Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Rozliczanie projektów

Narzędziem służącym do rozliczania projektu jest wniosek o płatność. Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić na specjalnym formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność oraz przekazać do CUPT w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego SL2014. Termin składania wniosku o płatność określa umowa o dofinansowanie – okresy sprawozdawcze są jednak nie dłuższe, niż 3 miesiące. Wniosek o płatność zawiera informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu, poniesionych wydatków i postępów w realizacji projektu – w odniesieniu do założeń wskazanych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie. Obejmuje również działania planowane do realizacji w okresie poprzedzającym złożenie kolejnego wniosku.

Wniosek o płatność podlega weryfikacji zgodnie z zasadami wdrażania POIiŚ, polega na ocenie formalnej, merytorycznej oraz rachunkowej.

W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, instytucja udzielająca wsparcia ma możliwość podjąć decyzję o kontroli doraźnej przeprowadzanej na miejscu realizacji lub zażądać wszelkich dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących kwalifikowalności wydatków. W przypadku, gdy projekt nie jest realizowany zgodnie
z założeniami lub założone cele nie zostały osiągnięte, dofinansowanie projektu może zostać cofnięte.

Beneficjent składa wniosek o płatność gdy:

  • rozlicza otrzymane dofinansowanie w ramach zaliczki,
  • wnioskuje o przyznanie zaliczki,
  • wnioskuje o refundację wydatków poniesionych z własnych środków,
  • beneficjent jest państwową jednostką budżetową i rozlicza poniesione wydatki,
  • przekazuje informacje o postępie rzeczowym projektu.

W trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu należy zachować pełną dokumentację projektową. Obowiązkiem każdego beneficjenta realizującego projekt jest prowadzenie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. Ewidencja księgowa musi w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, dokumentować całość wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.

Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób jednoznacznie przypisujący go do danego projektu. Wszystkie dokumenty projektowe powinny być księgowane w sposób umożliwiających ich szybką identyfikację. Wyodrębniona ewidencja księgowa wymaga wprowadzenia jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji bądź ujmowania ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

Dokumenty związane z realizacją Projektu (m.in. umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, wnioski o płatność i dokumentacja księgowa związana ze zrealizowanym projektem, dokumenty wykazujące realizację wskaźników osiągnięcia celów projektu, dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy) przechowuje się w jednym miejscu przez określony czas. Są one niezbędne podczas kontroli projektu prowadzonych przez CUPT oraz przez inne instytucje.

Więcej informacji dotyczących rozliczenia projektów znajduje się w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o nadpłatach i zwrotach środków w ramach zawartych umów o dofinansowanie

Weryfikacja formalna

Weryfikacja formalna pozwala stwierdzić czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne m.in. kompletności wniosku, terminowości jego złożenia, a także kompletności przedstawionych do wniosku załączników.

Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna polega na sprawdzeniu czy wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu, spełniają zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego i zostały poniesione zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Oceny tej dokonuje pracownik instytucji udzielającej wsparcia w oparciu o przedstawione wraz z wnioskiem o płatność w postaci załączników do wniosku dokumenty.

Weryfikacja rachunkowa

Weryfikacja rachunkowa polega na sprawdzeniu poprawności rachunkowej przedstawionych wydatków oraz załączonych dokumentów.

Aktualizacja 28.05.2021 r.

W związku z aktualizacją metodyki rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie, poniżej znajdują się zaktualizowane pliki do pobrania.

Aktualizacja 11.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 punkt 6.15.1 Stosunek pracy w zakresie zniesienia 40%-wego limitu dodatku do wynagrodzenia z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych poniżej w załączeniu aktualizacja wzoru zestawienia rozliczającego wydatki osobowe.

Zaktualizowany dokument jest dostępny do pobrania pod nazwą:
Wzór Zestawienia rozliczającego wydatki osobowe_aktualizacja.xls

Aktualizacja 15.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o aktualizacji Instrukcji rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Aktualizacja dotyczy wskazania wymogu przekazania przy pierwszym wniosku o płatność rozliczającego wydatki osobowe metodą uproszczoną w systemie SL2014 wszystkich dokumentów wymaganych do potwierdzenia kwalifikowalności tego typu wydatków wg. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent rozliczający w sposób uproszczony we wnioskach o płatność wydatki związane z wynagrodzeniami zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. Instrukcji.

Zaktualizowany dokument jest dostępny do pobrania pod nazwą:
Instrukcja rozliczania wydatków osobowych dla Beneficjentów projektów rozliczanych w ramach III, IV, V, VI Osi POIiŚ 2014-2020_aktualizacja.pdf

Aktualizacja 29.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o dopuszczeniu przez Instytucję Zarządzającą Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 możliwości uproszczonego rozliczania we wnioskach o płatność wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnianych przez Beneficjenta projektu.

Opis zasad stosowania uproszczeń przez Beneficjentów przedstawiających wnioski o płatność w ramach III, IV, V oraz VI Osi priorytetowej POIiŚ na lata 2014-2020 zawarty jest w Instrukcji rozliczania wydatków osobowych we wnioskach o płatność składanych za pośrednictwem SL2014 na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach umowy o dofinansowanie.

Beneficjent rozliczający w sposób uproszczony we wnioskach o płatność wydatki związane z wynagrodzeniami zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. Instrukcji.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top