19.02.2014. Informacja nt. przesłanek wywołujących przeliczenie luki w finansowaniu

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


W związku z zapytaniami Beneficjentów dotyczącymi przesłanek wywołujących przeliczenie luki w finansowaniu informujemy, że oprócz przypadków, gdzie przeliczenie analizy finansowej jest dokonywane w związku z koniecznością aneksowania Umowy o dofinansowanie np. z tytułu zmian w zakresie rzeczowym projektu UE, istnieją cztery grupy przesłanek, które wywołują konieczność przeliczenia luki w finansowaniu. Są to:

  • Zmiana w całkowitych kosztach (nakładach inwestycyjnych) projektu. Lukę w finansowaniu należy przeliczyć jeśli na etapie składania wniosku o płatność końcową okaże się, że oszczędności kosztów całkowitych przekroczyły 15% kosztów całkowitych wykazanych w ostatniej analizie finansowej. Przeliczenie może mieć miejsce również wcześniej, jeśli po rozstrzygnięciu głównych przetargów, oszczędności na kosztach całkowitych projektu przekroczyły 20-25% kosztów całkowitych wykazanych w ostatniej analizie finansowej.
  • Przekroczenie przez dochody incydentalne (faktyczne kasowe wpływy np. z kar umownych i/lub materiałów staroużytecznych, itp.) 10% kosztów kwalifikowalnych. W takim przypadku, procedura przeliczenia luki polega na odjęciu tychże dochodów incydentalnych od kosztów całkowitych projektu (dochodów incydentalnych nie dodajemy więc do przychodów).
  • Pojawienie się nowych lub innych pozycji przychodów (od użytkowników) nie uwzględnionych w ostatniej analizie finansowej.
  • Istotna zmiana polityk taryfowej Beneficjenta, która nie wynika z przepisów obowiązującego prawa lub zmian makroekonomicznych niezależnych od Beneficjenta.

Przeliczenie luki w finansowaniu nie jest konieczne jeśli wystąpią różnice pomiędzy faktycznym a oszacowanym ex ante popytem na dobra i usługi dostarczane przez projekt jeśli analizę wykonano z należytą starannością natomiast wystąpiły czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć na etapie analizy ex ante.

Podstawy prawne:

  • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
  • Revised Guidance Note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation No 1083/2006: revenue generating Project, COCOF 07/0074/09
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wersja z 10 maja 2013
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wersja z 21 czerwca 2011
  • Stanowisko Instytucji Zarządzającej POIiŚ dot. procedury monitorowania kosztów kwalifikowalnych w projekcie na potrzeby rewizji kwoty dofinansowania (Pismo MRR z dnia 28 maja 2013 o nr DPI-I-82100-20-IS/13)
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia