Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

W perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027, do kryteriów oceny projektów ubiegających się o wsparcie z funduszy unijnych wprowadzono nowe elementy, między innymi ocenę zgodności projektu z zasadą „do no significant harm” (DNSH)” tj. „nie czyń poważnych szkód”. Znalazło to także swoje odzwierciedlenie w nowych formularzach wniosku o dofinansowanie, które zostały uzupełniony o ww. kwestie.

Zasada DNSH jest wpisana w  art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w
sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. W treści tej regulacji zdefiniowano sześć celów środowiskowych, na które należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji zrównoważonych pod względem środowiskowym:

 1. Łagodzenie zmian klimatu.
 2. Adaptacja do zmian klimatu.
 3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling.
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola.
 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Zarówno przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak i projekty finansowane z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) czy Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) , muszą zostać poddane ocenie pod kątem spełnienia zasady DNSH.

W tym celu wnioskując o środki UE w ramach w/w programów w zakresie sektorów wdrażanych przez CUPT, konieczne jest uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej zgodności z zasadą DNSH, poprzez odniesienie się do ustaleń analiz DNSH wykonanych dla danego typu przedsięwzięć/projektów w ramach poszczególnych programów unijnych tj.:

Ponadto do wniosków o dofinansowanie należy załączyć wskazane dokumenty. Jednym  z załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach KPO (dla naborów organizowanych przez CUPT) oraz FENIKS jest „Wstępny wykaz dowodów gromadzonych przez Wnioskodawcę potwierdzających zgodność z poszczególnymi celami zasady DNSH”.

Przykłady dowodów należy podać oddzielnie dla każdego celu środowiskowego oraz na każdym etapie cyklu życia projektu tj.:

 • przygotowania inwestycji,
 • realizacji inwestycji,
 • eksploatacji inwestycji,
 • zamknięcia/likwidacji inwestycji.

Jednocześnie należy pamiętać, iż analiza zgodności z zasadą DNSH dotyczy całego zakresu przedsięwzięcia/projektu objętego wnioskiem, a nie tylko części, dla której planowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stąd przedstawione dowody dla poszczególnych celów powinny również uwzględniać cały zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie.

Poniżej zamieszczono przykład wypełnienia tego załącznika dla projektów infrastrukturalnych.

Pomocne może okazać się wyznaczenie w swoich strukturach osoby odpowiedzialnej za monitorowanie wdrażania projektu oraz zbierania dowodów potwierdzających zgodność z zasadą DNSH w cyklu życia projektu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top