieska księga dla projektów infrastruktury kolejowej - 29.01.2009

Wniosek o płatność dla projektu "Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi" (priorytet VIII, działanie 8.2) - 11.02.2009

Oceny oddziaływania na środowisko - praktyczne problemy w świetle aplikowania o środki unijne w ramach PO IiŚ - 19/20.02.2009

Oceny oddziaływania na środowisko - praktyczne problemy w świetle aplikowania o środki unijne w ramach PO IiŚ - 26/27.02.2009

Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap II odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego" - 13.03.2009

Oceny oddziaływania na środowisko - praktyczne problemy w świetle aplikowania o środki unijne w ramach PO IiŚ - 30/31.03.2009

Rozwiązywanie konfliktów społecznych przy realizacji projektów infrastrukturalnych - 7/8.04.2009

Weryfikacja wniosku o płatność pośrednią dla projektu nr POIS.06.01.00-00-002/07 "Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin-Gorzów Wielkopolski" - 15.04.2009

Weryfikacja wniosku o płatność pośrednią dla projektu POIS.08.02.00-00-001/08 "Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi" - 29.04.2009

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 4 września 2008 - 20.05.2009

Umowa o dofinansowanie i wniosek o płatność - 18.06.2009

Prawo zamówień publicznych - doświadczenia w zakresie praktycznego stosowania przepisów znowelizowanych w 2008r. oraz omówienie nowelizacji ustawy mającej na celu implementację dyrektywy odwoławczej 2007/66/WE - 23.06.2009

Prawo zamówień publicznych - doświadczenia w zakresie praktycznego stosowania przepisów znowelizowanych w 2008r. oraz omówienie nowelizacji ustawy mającej na celu implementację dyrektywy odwoławczej 2007/66/WE - 24.06.2009

Umowa o dofinansowanie i wniosek o płatność - 25.06.2009

Kwalifikowalność wydatków osobowych i zakupowych oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 01.07.2009

Umowa o dofinansowanie i wniosek o płatność - 02.07.2009

Kwalifikowalność wydatków osobowych i zakupowych oraz postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 09.07.2009

Umowa o dofinansowanie i wniosek o płatność - 16.07.2009

Umowa o dofinansowanie i wniosek o płatność - 23.07.2009

Umowa o dofinansowanie i wniosek o płatność - 30.07.2009

Jak przygotować się do kontroli projektów w PO IiŚ - 27.08.2009

Jak przygotować się do kontroli projektów PO IiŚ - 03.09.2009

Jak przygotować się do kontroli projektów PO IiŚ; Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji; Dokumentowanie oraz ewidencja księgowa wydatków ponoszonych w ramach projektów - 10/11.09.2009

Jak przygotować się do kontroli projektów PO IiŚ; Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji; Dokumentowanie oraz ewidencja księgowa wydatków ponoszonych w ramach projektów - 16/17.09.2009

Jak przygotować się do kontroli projektów PO IiŚ - prezentacja beneficjentów z perspektywy finansowej 2004-2006: doświadczenia, wnioski, rekomendacje; Obowiązki Beneficjenta w zakresie informacji i promocji; Dokumentowanie oraz ewidencja księgowa wydatków ponoszonych w ramach projektu - 28/29.09.2009

Jak przygotować się do kontroli projektów POIiŚ - prezentacja beneficjentów z perspektywy finansowej 2004-2006: doświadczenia, wnioski, rekomendacje - 01.10.2009

Dokumentowanie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów realizowanych przy udziale FE - przygotowanie wniosku i załączników - 3/4.11.2009

Umowa o dofinansowanie i wypełnianie wniosku o płatność- 5.11.2009

Umowa o dofinansowanie i wypełnianie wniosku o płatność- 6.11.2009

Dokumentowanie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów realizowanych przy udziale FE - przygotowanie wniosku oraz załączników - 9/10/.11.2009

Umowa o dofinansowanie i wypełnianie wniosku o dofinansowanie - 12.11.2009

Umowa o dofinansowanie i wypełnianie wniosku o dofinansowanie - 13.11.2009

Mediacje społeczne przy realizacji projektów infrastrukturalnych - 16/17.11.2009

Obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji - 9.12.2009

Obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji - 10.12.2009