Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Wzory dokumentów

Wniosek o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuję, że w ramach prac grupy roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działającej w Sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju, która zrzesza przedstawicieli Instytucji Zarządzających krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi oraz dyrekcje ochrony środowiska, wypracowywane są rekomendacje odnośnie ocen oddziaływania na środowisko i zmian klimatu.

Do głównych, ostatnio sformułowanych rekomendacji ww. grupy odnośnie wdrażania środków perspektywy 2014 – 2020 w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, należą:

  • stosowanie przez beneficjentów Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, opracowanego przez Ministerstwo Środowiska. Poradnik przybliża tematykę oraz daje wskazówki w zakresie sposobu uwzględniania wieloaspektowości zagadnień klimatycznych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji, w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach bieżącej perspektywy finansowej. Publikacja może stanowić ważne wsparcie prac beneficjentów, planujących ubieganie się o środki POPW,
  • zaimplementowanie do załączników do dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną odnośnie spełnienia przez dany projekt wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokument ten jest załącznikiem nr 2 do wniosku o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę a nawiązuje do treści punktu F.5.2 wniosku. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie www.pois.gov.pl. Deklaracja jest zobowiązaniem wynikającym z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1), który podaje, że Państwa Członkowskie zapewnią odpowiednie uzgodnienia administracyjne, w tym wyznaczają właściwe władze, do celów stosowania zasad ww. dyrektywy w każdym obszarze dorzecza leżącym na ich terytorium. Status niniejszej deklaracji jest podobny do nadal obowiązującej deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. Stosowanie niniejszej deklaracji jest także zaleceniem Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

CUPT rekomenduje wykorzystanie tych zaleceń przez wszystkich potencjalnych beneficjentów POPW.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top