Struktura CUPT

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.
p.o. Dyrektora CUPT – Przemysław Gorgol
DEPARTAMENT PRZYGOTOWANIAPROJEKTÓW (DPP)DEPARTAMENT WDRAŻANIAPROJEKTÓW (DWP)DEPARTAMENT ANALIZTRANSPORTOWYCH (DAP)DEPARTAMENT MONITORINGU i POMOCY TECHNICZNEJ (DM)DEPARTAMENT KONTROLI(DK)DEPARTAMENT PRAWNY(DP)STANOWISKO DO SPRAWAUDYTU WEWNĘTRZNEGO (AW)DORADCY DYREKTORA CUPT(DD)PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONYINFORMACJI NIEJAWNYCH (PI)ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWAINFORMACJI (ABI)DYREKTORGŁÓWNY KSIĘGOWY(GK)BIURO ADMINISTRACYJNE(BA)BIURO KADR i SZKOLEŃ(BKS)BIURO RACHUNKOWOŚCIi FINANSÓW (BRF)

Zakres merytoryczny komórek organizacyjnych

Departament Przygotowania Projektów

Główne zadania

 • analiza potencjału i zdolności instytucjonalnej beneficjentów do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych, w tym ścisła współpraca z beneficjentami w celu identyfikacji i eliminacji ryzyk inwestycyjnych
 • udział w procedurze identyfikacji i wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach POPW
 • koordynacja wsparcia eksperckiego w ramach środków i zasobów znajdujących się w dyspozycji CUPT
 • koordynacja działań związanych ze wsparciem Inicjatywy JASPERS dla sektora transportu
 • koordynacja systemu monitorowania efektywności wsparcia z pomocy technicznej dla PKP PLK S.A. oraz GDDKiA w zakresie przygotowania dokumentacji projektów współfinansowanych ze środków UE

Kontakt

Krzysztof Rodziewicz

Dyrektor Departamentu

Sekretariat

(22) 262 06 92

(22) 262 05 01

Departament Wdrażania Projektów

Główne zadania

 • organizacja wyboru projektów w drodze konkursu w ramach POIiŚ 2014 – 2020
 • ocena i przygotowanie do zatwierdzania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POIiŚ i POPW
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie dla projektów CEF
 • przygotowanie projektów umów oraz aneksów do umów o dofinansowanie projektów
 • weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach POIiŚ i POPW
 • weryfikacja raportów monitorujących w ramach CEF oraz wniosków wynikających z GA
 • udział w wizytach monitoringowych projektów POIiŚ 2014-2020 oraz monitorowanie wydanych zaleceń i rekomendacji
 • przeprowadzanie wizyt monitorujących w ramach CEF oraz monitorowanie zaleceń

Kontakt

Ewa Karasińska

Dyrektor Departamentu

Sylwia Cieślak-Wilk

Z-ca Dyrektora

(transport intermodalny, morski, śródlądowy i multibranżowy)

Agnieszka Osiecka

Z-ca Dyrektora

(transport kolejowy)

Agnieszka Szymańska

Z-ca Dyrektora (transport drogowy)

Joanna Świderska

Z-ca Dyrektora

(transport publiczny i bezpieczeństwo)

Sekretariat

(22) 375 04 46

(22) 262 05 01

Departament Analiz Transportowych

Główne zadania

 • realizacja i koordynacja analiz programów strategicznych i ich projektów, w kontekście realizowanych programów wsparcia
 • koordynacja działań w zakresie budowy zintegrowanego modelu ruchu dla sektora transportu
 • koordynacja zagadnień związanych z pomocą publiczną w projektach wdrażanych przez CUPT
 • prowadzenie ewaluacji projektów, w tym rozpowszechnianie, wdrażanie i monitorowanie wykorzystania rekomendacji i wniosków z badań ewaluacyjnych;
 • konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej dla projektów planowanych i finansowanych ze środków POIiŚ, POPW oraz CEF
 • udział w weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz dokumentacji stanowiącej ich załączniki w zakresie analiz oddziaływania na środowisko
 • konsultacje w zakresie przygotowania założeń, metodyki i wyników analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych dla projektów planowanych i finansowanych ze środków POIiŚ, POPW oraz CEF
 • udział w weryfikacji wniosków o dofinansowanie, weryfikacja założeń, metodyki i wyników analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych będących załącznikiem wniosków o dofinansowanie
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi prace nad tworzeniem modeli planowania transportu

Kontakt

Paweł Engel

Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych

Sekretariat

(22) 262 06 92

(22) 262 05 01

Departament Monitoringu i Pomocy Technicznej

Główne zadania

 • sprawozdawczość, monitorowanie realizacji celów: osi priorytetowych programów operacyjnych (POIiŚ i POPW), instrumentu finansowego (CEF) oraz analiza ryzyka realizacji projektów na poziomie osi priorytetowych/działań w oparciu o wskaźniki produktu i rezultatu oraz w zakresie postępu rzeczowego i finansowego
 • monitorowanie dostępnej alokacji środków i spełnienia zasady n+3 w celu zapewnienia skutecznego wydatkowania środków
 • opracowywanie prognoz wydatkowania środków oraz danych będących podstawą do sporządzenia projektu budżetu państwa i budżetu zadaniowego
 • sporządzanie deklaracji wydatków oraz monitorowanie realizacji celów certyfikacji
 • prowadzenie spraw z zakresu projektów pomocy technicznej realizowanych przez CUPT, GDDKiA oraz PKP PLK S.A., w szczególności: opracowywanie wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie, nadzór nad prawidłową ich realizacją, sporządzanie wniosków o płatność dla projektów CUPT, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność GDDKiA oraz PKP PLK S.A., weryfikacja wydatków operacyjnych CUPT pod kątem kwalifikowalności
 • przygotowanie i aktualizacja instrukcji wykonawczych dotyczących POIiŚ oraz POPW
 • koordynacja w zakresie prac nad przygotowywaniem i zmianami dokumentów programowych i wdrożeniowych
 • zapewnienie jednolitego stosowania w CUPT wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
 • koordynacja merytoryczna zadań związanych.

Kontakt

Szymon Szpakowski

Dyrektor Departamentu

Sekretariat

(22) 262 06 92

(22) 262 05 01

Departament Kontroli

Główne zadania

 • kontrola/weryfikacja ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym udzielanie rekomendacji i formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie wysokości korekt finansowych
 • przeprowadzanie przeglądu jakości kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • sporządzanie ponownych analiz wyników kontroli procedury zawierania umów realizowanych przez inne instytucje (w tym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), w tym udzielanie rekomendacji i formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie wysokości korekt finansowych
 • przeprowadzanie kontroli projektów w miejscu ich realizacji oraz w siedzibie beneficjenta, obejmujących weryfikację prawidłowości i zgodności realizowanych projektów z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym sporządzanie informacji pokontrolnej i zaleceń pokontrolnych
 • prowadzenie kontroli na dokumentach oraz trwałości projektów
 • analizowanie, identyfikowanie oraz monitoring nieprawidłowości zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy unijnych
 • opracowywanie raportów o nieprawidłowościach, rejestru korekt i naruszeń zawierającego dane wymagane przez Instytucję Certyfikującą w ramach kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu i innych dokumentów przewidzianych w ramach obowiązującego systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy unijnych
 • obsługa i współpraca z audytorami i przedstawicielami innych instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli projektów i działań realizowanych i wdrażanych przez CUPT
 • koordynowanie i monitorowanie wdrażania w CUPT zaleceń i rekomendacji wydanych przez instytucje uprawnione do kontroli
 • weryfikacja wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje oraz ustalanie wysokości wskaźników pomniejszających wartość kwalifikowaną kontraktów w tym zakresie
 • monitorowanie procesu nakładania korekt i sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych

Kontakt

Piotr Lipiec

Dyrektor Departamentu

Małgorzata Bogusiewicz

Z-ca Dyrektora

Sekretariat

(22) 375 04 51

(22) 262 05 01

Departament Prawny

Główne zadania

 • prowadzenie spraw legislacji wewnętrznej oraz zewnętrznej
 • udzielanie kierownictwu CUPT oraz komórkom organizacyjnym CUPT porad i opinii prawnych w sprawach jednostki leżących w zakresie właściwości CUPT
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących systemu realizacji programów operacyjnych
 • udzielanie wsparcia merytorycznego beneficjentom i departamentom ich obsługującym w zakresie formalno-prawnym, w tym w zakresie systemu realizacji programów operacyjnych
 • opracowywanie wzorów umów cywilnoprawnych, przygotowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawieranych przez CUPT
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym pre-umów oraz umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów
 • obsługa prawna CUPT w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
 • zastępstwo procesowe CUPT

Kontakt

Katarzyna Kwiatkowska

Dyrektor Departamentu

Sekretariat

(22) 375 04 51

(22) 262 05 01

Biuro Rachunkowości i Finansów

Główne zadania

Prowadzenie ogółu spraw z zakresu gospodarki finansowej CUPT oraz obsługi finansowo-księgowej CUPT, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów operacyjnych i CEF obsługiwanych przez CUPT, związanych w szczególności z:

 • koordynacją prac w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich
 • koordynacją prac w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu państwa zarówno w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym, w zakresie dochodów i wydatków CUPT w części dotyczącej działalności operacyjnej (planowanie budżetu operacyjnego i inwestycyjnego związanego z bieżącą realizacją zadań CUPT
 • opracowywaniem i sporządzaniem planu finansowego CUPT oraz zmian do tego planu
 • opracowywaniem harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych, comiesięcznego zapotrzebowania na środki budżetowe, sporządzaniem analiz i realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • sporządzaniem sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych - bilansu, zestawienia zmian funduszu jednostki oraz rachunku zysków i strat
 • ustalaniem należności z tytułu dochodów budżetu państwa, dokonywaniem wydatków i pobieraniem należności, zwrotem nadpłat, umarzaniem należności, wzywaniem beneficjentów i innych kontrahentów CUPT do zapłaty należności
 • kontrolą finansową dokumentów księgowych w ramach projektów realizowanych w zakresie powierzonych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych, CEF oraz projektów pomocy technicznej dla PKP PLK S.A.
 • monitorowaniem realizacji planu finansowego w części dotyczącej powierzonych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych, CEF oraz projektów pomocy technicznej dla PKP PLK S.A., z kontrolą wydatków pod względem zgodności z planem finansowym oraz sporządzaniem informacji i analiz w tym zakresie
 • wstrzymywaniem przekazywania środków w ramach wdrażanych działań w zakresie powierzanych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych oraz CEF na podstawie informacji o nieprawidłowościach
 • ustanawianiem zabezpieczeń należytego wykonania umów, których stroną jest CUPT, w tym z przyjmowaniem i przechowywaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie, a także z weryfikacją zabezpieczeń na etapie wypłaty środków, tj. pod kątem wartości zabezpieczenia i aktualnej ważności ustanowionego zabezpieczenia na dzień wypłaty środków
 • obsługą finansowo-księgową CUPT w zakresie działalności operacyjnej i programowej
 • prowadzeniem kasy w CUPT.

Kontakt

Anna Klimek-Krypa

Dyrektor Biura

Sekretariat

(22) 262 06 96

(22) 262 05 01

Biuro Kadr i Szkoleń

Główne zadania

 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz szkoleniowych pracowników CUPT
 • koordynacja, monitorowanie lub przeprowadzanie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w CUPT
 • organizacja szkoleń dla beneficjentów
 • obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

Kontakt

Katarzyna Lubbe-Kwaśniak

Dyrektor Biura

Sekretariat

(22) 262 06 92

(22) 262 05 01

Biuro Administracyjne

Główne zadania

 • gospodarowanie składnikami mienia CUPT i nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem
 • dokonywanie zakupów dostaw i usług oraz przygotowywanie stanowisk pracy w CUPT
 • zapewnienie obsługi kancelaryjno-sekretarskiej oraz prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego CUPT
 • zabezpieczenie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej CUPT
 • rozwój i utrzymanie aplikacji i systemów informatycznych oraz usług teleinformatycznych, zgodnie z potrzebami CUPT i wymaganiami prawnymi
 • sporządzanie planu zamówień publicznych oraz planu zamówień
 • udział w opracowaniu i aktualizacji Strategii komunikacji w ramach POIiŚ 2014-2020 i w ramach POPW, opracowywanie i koordynacja realizacji Rocznego Planu Działań informacyjnych i promocyjnych CUPT
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach powierzonych CUPT do realizacji osi priorytetowych programów operacyjnych oraz CEF
 • udzielanie informacji publicznej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
 • prowadzenie strony internetowej i intranetowej CUPT oraz BIP, prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej CUPT

Kontakt

Przemysław Gorgol

Dyrektor Biura

Anna Paradowska-Naturska

Z-ca Dyrektora Biura

Sekretariat

(22) 262 05 00

(22) 262 05 01

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry