Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” (KRTI) została zakończona.

26 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła KRTI Uchwałą nr 177/2022. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.

Poniżej zamieszczono opracowane dokumenty.

W 2020 r. podjęto prace związane z opracowaniem dokumentu pn. Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego w Polsce do 2030 z perspektywą do 2040 (KRTI). KRTI to pierwszy dokument strategiczny, który określa cele związane z rozwojem transportu intermodalnego w Polsce. Opracowanie i przyjęcie tego dokumentu stanowić będzie realizację celów polityki spójności oraz spełnienie wymagań warunkujących otrzymanie środków UE w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

KRTI zawiera:

 • Analizę stanu aktualnego w zakresie:
  – Infrastruktury: istniejące terminale intermodalne i linie kolejowe oraz ich wykorzystanie
  – Taboru przewozowego: dostępność taboru przewozowego w stanie obecnym oraz braki w tym zakresie.
 • Opis potoków ładunków:
  – Potoki ładunków skonteneryzowanych przewożonych transportem drogowym z oznaczeniem najbardziej obciążonych tras
  – Potoki transportów skonteneryzowanych przewożonych transportem kolejowym, z oznaczeniem najbardziej obciążonych tras
  – Analizę możliwości przeniesienie potoków z tras drogowych na kolejowe do roku 2030.
 • Opis zastosowania nowych technologii, ich dostępności i wykorzystania w Polsce.
 • Opis i analizę obowiązujących dokumentów, na których oparty jest rozwój transportu intermodalnego w Polsce oraz zidentyfikowanych barier dla tego rozwoju: technicznych, finansowych, prawnych, organizacyjnych i innych.
 • Prognozę rozwoju przeładunków intermodalnych w Polsce do 2030 roku z uwzględnieniem trendów europejskich.
 • Cele i kierunki związane z rozwojem intermodalnym w Polsce, wyznaczone do roku 2030, z perspektywą do roku 2040.

Główny cel strategiczny określony w KRTI to: stworzenie optymalnych warunków dla integracji międzygałęziowej w polskim systemie transportowym i zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego w przewozach intermodalnych.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe dotyczące wsparcia intermodalnych łańcuchów logistycznych, działań wzmacniających pozycję konkurencyjną transportu intermodalnego wobec innych gałęzi transportu oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii wspierających organizację i rozwój przewozów intermodalnych.

Istotą wszystkich prowadzonych działań jest większe niż obecnie wykorzystanie transportu kolejowego w przewozach intermodalnych, tak aby transport drogowy dotyczył jedynie pierwszej i ostatniej mili.

Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” jest dokumentem strategicznym, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym projekt tego dokumentu, w myśl art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Organem odpowiedzialnym za procedurę SOOŚ jest organ opracowujący projekt dokumentu strategicznego. Organem administracji państwowej przyjmującym projekt dokumentu o nazwie „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” (dalej „KRTI”) wraz z jego prognozą ooś jest Minister Infrastruktury.

Podstawy prawne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ujęte są w:

 • Dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dyrektywa SEA)
 • Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ)

Co to jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 Ustawy OOŚ SOOŚ jest postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki/strategii/planu/programu.

Podstawowym celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest rozpoznanie na jak najwcześniejszym etapie możliwych zagrożeń dla środowiska oraz podjęcie działań zapobiegających tym oddziaływaniom.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ma m.in. na celu ocenę czy dany projekt dokumentu strategicznego jest zgodny z przyjętymi wcześniej dokumentami strategicznymi oraz czy wpisuje się w realizację celów ochrony środowiska i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Poszczególne etapy SOOŚ dla KRTI obejmowały:

uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

Dokument pn. „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 z perspektywą do 2040” stanowi dokument strategiczny obejmujący obszar całego kraju oraz dotyczy obszarów morskich. W związku z powyższym zgodnie z ustawą OOŚ następujące organy były właściwe do ustalenia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy ooś dla KRTI :

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Główny Inspektor Sanitarny
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

Prognoza oddziaływania na środowisko (prognoza ooś) – jest to dokument zawierający szereg informacji określonych w art. 51 ustawy OOŚ oraz uwzględniający stanowiska organów uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko identyfikuje, opisuje, szacuje i prognozuje potencjalnie znaczący wpływ na środowisko, wynikający z realizacji planu lub programu, oraz rozsądne rozwiązania alternatywne, uwzględniające cele i zasięg oddziaływań powstałych na skutek realizacji planu czy programu. Prognozę sporządza Organ przygotowujący Dokument strategiczny.

W prognozie oceniono wpływ planowanych w KRTI działań na realizację strategicznych celów ochrony środowiska. Przeprowadzone na potrzeby prognozy analizy wykazały, że realizacja KRTI jako całości nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na środowisko. Nie zachodzą też przesłanki do stwierdzenia potencjalnych znaczących oddziaływań celów określonych w KRTI na obszary Natura 2000. Zidentyfikowane możliwe oddziaływania w większości będą miały charakter chwilowy, związany z budową/rozbudową terminali lub budową/modernizacją linii kolejowych. Największych oddziaływań można się spodziewać przy realizacji głębokowodnych terminali morskich położonych w rejonie obszarów Natura 2000.

uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem Dokumentu Strategicznego poddaje się opiniowaniu z właściwymi organami. Opinie przygotowują te same organy, które brały udział w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W ramach udziału społecznego każdy zainteresowany mógł się zapoznać się z projektem dokumentu KRTI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zgłosić uwagi lub wnioski do tych dokumentów. Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 26 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 23 listopada 2020 r., odbyła się konferencja, a następnie spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez CUPT. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w tym okresie, konferencja odbyła się w formacie spotkania on-line (na platformie konferencyjnej), transmitowanego na kanale youtube dla wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkania zaprezentowano perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w horyzoncie do 2030 r., wskazano priorytety rozwojowe oraz możliwe efekty planowanych działań. Podkreślano udział partnerów branżowych w tworzeniu tego dokumentu, gdyż część z planowanych do realizacji działań wynikała z potrzeb oraz barier rozwojowych zgłaszanych przez podmioty funkcjonujące w transporcie intermodalnym.

W trakcie konferencji omówiono również wstępne wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla KRTI.

Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz uzyskaniu opinii właściwych organów rozpatrzono uwagi i wnioski do prognozy ooś jak również do KRTI oraz dokonano stosownych zmian w tych obu dokumentach. Przebieg konsultacji ze społeczeństwem oraz z właściwymi organami, w tym sposób uwzględnienia uwag i wniosków wniesionych w trakcie tych konsultacji oraz podczas spotkania konsultacyjnego został opisany w raporcie z konsultacji społecznych.

Informacja o przyjęciu KRTI zostanie podana na stronie internetowej CUPT.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top