Pobierz wzory dokumentów

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

ppw

ue

Rekomendacje dot. ocen oddziaływania na środowisko i zmian klimatu dla beneficjentów PO PW

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuję, że w ramach prac grupy roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działającej w Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju, która zrzesza przedstawicieli Instytucji Zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi oraz dyrekcje ochrony środowiska, wypracowywane są rekomendacje odnośnie ocen oddziaływania na środowisko i zmian klimatu.

Do głównych, ostatnio sformułowanych rekomendacji ww. grupy odnośnie wdrażania środków perspektywy 2014 - 2020 w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, należą:

  • stosowanie przez beneficjentów Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, opracowanego przez Ministerstwo Środowiska. Poradnik przybliża tematykę oraz daje wskazówki w zakresie sposobu uwzględniania wieloaspektowości zagadnień klimatycznych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach bieżącej perspektywy finansowej. Publikacja może stanowić ważne wsparcie prac beneficjentów, planujących ubieganie się o środki POPW,
  • zaimplementowanie do załączników do dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną odnośnie spełnienia przez dany projekt wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokument ten jest załącznikiem nr 2 do wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę a nawiązuje do treści punktu F.5.2 wniosku. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie www.pois.gov.pl. Deklaracja jest zobowiązaniem wynikającym z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1), który podaje, że Państwa Członkowskie zapewnią odpowiednie uzgodnienia administracyjne, w tym wyznaczają właściwe władze, do celów stosowania zasad ww. dyrektywy w każdym obszarze dorzecza leżącym na ich terytorium. Status niniejszej deklaracji jest podobny do nadal obowiązującej deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Stosowanie niniejszej deklaracji jest także zaleceniem Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

CUPT rekomenduje wykorzystanie tych zaleceń przez wszystkich potencjalnych beneficjentów POPW. 

 

Przewiń do góry