Wstecz

Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska - Infrastruktura)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:
Oś Priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce
Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

KONKURS Nr POIiŚ.5.2/2/16


Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają projekty przyczyniające się w największym stopniu do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych poza siecią TEN-T. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach działania 5.2 zostały określone w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

Dofinansowanie UE w ramach tego konkursu mogą uzyskać projekty dotyczące kolei miejskiej polegające na budowie, modernizacji i rehabilitacji linii kolejowych, w tym z możliwością:

  • instalacji ERTMS,
  • budowy i modernizacji przystanków kolejowych oraz zintegrowanych węzłów przesiadkowych, możliwej tylko jako element projektu infrastrukturalnego (liniowego) kolei miejskiej. W przypadku zintegrowanych węzłów przesiadkowych ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z obsługą ruchu kolejowego i nie może mieć charakteru komercyjnego (bezpłatne parkingi, w tym typu Park&Ride, Kiss&Ride - nie powinny być zlokalizowane w centrum miasta, ponieważ celem projektu jest m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast),
  • budowy i modernizacji systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych.

 

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna - kod 116, kod 117);
  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna - kod 403, kod 430, kod 431).

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla działania 5.2 wynosi: 1 230 000 000,00 zł. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs przed jego rozstrzygnięciem w drodze zmiany regulaminu konkursu, dokonywanej na podstawie art. 41 ust.3-5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Kwota ta może też ulec zwiększeniu po rozstrzygnięciu konkursu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ww. ustawy.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 85%
Rzeczywisty poziom dofinansowania zależeć będzie od luki finansowej, ewentualnej notyfikacji pomocy publicznej oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej odnośnie rozdysponowania przydzielonej kwoty w ramach konkursów na poszczególne projekty. Instytucja Zarządzająca przy zachowaniu równego traktowania wnioskodawców, na etapie rozstrzygnięcia konkursu lub w trakcie realizacji projektów, może podwyższyć poziom dofinansowania na inny, niż wynikający z powyższej reguły, aż do maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania UE przewidzianego w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w dni robocze w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 28 lipca 2017 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (8:15 - 16:15), pod adresem siedziby CUPT:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie "wniosek do konkursu Nr POIiŚ.5.2/2/16".

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do CUPT lub data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytucji organizującej konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce „Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska - Infrastruktura)".

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: konkurs5@cupt.gov.pl lub kontaktując się z osobami: Agnieszka Jasik tel. +48 262 06 03, Marta Knyżewska tel. +48 22 262 05 34.

10.05.2017 r.

Aktualizacja regulaminu konkursu

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane następujące dokumenty:


1) Wzór wniosku o dofinansowanie dla sektora transportu z instrukcją (zał. nr 2 do Regulaminu konkursu) - wprowadzone zmiany zostały przedstawione w Opisie zmian formularza wniosku o dofinansowanie;
2) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (zał. nr 3 do Regulaminu konkursu) i Oświadczenie o podwójnym dofinansowaniu - oświadczenie zostało uwzględnione na liście załączników pod numerem 8.2 i doprecyzowano jego zapisy;
3) Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR - z poszczególnych tabel usunięto informacje wskazujące na możliwość podania danych w PLN.


Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. Pozostają one bez wpływu na proces przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przebieg samego konkursu. Nie naruszają również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców.

21.03.2017 r.

Aktualizacja regulaminu konkursu

Uprzejmie informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu.

W regulaminie został wprowadzony zapis dotyczący możliwości skorzystania przez potencjalnych wnioskodawców ze wsparcia Inicjatywy Jaspers. Jednocześnie informujemy, iż informacja o możliwości wsparcia Jaspers jest również dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju a w regulaminie jest jedynie doprecyzowaniem zapisów.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. Pozostają one bez wpływu na proces przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przebieg samego konkursu. Nie naruszają również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców.

 

Pliki do pobrania

ikonaPytania i odpowiedzi_Konkurs 5.2_Kolej Miejska_Infrastruktura_20.07.2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_Konkurs 5.2_kolej miejska_17_07_2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_Konkurs 5.2_kolej miejska_10_07_2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_konkurs_Kolej miejska_5_07_2017_2.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_konkurs_kolej miejska_5_07_2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_konkurs_kolej miejska_05_07_2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_konkurs_kolej miejska_04_07_2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi_konkurs 5.2 Kolej miejska_12_06_2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_Infrastruktra) 07.06.2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_Infrastruktura)_06.06.2017 r..pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_ Infrastrutura) 30.5.2017 r. (3) .pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_Infrastruktura) 30.05.2017r.(2). pdf.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_Infrastruktura) 30.05.2017 r..pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_Infrastruktura) 25.05.2017r. .pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_Infrastruktura) 19.05.2017r..pdf

ikonaPytania i odpowiedzi (Kolej miejska_infrastruktura) 11.05.2017r.pdf

ikonaPytania i odpowedzi konkurs 5.2_Kolej Miejska_13.04.2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 Kolej miejska (Infrastruktura) 05 04 2017_2.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 Kolej miejska (Infrastruktura) 05 04 2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (kolej miejska - infrastruktura) 04 04 2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (Kolej miejska_Infrastruktura)_09.02.2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (kolej miejska - infastruktura) 02 01 2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (kolej miejska - infastruktura) 02 01 2017 cz 2.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (kolej miejska_infrastruktura) 01-12-2016.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (kolej miejska_infrastruktura) 22-11-2016.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi konkurs 5.2 (kolej miejska - infrastruktura) 21 03 2017.pdf

ikonaPytania i odpowiedzi - konkurs 5.2 (kolej miejska - infrastruktura) 22 03 2017.pdf

ikonaOgolne uwagi do wypelniania wniosku o dofinansowanie_(2017-05-10).docx

ikonaOpis zmian do tabel do wniosku o dofinansowanie w EUR_(2017-05-10).docx

ikonaOpis zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie_(2017-05-10).docx

ikonaRegulamin_Konkursu_5_2_Kolej_miejska_(2017-03-21).docx

ikonaZal_1_Regulamin_KOP_(2016-11-21).docx

ikonaZal_2_Wniosek_o_dofinansowanie_dla_sektora_transportu_(2017-05-10).docx

ikonaZal_3_Lista_zalacznikow_5_2_(2017-05-10).docx

ikonaZal_4_Kryteria_wyboru_5_2_(2016-11-21).pdf

ikonaZal_5_Lista_formalna_2014-2020_5_2_Kolej_miejska_(2016-11-21).docx

ikonaZal_5_Lista_merytoryczna_2014-2020_5_2_Kolej_miejska_(2016-11-21).docx

ikonaZal_6_Umowa_o_dofinansowanie_Transport_NPJB_WZOR_(2016-11-21).rtf

ikonaZal_7_do_WoD_Tabele do wniosku o dofinansowanie_w_EUR_(2017-05-10).xlsx

ikonaZal_7_Harmonogram_Konkursu_5_2_Kolej_miejska_(2016-11-21).docx

ikonaZal_8_do WoD_Oswiadczenie_Beneficjenta_dla_konkursu_5 1_i_5 2_(2016-11-21).docx

ikonaZal_8_Ogloszenie_5_2_Kolej_miejska_(2016-11-21).docx

ikona3_Zal_do_umowy_Harmonogram_Realizacji_Projektu1.xlsx

ikona4_Zal_do_umowy_Harmonogram Platnosci1.xls

ikona7_Zal_do_umowy_Opis_Projektu1.xls

ikona9_Zal_do_umowy_Wzor_oswiadczenia_o_zmianie_rachunku_bankowego1.rtf

ikona10_Zal_do_umowy_Harmonogram_pozwolen_na_budowe_lub_decyzji1.rtf

ikona11_Zal_do_umowy_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT1.rtf

ikona12_Zal_do_umowy_Zestawienie wskaznikow do monitorowania postepu rzeczowego projektu1.rtf

ikona13_Zal_do_umowy_Obowiazki informacyjne Beneficjenta1.docx

ikona14_Zal_do_umowy_Warunki obnizania wartosci korekt finansowych i wydatkow poniesionych nieprawidlowo1.rtf

biprss