Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

W latach 2014-2020 CUPT (pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej) odpowiada za wdrażanie POIiŚ w zakresie projektów transportowych. Bogatszy o doświadczenia z wdrażania POIiŚ w poprzednim okresie programowania (2007-2013), CUPT kompleksowo wspiera Beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji, aby jak najefektywniej wykorzystać środki unijne przewidziane do wydatkowania w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020.

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest programem, na który w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono najwięcej środków – 27,4 mld euro.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej UE, POIiŚ 2014-2020 wspiera rozwój infrastruktury kraju. Środki z tego Programu przyczyniają się do dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Środki z Programu w szczególności finansują takie dziedziny jak:

 • gospodarka niskoemisyjna
 • ochrona środowiska
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
 • transport i bezpieczeństwo energetyczne
 • ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe

Najwięcej środków zasila przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Głównymi odbiorcami wsparcia są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorców.

Projekty transportowe, za których finansowanie odpowiada CUPT, są realizowane w ramach czterech priorytetów:

Priorytet III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci tent-t

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Pula dostępnych środków -16 841,3 mln euro
Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • rozwoju drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach
 • niskoemisyjnego transportu miejskiego, transportu śródlądowego, morskiego i intermodalnego
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym

Priorytet IV - Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Działanie 4.2.Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżacych poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Pula dostępnych środków - 2 925 mln euro dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 75,4 mln euro dla regionów lepiej rozwiniętych
Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • poprawiający przepustowości  infrastruktury drogowej (w tym obwodnice i trasy wylotowe).

Priorytet V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T treść w załączonym pliku

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura)

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (tabor)

Przewidywana pula dostępnych środków - 5 009,7 mln euro
Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • poprawia stanu połączeń kolejowych między głównymi miastami Polski
 • modernizacja istniejących szlaków kolejowych w sieci TEN-T, ale także poza nią (połączenia do sieci, odcinki łączące ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze)
 • kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych
 • połączeń kolejowych w miastach (koleje miejskie)
 • linie stanowiące element połączeń portów morskich i lotniczych z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform multimodalnych

Priorytet VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Przewidywana pula dostępnych środków - 2 299,2 mln euro
Wsparcie finansowe inwestycji z zakresu:

 • zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego i rozwoju systemu transportu publicznego w miastach
 • zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach
 • poprawy płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów transportowych w poszczególnych sektorach mogą ubiegać się:

transport miejski

 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu, przewoźnicy świadczący usługi transportu pasażerskiego

transport kolejowy

 •  zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych

transport drogowy

 •  zarządcy krajowej infrastruktury drogowej (GDDKiA)

transport lotniczy

 • podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci TEN-T, krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną (PAŻP)

transport wodny śródlądowy

 • organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych (RZGW, urzędy żeglugi śródlądowej)

transport morski

 • zarządy portów, urzędy morskie, zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich

poprawa bezpieczeństwa w ww. gałęziach transportu

 • służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz organy administracji i instytuty badawcze działające w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególne wsparcie w ramach POIiŚ dla sektora kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i intermodalnego wynika z celów Europejskiej Polityki Transportowej oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Podział inwestycji
Inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020 zostały podzielone według czterech gałęzi:

 • kolejowe -  inwestycje o znaczeniu krajowym i 11 inwestycji o znaczeniu makroregionalnym wynikających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
 • 42 inwestycje drogowe
 • 48 inwestycji morskich
 • 25 inwestycji śródlądowych

Podział ten wynika z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r .
Jest on uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) . Dokument ten zawiera również kryteria wyboru projektów z listy inwestycji drogowych, kolejowych i wodnych (morskich i śródlądowych).

Więcej informacji na temat programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry