In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

Deklaracja dostępności - CUPT

 

Deklaracja dostępności Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Spółdzielnia socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Lange.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 22 26 20 683

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
  tel.: + 48 (22) 26 20 500
  fax: + 48 (22) 26 20 501
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Skrytka ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP
  w dniach: poniedziałek - piątek, godz.: 8:15 - 16:15
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • telefon: 22 26 20 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

CUPT znajduje się na Placu Europejskim 2 w Warszawie w budynku C (budynek znajdujący się bliżej Ronda Daszyńskiego).

Wejście dostępne z poziomu terenu znajduje się od strony Placu Europejskiego.

CUPT nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście jest wyposażone w 2 pary drzwi obrotowych z funkcją zmniejszania szybkości obrotów drzwi dla osób na wózku. Można także skorzystać z 1 pary drzwi tzw. awaryjnych znajdujących się odpowiednio po lewej i prawej stronie drzwi obrotowych.

W holu na parterze znajduje się recepcja budynku, w której należy uzyskać zezwolenie na wstęp na teren budynku (karta wstępu). Niezbędny jest dowód tożsamości do uzyskania specjalnej karty wejściowej z zabukowanym numerem piętra 8.

W recepcji nie ma zamontowanej pętli indukcyjnej.

Wejście jest możliwe także z psem asystującym.

Hole windowe dostępne są z tego samego poziomu po przekroczeniu bramek. Istnieje specjalna bramka dla osób poruszających się na wózkach.

W windach nie ma przycisków wyboru piętra. Windy są wyposażone w głosowe komunikaty numeru piętra. Karta wstępu otrzymana z recepcji budynku ma automatyczne zabukowany wjazd na 8 piętro tj. do siedziby CUPT.

Wejście na teren biura jest możliwe po powiadomieniu recepcjonistki domofonem na prawo od drzwi wejściowych.

Na 8 piętrze, na którym znajduje się recepcja CUPT nie ma schodków i progów utrudniających poruszanie się. Na piętrze jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W holach windowych przy klatce schodowej znajduje się winda dostosowana do transportu osób z niepełnosprawnościami w przypadku pożaru lub zagrożenia.

Wejście jest możliwe także z psem asystującym. Biuro nie posiada tłumacza języka migowego. Na terenie Biura nie jest również zamontowana pętla indukcyjna.