Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - CUPT


Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Flaga Uni Europejskiej
Status
  • Aktualne
Od
2018-12-13
do
2019-01-30

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

z siedzibą przy ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach:

Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

 

 

21.11.2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, przedstawiamy listę członków Komisji Oceny Projektów oraz listę uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą w dniu 13 listopada 2019 r.

Uwaga: Lista projektów wybranych do dofinansowania może podlegać aktualizacji wynikającej np. z rozstrzygnięć zapadających w ramach procedury odwoławczej.

 

18.11.2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu 6.1

plik do pobrania >> Klauzula_informacyjna_Konkurs_6.1.doc

 

15.11.2019

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 oraz Załącznika nr 7 do Regulaminu.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. został zaktualizowany Regulamin konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 oraz Załącznik nr 7 do Regulaminu. Aktualizacji uległa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów konkursowych.

 

10.07.2019

Aktualizacja Harmonogramu konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18

Na podstawie zapisów par. 5 pkt 1 Regulaminu konkursu, IOK uzyskała zgodę IZ na wydłużenie czasu oceny złożonych projektów o dodatkowe 40 dni (łącznie jest to 160 dni pozostających do dyspozycji IOK).

W związku z tym, Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. został zaktualizowany Harmonogram_konkursu_6.1.pdf. Zmiana dotyczy aktualizacji przewidywanych dat sporządzenia listy ocenionych projektów, zatwierdzenia listy ocenionych projektów – rozstrzygnięcia konkursu oraz przewidywany termin podpisania Umów o Dofinansowanie.

 

15.03.2019 r.

 

Aktualizacja Listy sprawdzającej kryteria formalne, dotycząca Konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Uprzejmie informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokonało aktualizacji Listy sprawdzającej kryteria formalne dotyczącej Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zmiana polega jedynie na technicznym dołączeniu w punkcie „1.1.6  Poprawność sporządzenia listy potwierdza” tabeli na podpis i akceptację listy przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora. Reszta pozostaje bez zmian.

 

31.01.2019 r.

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. został zaktualizowany Regulamin konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18. W szczególności, uzupełniono zapisy §4 Procedura oceny wniosków o dofinansowanie, określając liczbę 21 dni, w ramach których IOK dokonuje weryfikacji złożonych przez wnioskodawców Wniosków o dofinansowanie z punktu widzenia spełnienia warunków formalnych oraz §5 Sposób dokonywania oceny projektów, w którym doprecyzowano zapisy związane z określeniem terminu 120 dni przewidzianych na ocenę projektów w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.

Aktualizacja Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów z dnia 31 stycznia 2019 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. został zaktualizowany Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w zakresie doprecyzowania systemu pracy Komisji w związku z oceną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18.

Doprecyzowanie terminu oceny projektów

W porozumieniu z Instytucją Zarządzającą POIiŚ 2014 – 2020 Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, iż weryfikacja złożonej przez wnioskodawców dokumentacji w ramach pre-oceny, na którą zgodnie z zapisami aktualizacją Regulaminu konkursu przewidziano 21 dni od daty wpłynięcia dokumentacji do IOK, nie stanowi etapu oceny projektów, na który - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 - przewidziano 120 dni od momentu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że wskazany czas 21 dni przeznaczony na weryfikację warunków formalnych (pre – ocenę), ze względu na ich charakter, nie wpływa w istotny sposób na wydłużenie procesu wyboru projektów do dofinansowania, w tym całkowity czas trwania konkursu.

 

23.01.2019 r.

Aktualizacja dokumentacji konkursowej

Uprzejmie informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokonało aktualizacji Listy załączników do wniosku o dofinansowanie dokumentacji dotyczącej Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zmiana dotyczy ujednolicenia oświadczenia wnioskodawcy, stanowiącego załącznik nr 8.3 oraz doprecyzowania nazwy załącznika nr 15 - Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem.

Dokument z aktualną listą załączników do wniosku o dofinansowanie załączony został poniżej oznaczony kolorem zielonym.

 

11.01.2019 r.

Aktualizacja dokumentacji konkursowej

Uprzejmie informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokonało aktualizacji List sprawdzających do weryfikacji dokumentacji dotyczącej Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oraz Załącznika 8.3 Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wskazujące ekspozycje osób na emisje niskie w obszarze projektu.

Zmiana wynika z modyfikacji sposobu obliczania wartości ekspozycji osób na emisje niskie w obszarze projektu, która stanowi kryterium nr 2 w bloku ,,Kryteria merytoryczne I stopnia”. Zmiana wynika z aktualizacji Załącznika nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, obowiązującego od dnia 4.10.2018 r.

Aktualne i obowiązujące dokumenty załączone poniżej oznaczone kolorem zielonym.

 

11.10.2018 r.

Aktualizacja dokumentacji konkursowej

Uprzejmie informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokonało aktualizacji dokumentacji dotyczącej Konkursu Nr POIiŚ.6.1/1/18 dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zmiana dotyczy Kryteriów wyboru projektu stanowiących załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu. W odniesieniu do poprzedniej wersji modyfikacji uległ sposób obliczania wartości ekspozycji osób na emisje niskie w obszarze projektu, która stanowi kryterium nr 2 w bloku ,,Kryteria merytoryczne I stopnia”. Zmiana wynika z aktualizacji Załącznika nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, obowiązującego od dnia 4.10.2018 r.

Aktualny i obowiązujący dokument załączony poniżej zaznaczony kolorem zielonym.

Przedmiot konkursu:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Typ projektów podlegające dofinansowaniu - taborowe obejmujące:

  1. zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
  2. zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegółowy zakres informacji dotyczący wydatków kwalifikowanych jak również niekwalifikowanych związanych z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej określony został w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu pn. „Wdrażanie napędu elektrycznego na liniach komunikacji miejskiej - wstępne warunki konkursu POIŚ 2014-2020”.

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie wsparcia znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wynosi: 300 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (815-1615), pod adresem siedziby: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2 w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.6.1/1/18”.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.)

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.

Gdzie szukać informacji:

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl, w zakładce „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

CUPT zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu konkursu w przypadku zmiany przepisów i dokumentów wskazanych w rozdziale Podstawa prawna oraz innych szczególnych sytuacji z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2; tel. 22 262 05 00, fax 22 262 05 01.

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Załączniki:
Lista_Sprawdzająca_kryteria_formalne.doc
N194 kB2019-03-15 09:50
Ogłoszenie o konkursie 15.11.2019.docx
N115 kB2019-11-15 15:50
Regulamin Konkursu z dnia 15 listopada 2019 r.doc
N394 kB2019-11-15 15:50
Lista członków KOP.pdf
N43 kB2019-11-21 14:49
Lista zatwierdzonych projektów.pdf
N473 kB2019-11-21 14:50
Lista Sprawdzająca kryteria formalne_11.01.2019 r.doc
N192 kB2019-01-11 15:23
Lista Sprawdzająca kryteria merytoryczne I i II stopnia_11.01.2019 r.doc
N354 kB2019-01-11 15:23
Lista Sprawdzająca warunki formalne_11.01.2019 r.docx
N115 kB2019-01-11 15:24
Oświadczenie Wnioskodawcy_załacznik nr 8.3 do WOD_11.01.2019 r.docx
N113 kB2019-01-11 15:24
Lista załączników_do_WoD_publikacja 23.01.19_.pdf
N538 kB2019-01-23 10:17
Regulamin pracy KOP z dnia 31 stycznia 2019 r.pdf
N617 kB2019-01-31 16:59
Regulamin Konkursu z dnia 31 stycznia 2019 r.pdf
N735 kB2019-01-31 16:59
Harmonogram_konkursu_6.1.pdf
 459 kB2019-07-11 07:57
Wzór Umowy powierzenia POIiŚ RODO_po zm.docx
 69 kB2018-08-07 10:31
Załączniki do umowy powierzenia_POIiS RODO.docx
 41 kB2018-08-07 10:31
AKTUALNY_kryteria wyboru projektów 04.10.2018.pdf
 1273 kB2018-10-11 16:45
Lista załączników_do_WoD_publikacja 14.11.2018.docx
 117 kB2018-11-14 15:21
Wdrażanie_napędu_elektrycznego_ 14.11.18.docx
 64 kB2018-11-14 15:24
Mapowanie kryteriów 14.11.18.xls
 58 kB2018-11-14 15:25
Oświadczenie Wnioskodawcy.docx
 113 kB2018-11-16 12:12
3_Zalacznik_UOD_Harmonogram_Realizacji_Projektu.xlsx
 34 kB2018-06-04 12:59
4_Zalacznik_UOD_Harmonogram Płatności.xls
 45 kB2018-06-04 12:59
7_Zalacznik_UOD_Opis_Projektu.xls
 60 kB2018-06-04 12:59
9_Zalacznik_UOD_Wzór_oświadczenia_o_zmianie_rachunku_bankowego.rtf
 63 kB2018-06-04 12:59
10_Zalacznik_UOD_Harmonogram_pozwolen_na_budowe_lub_decyzji.rtf
 45 kB2018-06-04 13:00
11_Zalacznik_UOD_Oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.rtf
 46 kB2018-06-04 13:00
12_Załącznik_UOD_Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu.rtf
 75 kB2018-06-04 13:00
13_Załącznik_UOD_Obowiązki informacyjne Beneficjenta.pdf
 897 kB2018-06-04 13:01
15_Załacznik_UOD_Warunki_kwalifikowalnosci.doc
 79 kB2018-06-04 13:01
kryteria wyboru projektów.pdf
 1277 kB2018-06-04 13:02
Lista Sprawdzająca kryteria formalne.doc
 186 kB2018-06-04 13:02
Lista Sprawdzająca kryteria merytoryczne I i II stopnia.doc
 305 kB2018-06-04 13:02
Lista Sprawdzająca warunki formalne.docx
 111 kB2018-06-04 13:02
Lista załączników_do_WoD.docx
 117 kB2018-06-04 13:02
Lista_potencjalnych_Beneficjentów.xls
 86 kB2018-06-04 13:02
Mapowanie kryteriów.xls
 58 kB2018-06-04 13:03
Oświadczenie Wnioskodawcy_załacznik nr 8.3 do WOD.docx
 112 kB2018-06-04 13:03
Oświadczenie wnioskodawcy_załacznik nr 8_WOD.docx
 123 kB2018-06-04 13:03
Regulamin konkursu.doc
 383 kB2018-06-04 13:03
Regulamin pracy KOP.docx
 180 kB2018-06-04 13:04
Tabele_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_EUR_zał. 7 WOD.xlsx
 103 kB2018-06-04 13:04
Wdrażanie napędu elektrycznego.docx
 67 kB2018-06-04 13:04
Wzór UoD NPJB.docx
 108 kB2018-06-04 13:04
Wzór wniosku o dofinansowanie.docx
 398 kB2018-06-04 13:04
Ogłoszenie o konkursie.docx
 114 kB2018-06-05 10:00