3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny)

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pois

ue
POIiS
3.2
Status
  • Aktualne
Od
2016-12-27
do
2018-01-07

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:
Oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
Działanie 3.2 - Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

 

 

Aktualizacja listy rankingowej  Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 – 14.07.2020 r.

Informujemy, że w związku z rozwiązaniem dwóch umów o dofinansowanie i wycofaniem z Konkursu jednego z projektów oraz akceptacją listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 przez IZ POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie.

 

Aktualizacja listy rankingowej  Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 – 27.03.2020 r.

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej  i akceptacją listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 przez IZ POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

 

Aktualizacja listy rankingowej oraz dokumentacji konkursowej Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 - 30.10.2019 r.

Informujemy, że w związku z zwiększeniem alokacji przez IZ POIiŚ w ramach konkursu Nr 3.2/1/16 możliwym było przyznanie dofinansowania kolejnym projektom wyłonionym do dofinasowania po procedurze odwoławczej. Dofinansowanie zostało przyznane dla projektu o nr POIS.03.02.00-00-0067/18. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie. Ponadto zaktualizowane zostały Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu pn. Ogłoszenie o konkursie dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ w zakresie zwiększonej alokacji w konkursie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

 

Aktualizacja listy rankingowej oraz dokumentacji konkursowej Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 - 12.07.2019 r.

Informujemy, że w związku z zwiększeniem alokacji przez IZ POIiŚ w ramach konkursu Nr 3.2/1/16 możliwym było przyznanie dofinansowania kolejnym projektom wyłonionym do dofinasowania po procedurze odwoławczej. Dofinansowanie zostało przyznane dla projektów o nr POIS.03.02.00-00-0040/18 oraz POIS.03.02.00-00-0052/18. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie. Ponadto zaktualizowane zostały Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu pn. Ogłoszenie o konkursie dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ w zakresie zwiększonej alokacji w konkursie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

 

Aktualizacja listy rankingowej  Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 - 3.12.2018 r.

Informujemy, że w związku z korektą tytułów projektów nr POIS.03.02.00-00-0049/18 oraz POIS.03.02.00-00-0059/18, zawartych na liście rankingowej Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie.

lista_rankingowa_zmiana_nazwy_projektu_49.pdf

 

Publikacja listy rankingowej w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16  -  29.10.2018 r.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 prezentujemy listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26 października 2018 r.

Zgodnie z prezentowaną listą rankingową wsparciem UE objętych zostało 31 projektów, które otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości możliwej do przyznania zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W sumie rozdysponowana alokacja wyniosła 1 133 763 540,91 PLN.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.11.2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 2269) unijne wsparcie otrzymały projekty przyczyniające się do poprawy konkurencyjności intermodalnych usług transportowych w Polsce.

Lista rankingowa

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Aktualizacja dokumentacji konkursowej - 26.10.2018 r.

Informujemy, że w związku ze zwiększeniem kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu pn. Ogłoszenie o konkursie dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ w powyższym zakresie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.

Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu

  1. budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice) / drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych / sieć drogową* wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową / przebudową urządzeń obcych;
  2. zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
  3. zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
  4. zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy). Istnieje możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla komponentu intermodalnego Działania 3.2 wynosi: 1 000 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 zł. (5 000 000,00 zł dla projektów typu 1 obejmujących wyłącznie dedykowaną infrastrukturę kolejową (w tym bocznice) / drogową).

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2018 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (8.15-16.15), pod adresem siedziby CUPT:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

CUPT zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu Konkursu po wejściu w życie Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w przypadku zmiany dokumentów wskazanych w rozdziale ww. regulaminu pn. Podstawa prawna.

Kontakt w sprawie konkursu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00, fax 22 262 05 01
Tomasz Mostowski tel. +48 22 26 20 594 oraz Katarzyna Zakrzewska +48 22 26 20 590
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowa informacja

Każdy podmiot, składający wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu, jest zobowiązany do złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Informacje o wniosku o udzielenie pomocy publicznej są zamieszczone na stronie internetowej CUPT w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych - WSTĘPNA KWALIFIKACJA PROJEKTÓW" .

UWAGA!

24.05.2018 r.

Informujemy, że został wydłużony czas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego, dla działania 3.2 POIiŚ 2014–2020 o 60 dni, w związku z czym zaktualizowano załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (harmonogram konkursu).

UWAGA!

07.12.2017 r.

Informujemy, że został przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego, dla działania 3.2 POIiŚ 2014–2020 do dnia 8 stycznia 2018 r. w związku z czym zaktualizowano dokumentację konkursową (regulamin konkursu, ogłoszenie o konkursie oraz harmonogram konkursu).

UWAGA!

29.11.2017 r.

Aktualizacja dokumentacji konkursowej

Informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało dokumentację konkursową dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych POIiŚ.

1. Regulamin konkursu:
a) Doprecyzowano, że wszelkie decyzje administracyjne składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie (m.in. pozwolenie na budowę, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) muszą być wydane najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie..
b) Doprecyzowano, że w wyniku przeprowadzonej całościowej, jednoetapowej oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o kryteria wymienione w ust. 1, tworzy się listę ocenionych projektów, na której projekty zostają uszeregowane malejąco przy użyciu współczynnika stanowiącego iloraz uzyskanej liczby punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania dla danego typu projektu.
c) Usunięto informacje co oznacza położenie na węźle sieci TEN-T i położenie na linii kolejowej należącej do sieci AGTC lub TEN-T w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia Lokalizacja projektu.
d) Wprowadzenie zmian dotyczących procedury odwoławczej.

2. Regulamin pracy KOP:
a) Doprecyzowano, że w wyniku przeprowadzonej całościowej, jednoetapowej oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o kryteria wymienione w ust. 1, tworzy się listę ocenionych projektów, na której projekty zostają uszeregowane malejąco przy użyciu współczynnika stanowiącego iloraz uzyskanej liczby punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania dla danego typu projektu.

3. Ogłoszenie o konkursie:
a) Zmieniono osobę do kontaktu.

4. Kryteria wyboru projektów:
a) Doprecyzowano zasady wyliczania współczynnika określającego zakres posiadanej dokumentacji w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia Przygotowanie projektów do realizacji.
b) Doprecyzowano co oznacza położenie na węźle sieci TEN-T i położenie na linii kolejowej należącej do sieci AGTC lub TEN-T w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia Lokalizacja projektu.
c) Doprecyzowano zasady oceny kryterium merytorycznego I stopnia Efektywność ekonomiczna.
d) Doprecyzowano zasady oceny kryterium merytorycznego I stopnia Wielkość pracy przewozowej, która dzięki projektowi zostanie przełożona z dróg na inne gałęzie transportu.

5. Lista sprawdzająca projektu zgłoszonego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, ocena merytoryczna I stopnia oraz II stopnia:
a) Doprecyzowano zasady wyliczania współczynnika określającego zakres posiadanej dokumentacji w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia Przygotowanie projektów do realizacji.
b) Doprecyzowano co oznacza położenie na węźle sieci TEN-T i położenie na linii kolejowej należącej do sieci AGTC lub TEN-T w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia Lokalizacja projektu.
c) Doprecyzowano zasady oceny kryterium merytorycznego I stopnia Efektywność ekonomiczna.
d) Doprecyzowano zasady oceny kryterium merytorycznego I stopnia Wielkość pracy przewozowej, która dzięki projektowi zostanie przełożona z dróg na inne gałęzie transportu.

Aktualne i obowiazujace dokumenty załączone poniżej są zaznaczone kolorem zielonym.

Ponadto w całej dokumentacji zaktualizowano logotyp CUPT.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

UWAGA!

18.08.2017

Przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego oraz aktualizacja dokumentacji konkursowej.

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad programem pomocowym dla projektów z zakresu transportu intermodalnego został przedłużony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego, dla działania 3.2 POIiŚ 2014-2020 do dnia 15 grudnia 2017 r. oraz zaktualizowano dokumentację konkursową:

1. Regulamin konkursu:
a) Doprecyzowano zasady dotyczące oceny kryterium merytorycznego I stopnia „Przygotowanie projektu do realizacji dla projektów infrastrukturalnych lub projektów mieszanych", uszczegółowiając sposób wyliczenia współczynnika określającego zakres posiadanej dokumentacji, na podstawie którego będą przyznawane punkty.
b) Doprecyzowano rodzaj dokumentów, za posiadanie których będą przyznawane punkty w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia „Przygotowanie projektu do realizacji dla projektów zakupowych lub projektów mieszanych".
c) Doprecyzowano, co oznacza położenie na węźle sieci TEN-T i położenie na linii kolejowej należącej do sieci AGTC lub TEN-T w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia „Lokalizacja projektu".
Uściślenie Regulaminu w powyższym zakresie ma na celu uniknięcie błędnych interpretacji ze strony wnioskodawcy.
2. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (zał. nr 3a do Regulaminu konkursu):
a) Dodano nowe oświadczenie dla dużych przedsiębiorców odnośnie braku delokalizacji miejsc pracy.
b) Dla wszystkich typów projektu usunięto wymóg składania specyfikacji technicznych wraz z warunkami przystąpienia do przetargu bądź aukcji (a dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP SIWZ dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań).
Nowe oświadczenie pozwoli potwierdzić spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia: „Klauzula delokalizacyjna".
Posiadanie przez wnioskodawcę specyfikacji technicznych wraz z warunkami przystąpienia do przetargu bądź aukcji (a w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP SIWZ dla przeprowadzenia poszczególnych postępowań) będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, w ramach działania 3.2 (...) z zastrzeżeniem, że CUPT ma prawo wglądu do tych dokumentów na każdym etapie oceny (zastrzeżenie zostało ujęte w Oświadczeniu).
3. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, w ramach Działania 3.2 - wydzielono odrębne oświadczenie dla podmiotu kontrolującego wnioskodawcę w zakresie zgodności z artykułem 71 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. dotyczącego trwałości projektu.
Odrębne oświadczenie pozwoli w pełni potwierdzić spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia „Trwałość projektu".
4. Dodano Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o braku delokalizacji miejsc pracy

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. 

04.04.2017 r.

Aktualizacja dokumentacji konkursowej

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane następujące dokumenty: 

1) Wzór wniosku o dofinansowanie dla sektora transportu z instrukcją (zał. nr 2 do Regulaminu konkursu) - wprowadzone zmiany zostały przedstawione w Opisie zmian formularza wniosku o dofinansowanie;
2) Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (zał. nr 3a do Regulaminu konkursu) i Oświadczenie o podwójnym dofinansowaniu - oświadczenie zostało uwzględnione na liście załączników pod numerem 8.2 i doprecyzowano jego zapisy;
3) Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR - z poszczególnych tabel usunięto informacje wskazujące na możliwość podania danych w PLN.Ponadto, wycofano Oświadczenie dotyczące robót budowlanych ze względu na wprowadzenie odpowiednich zapisów dot. ww. zakresu w zaktualizowanym sektorowym wzorze wniosku o dofinansowanie.Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. Pozostają one bez wpływu na proces przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przebieg samego konkursu. Nie naruszają również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców. 

*Istnieje możliwość zgłaszania projektów dotyczących wyłącznie infrastruktury dostępowej. Jednak podpisanie umów o dofinansowanie dla tych projektów, które pozytywnie przejdą ocenę, będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zmianę odpowiednich zapisów w POIiŚ w ramach procedury zmiany POIiŚ 2014-2020.

Załączniki:
Pobierz plik (16.03.2020_PUBL_lista rankingowa.pdf)27.03.2020_ aktualizacja listy rankingowejN265 kB2020-03-27 16:51
Pobierz plik (3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2017_08_18.doc)3.2 REGULAMIN KONKURSU 2017.08.1837789 kB2017-10-25 11:32
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_3a_Lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_2017_08_18.doc)REG KONK 3.2 ZAL 3a Lista zalacznikow do wniosku o dofinansowanie 2017.08.183680 kB2017-10-25 11:32
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_3b_Formularz_oswiadczen_WoD_2017_08_18.doc)REG KONK 3.2 ZAL 3b Formularz oswiadczen WoD 2017.08.1835105 kB2017-10-25 11:29
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_NOWE_Oswiadczenie_o_braku_delokalizacji_miejsc_pracy_2017_08_18.doc)REG KONK 3.2 ZAL NOWE Oswiadczenie o braku delokalizacji miejsc pracy 2017.08.183426 kB2017-10-25 11:28
Pobierz plik (Pytania_i_odpowiedzi_dzialania_3_2_2017_05_08.pdf)Pytania i odpowiedzi dzialania 3 2 2017.05.0832226 kB2017-07-24 12:47
Pobierz plik (3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2016_11_25.doc)3 2 REGULAMIN KONKURSU 2016.11.2531784 kB2017-07-24 12:47
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_1_Regulamin_pracy_KOP_2016_11_25.doc)REG KONK 3 2 ZAL 1 Regulamin pracy KOP 2016.11.2530651 kB2017-07-24 12:48
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_2_Wzor_WoD_dla_sektora_transportu_z_instrukcja_2017_03_27.docx)REG KONK 3 2 ZAL 2 Wzor WoD dla sektora transportu z instrukcja 2017.03.2729618 kB2017-07-24 12:48
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_3a_Lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_2017_03_27.docx)REG KONK 3 2 ZAL 3a Lista zalacznikow do wniosku o dofinansowanie 2017.03.272831 kB2017-07-24 12:48
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_3b_Formularz_oswiadczen_WoD_2016_11_25.docx)REG KONK 3 2 ZAL 3b Formularz oswiadczen WoD 2016.11.252742 kB2017-07-24 12:49
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_4_Kryteria_wyboru_projektow_2016_11_25.pdf)REG KONK 3 2 ZAL 4 Kryteria wyboru projektow 2016.11.25261419 kB2017-07-24 12:49
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_5a_Lista_sprawdzajaca_formalna_2016_11_25_.doc)REG KONK 3 2 ZAL 5a Lista sprawdzajaca formalna 2016.11.25 25122 kB2017-07-24 12:50
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_5b_Lista_sprawdzajaca_merytoryczna_2016_11_25_.doc)REG KONK 3 2 ZAL 5b Lista sprawdzajaca merytoryczna 2016.11.25 24186 kB2017-07-24 12:50
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_6_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_npjb.rtf)REG KONK 3 2 ZAL 6 Wzor umowy o dofinansowanie npjb23638 kB2017-07-24 12:50
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_7_Harmonogram_konkursu_2017_08_18.docx)REG KONK 3.2 ZAL 7 Harmonogram konkursu 2017.08.1822338 kB2017-10-25 11:32
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2016_11_28.docx)REG KONK 3 2 ZAL 8 Ogloszenie o konkursie 2016.11.2821295 kB2017-07-24 12:52
Pobierz plik (UoD_ZAL_3_Harmonogram_Realizacji_Projektu.xlsx)UoD ZAL 3 Harmonogram Realizacji Projektu2032 kB2017-07-24 12:56
Pobierz plik (UoD_ZAL_4_Harmonogram_Platnosci.xls)UoD ZAL 4 Harmonogram Platnosci1940 kB2017-07-24 13:01
Pobierz plik (UoD_ZAL_7_Opis_Projektu.xls)UoD ZAL 7 Opis Projektu1858 kB2017-07-24 13:01
Pobierz plik (UoD_ZAL_9_Wzor_oswiadczenia_o_zmianie_rachunku_bankowego.rtf)UoD ZAL 9 Wzor oswiadczenia o zmianie rachunku bankowego1760 kB2017-07-24 13:01
Pobierz plik (UoD_ZAL_10_Harmonogram_pozwolen_na_budowe_lub_decyzji.rtf)UoD ZAL 10 Harmonogram pozwolen na budowe lub decyzji1645 kB2017-07-24 13:01
Pobierz plik (UoD_ZAL_11_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT.rtf)UoD ZAL 11 Oswiadczenie o kwalifikowalnosci VAT1546 kB2017-07-24 13:02
Pobierz plik (UoD_ZAL_12_Zestawienie_wskaznikow_do_monitorowania_postepu_rzeczowego_projektu.rtf)UoD ZAL 12 Zestawienie wskaznikow do monitorowania postepu rzeczowego projektu1474 kB2017-07-24 13:02
Pobierz plik (UoD_ZAL_13_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta.docx)UoD ZAL 13 Obowiazki informacyjne Beneficjenta1311007 kB2017-07-24 13:03
Pobierz plik (UoD_ZAL_14_Warunki_obnizania_wartosci_korekt_finansowych_i_wydatkow_poniesionych_nieprawidlowo.rtf)UoD ZAL 14 Warunki obnizania wartosci korekt finansowych i wydatkow poniesionych nieprawidlowo12256 kB2017-07-24 13:02
Pobierz plik (WoD_Tabele_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_EUR_2017_02_03.xlsx)WoD Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR 2017.02.031177 kB2017-07-24 13:03
Pobierz plik (WoD_Ogolne_uwagi_do_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_2017_03_27.docx)WoD Ogolne uwagi do wypelniania wniosku o dofinansowanie 2017.03.271019 kB2017-07-24 13:03
Pobierz plik (WoD_Opis_zmian_do_tabel_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_EUR_2017_03_02.docx)WoD Opis zmian do tabel do wniosku o dofinansowanie w EUR 2017.03.020917 kB2017-07-24 13:06
Pobierz plik (WoD_Opis_zmian_w_formularzu_wniosku_o_dofinansowanie_2017_03_27.docx)WoD Opis zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie 2017.03.270819 kB2017-07-24 13:06
Pobierz plik (1._PREZENTACJA_OGOLNA_szkolenie_3.2_2017-05-10.pdf)1. PREZENTACJA OGOLNA szkolenie 3.2 2017.05.10071376 kB2017-07-24 13:06
Pobierz plik (2._PREZENTACJE_WoD_szkolenie_3.2_2017-05-10.pdf)2. PREZENTACJE WoD szkolenie 3.2 2017.05.10062506 kB2017-07-24 13:07
Pobierz plik (3._PREZENTACJA_KRYTERIA_szkolenie_3.2_2017-05-10.pdf)3. PREZENTACJA KRYTERIA szkolenie 3.2 2017.05.10052108 kB2017-07-24 13:07
Pobierz plik (4._Prezentacja__Regulacje_dotyczncce_procedur_zawierania_umCEw_szkolenie_3.2_2017-05-10.pdf)4. Prezentacja Regulacje dotyczncce procedur zawierania umCEw szkolenie 3.2 2017.05.10042483 kB2017-07-24 13:07
Pobierz plik (5._Prezentacja_Kwestie_ZNrodowiskowe_na_podstawie_Instrukcji_do_WoD_szkolenie_3.2_2017-05-10.pdf)5. Prezentacja Kwestie ZNrodowiskowe na podstawie Instrukcji do WoD szkolenie 3.2 2017.05.10033893 kB2017-07-24 13:07
Pobierz plik (6._Wymogi_dot._AKK_-_szkolenie_3.2_2017-05-10.pdf)6. Wymogi dot. AKK - szkolenie 3.2 2017.05.1002740 kB2017-07-24 13:07
Pobierz plik (2017_07_19_Pytania_Intermodal_FAQ__3_2-_II_CZESC_.pdf)2017.07.19 Pytania Intermodal FAQ 3 2- II CZESC 01226 kB2017-07-24 12:46
Pobierz plik (2017 09 06 Pytania Intermodal FAQ  3 2- III CZESC.pdf)2017 09 06 Pytania Intermodal FAQ 3 2- III CZESC.pdf 153 kB2017-11-27 10:59
Pobierz plik (2017 11 03 Pytania Intermodal FAQ  3 2- IV CZESC.pdf)2017 11 03 Pytania Intermodal FAQ 3 2- IV CZESC.pdf 310 kB2017-11-27 10:59
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2018_10_26.pdf)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2018_10_26.pdf 567 kB2019-07-15 10:18
Pobierz plik (AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2018_10_26.pdf)AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2018_10_26.pdf 727 kB2019-07-15 10:19
Pobierz plik (12_07_AKTUAL_lista rankingowa_3.2.pdf)12_07_AKTUAL_lista rankingowa_3.2.pdf 52 kB2019-07-15 10:19
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_1_Regulamin_pracy_KOP_2017_11_28.doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_1_Regulamin_pracy_KOP_2017_11_28.doc 188 kB2017-11-29 14:10
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_2_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_2017_03_27.docx)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_2_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie_2017_03_27.docx 618 kB2017-11-29 14:10
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_3a_Lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_2017_08_18.doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_3a_Lista_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_2017_08_18.doc 80 kB2017-11-29 14:10
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_3b_Formularz_oswiadczen_WoD_2017_08_18.doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_3b_Formularz_oswiadczen_WoD_2017_08_18.doc 105 kB2017-11-29 14:10
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_4_Kryteria_wyboru_projektow_2017_11_06.doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_4_Kryteria_wyboru_projektow_2017_11_06.doc 485 kB2017-11-29 14:10
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_5a_Lista_sprawdzajaca_formalna_2017_11_28 .doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_5a_Lista_sprawdzajaca_formalna_2017_11_28 .doc 121 kB2017-11-29 14:11
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_5b_Lista_sprawdzajaca_merytoryczna_2017_11_06 .doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_5b_Lista_sprawdzajaca_merytoryczna_2017_11_06 .doc 188 kB2017-11-29 14:11
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_6_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_npjb.rtf)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_6_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_npjb.rtf 638 kB2017-11-29 14:11
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_NOWE_Oswiadczenie_o_braku_delokalizacji_miejsc_pracy_2017_08_18.doc)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_NOWE_Oswiadczenie_o_braku_delokalizacji_miejsc_pracy_2017_08_18.doc 26 kB2017-11-29 14:12
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_3_Harmonogram_Realizacji_Projektu.xlsx)AKTUALNY UoD_ZAL_3_Harmonogram_Realizacji_Projektu.xlsx 32 kB2017-11-29 14:12
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_4_Harmonogram_Platnosci.xls)AKTUALNY UoD_ZAL_4_Harmonogram_Platnosci.xls 40 kB2017-11-29 14:13
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_7_Opis_Projektu.xls)AKTUALNY UoD_ZAL_7_Opis_Projektu.xls 58 kB2017-11-29 14:13
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_9_Wzor_oswiadczenia_o_zmianie_rachunku_bankowego.rtf)AKTUALNY UoD_ZAL_9_Wzor_oswiadczenia_o_zmianie_rachunku_bankowego.rtf 60 kB2017-11-29 14:13
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_10_Harmonogram_pozwolen_na_budowe_lub_decyzji.rtf)AKTUALNY UoD_ZAL_10_Harmonogram_pozwolen_na_budowe_lub_decyzji.rtf 45 kB2017-11-29 14:13
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_11_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT.rtf)AKTUALNY UoD_ZAL_11_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT.rtf 46 kB2017-11-29 14:14
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_12_Zestawienie_wskaznikow_do_monitorowania_postepu_rzeczowego_projektu.rtf)AKTUALNY UoD_ZAL_12_Zestawienie_wskaznikow_do_monitorowania_postepu_rzeczowego_projektu.rtf 74 kB2017-11-29 14:14
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_13_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta.docx)AKTUALNY UoD_ZAL_13_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta.docx 11007 kB2017-11-29 14:14
Pobierz plik (AKTUALNY UoD_ZAL_14_Warunki_obnizania_wartosci_korekt_finansowych_i_wydatkow.rtf)AKTUALNY UoD_ZAL_14_Warunki_obnizania_wartosci_korekt_finansowych_i_wydatkow.rtf 256 kB2017-11-29 14:15
Pobierz plik (AKTUALNY WoD Ogolne uwagi do wypelniania wniosku o dofinansowanie 2017_03_27.docx)AKTUALNY WoD Ogolne uwagi do wypelniania wniosku o dofinansowanie 2017_03_27.docx 19 kB2017-11-29 14:15
Pobierz plik (AKTUALNY WoD Opis zmian do tabel do wniosku o dofinansowanie w EUR 2017_03_02.docx)AKTUALNY WoD Opis zmian do tabel do wniosku o dofinansowanie w EUR 2017_03_02.docx 17 kB2017-11-29 14:15
Pobierz plik (AKTUALNY WoD Opis zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie 2017_03_27.docx)AKTUALNY WoD Opis zmian w formularzu wniosku o dofinansowanie 2017_03_27.docx 19 kB2017-11-29 14:16
Pobierz plik (AKTUALNY WoD Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR 2017_02_03.xlsx)AKTUALNY WoD Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR 2017_02_03.xlsx 77 kB2017-11-29 14:16
Pobierz plik (30_10_PUBL_lista rankingowa_ANEKS02.pdf)30_10_PUBL_lista rankingowa_ANEKS02.pdf 260 kB2019-11-05 09:21
Pobierz plik (AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2019_10_30.pdf)AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2019_10_30.pdf 267 kB2019-11-05 09:21
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2018_10_22.pdf)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2018_10_22.pdf 564 kB2019-11-05 09:23
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2017_12_07.docx)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2017_12_07.docx 65 kB2017-12-07 17:24
Pobierz plik (AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2017_12_07-2.doc)AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2017_12_07-2.doc 284 kB2017-12-07 17:28
Pobierz plik (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r.pdf)Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r.pdf 269 kB2017-12-08 11:49
Pobierz plik (Rozporządzenie Ministra_Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r.pdf)Rozporządzenie Ministra_Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r.pdf 269 kB2017-12-08 11:53
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_7_Harmonogram_konkursu_2017_11_06.doc)REG_KONK_3_2_ZAL_7_Harmonogram_konkursu_2017_11_06.doc 286 kB2017-12-08 13:52
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2017_11_06 (1).docx)REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2017_11_06 (1).docx 64 kB2017-12-08 13:52
Pobierz plik (REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2017_11_06 (2).docx)REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2017_11_06 (2).docx 61 kB2017-12-08 13:52
Pobierz plik (AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2018_10_26 .pdf)AKTUALNY 3_2_REGULAMIN_KONKURSU_2018_10_26 .pdf 216 kB2018-10-26 12:35
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2018_10_26 .pdf)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_8_Ogloszenie_o_konkursie_2018_10_26 .pdf 112 kB2018-10-26 12:42
Pobierz plik (2017 12 22 Pytania Intermodal FAQ  3 2- V CZĘŚĆ.pdf)2017 12 22 Pytania Intermodal FAQ 3 2- V CZĘŚĆ.pdf 406 kB2017-12-22 13:19
Pobierz plik (lista rankingowa_konkurs 3.2(2018.10.26).pdf)lista rankingowa_konkurs 3.2(2018.10.26).pdf 269 kB2018-10-29 15:37
Pobierz plik (Lista członków Komisji Oceny Projektów Konkurs nr POIiŚ. 3.2_1_16.pdf)Lista członków Komisji Oceny Projektów Konkurs nr POIiŚ. 3.2_1_16.pdf 244 kB2018-10-29 15:37
Pobierz plik (lista rankingowa_zmiana nazwy_projektu 49.pdf)lista rankingowa_zmiana nazwy_projektu 49.pdf 270 kB2018-12-03 13:37
Pobierz plik (AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_7_Harmonogram_konkursu_2018_05_24.pdf)AKTUALNY REG_KONK_3_2_ZAL_7_Harmonogram_konkursu_2018_05_24.pdf 231 kB2018-05-24 14:03
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia