Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Jednolite części wód

Jednym z obligatoryjnych załączników do Wniosku o dofinansowanie jest deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (inaczej deklaracja zgodności), którą uzyskuje się w przypadku gdy projekt nie obejmuje nowych zmian charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału (zgodnie z zapisami pkt F.5.2. Wniosku o dofinansowanie).

Dla inwestycji i działań, które są:

 • projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
 • projektami objętymi procedurą pozyskiwania środków w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF),
 • działaniami o charakterze infrastrukturalnym, które nie wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i które nie są objęte poniższym wyłączeniem,

deklaracja jest zawsze wymagana.

Z kolei dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się deklaracji dla zamierzeń obejmujących:

 • przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód;
 • inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
 • prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
 • inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko);
 • inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
 • termomodernizację budynków;
 • kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
 • wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
 • prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
 • przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
 • energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
 • kable teletechniczne instalowane na słupach;
 • ścieżki rowerowe;
 • montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
 • remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
 • obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

Wnioski o wydanie deklaracji zgodności należy składać do właściwych terytorialnie dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przypadkach, gdy obszar przedsięwzięcia wykracza poza właściwość jednego organu, poszczególni dyrektorzy wydają odrębne deklaracje odnosząc się części zamierzenia położonej na obszarze swojej właściwości.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP.

Ze strony PGW WP można również pobrać wzór wniosku o wydanie deklaracji.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów

 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow

Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow

Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top