Webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T POIiŚ 2014-2020

Webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T POIiŚ 2014-2020

Od 01 Kwiecień 2021 00:00 do 15 Kwiecień 2021 16:00

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wysłany przez Karolina Ambroziak

kambroziak@cupt.gov.pl,

(022) 26 20 527

Kategorie: Szkolenia


Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T POIiŚ 2014-2020, polegającej na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe.

Modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu będzie dotyczyła zastąpienia żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowania pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Webinarium organizowane jest przez CUPT, przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i jest dedykowane potencjalnym Beneficjentom projektów tj.: przewoźnikom kolejowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020), dysponentom w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym.

Webinarium odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:00, w formie online.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 13 kwietnia 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły techniczne oraz potwierdzenie uczestnictwa zostaną przekazane do zgłoszonych osób do 14 kwietnia 2021 r.

W przypadku pytań związanych z organizacją szkolenia proszę o kontakt z Karoliną Ambroziak: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: (022) 375 27 66

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych jest tzw. procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności
w celu udziału w szkoleniu dla Potencjalnych Beneficjentów POIŚ, będących Beneficjentami CUPTj.[1]

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w szkoleniu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 1. Z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[2]) wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U.UE. L 193 z 30.07.2018 r., str. 1),
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

 • dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także NIP, REGON,
 • dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adrs do korespondencji.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
 • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 -z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIR jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Należy podać szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s. 1-88)