Kontrola

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania i przesyłania do CUPT Tabeli przetargów. Wskazane w tabeli dane powinny dotyczyć postępowań planowanych do realizacji, realizowanych, jak i zrealizowanych, dla wydatków kwalifikowanych (planowanych do refundacji) w ramach projektów PO IiŚ, w celu wytypowania ich do kontroli doraźnej, a także w celu ujęcia w planie kontroli.

Zaktualizowane Tabele przetargów należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej do 5. dnia każdego miesiąca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku wątpliwości, bądź pytań prosimy o kontakt z p. Tomaszem Grabowskim tel.: 22 262 06 95 lub p. Agnieszką Starowieyską tel.: 22 262 06 88.

***

 

20 sierpnia 2018 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) „Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”.

Niniejszy dokument stanowi polską wersję językową dokumentu „Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds”.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Wytycznymi.

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

 

***

Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że za pismem z dnia 20.07.2018 r. otrzymało od Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).

Listy powinny stanowić narzędzie pomocnicze (proces autokontroli) stosowane przez wnioskodawców i beneficjentów, celem ułatwienia lepszego przygotowania i przeprowadzenia stosownej procedury.

Zachęcamy do korzystania z załączonych list sprawdzających.

W załączeniu:

***

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa opracowała dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

W pierwszym rozdziale podręcznika wskazano dokumenty, z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, opisano rodzaje zamawiających, omówiono elementy związane z przygotowaniem postępowań, w tym kwestie dotyczące szacowania ich wartości, od której zależy rodzaj obowiązującej procedury. W drugim rozdziale opisano poszczególne procedury, ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Trzeci rozdział to część zawierającą szczegółową informację na temat przypadków, w których stosowanie procedur nie jest wymagane.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

***

Prawo Zamówień Publicznych  – dokumentowanie podwykonawstwa podmiotu trzeciego

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem IZ POIiŚ, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 lutego 2018 r. przekazało do Beneficjentów programu POIiŚ 2014-2020 pismo dotyczące konieczności dokumentowania uczestnictwa podmiotu trzeciego (min. jako podwykonawca jeśli udostępnia swój potencjał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w wykonaniu zamówień publicznych.

Ponadto CUPT rekomenduje, aby już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający formułował w projektach umów / IPU zapisy obligujące Wykonawców do dokumentowania uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Stosowanie się do wytycznych zawartych w załączonym piśmie pozwoli to uniknąć ewentualnych korekt finansowych. 

Powyższa regulacja w przypadku procedowania zamówień publicznych ma również zastosowanie w pozostałych programach operacyjnych czy instrumentach finansowych niezależnie od źródeł finansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym pismem. Czytaj

***

Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z UE – aktualizacja poradnika Komisji Europejskiej

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że w lutym 2018 r. Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) zaaktualizowany przewodnik ,,Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors In project funded by the European Structural and Investment Funds’’. Jego celem jest wsparcie urzędników publicznych w całej UE w zakresie unikania najczęstszych błędów i przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z europejskich funduszy strukturalnych oraz inwestycyjnych (ESIF) i nie tylko.

Przewodnik ma za zadanie pomagać w zidentyfikowaniu i unikaniu obszarów potencjalnego ryzyka błędów w zamówieniach publicznych, będących głównym źródłem nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami UE. Narzędzie to zapewni nie tylko prawidłowość i przejrzystość, ale także poprawi efektywność i skuteczność zamówień publicznych, przynosząc - na korzyść administracji publicznej, zaangażowanych przedsiębiorstw oraz końcowych beneficjentów projektów, znaczące, potencjalne zyski pod względem uczciwej konkurencji i jakości inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

Źródło: ec.europa.eu

***

Aktualizacja „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w związku z nowelizacją „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” informuje, iż modyfikacji uległy wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu Beneficjenta.

Publikacja ogłoszeń przez Beneficjentów oraz wnioskodawców odbywa się za pośrednictwem funkcjonującego już narzędzia jakim jest Baza Konkurencyjności – strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych. Załączone  pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: DPI-XI.7620.33.2017.LK.4) zawiera  zasady publikacji zapytań ofertowych (dla podmiotów będących Beneficjentami oraz nie posiadających statusu Beneficjenta), w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wskazuje m.in. na obowiązek  publikacji ogłoszeń przez wnioskodawców w ww. komunikatorze od dnia 1 stycznia 2018r.

Poniżej prezentujemy Państwu materiały pomocnicze, które należy uwzględnić podczas przygotowywania zamówień współfinansowanych z POIiŚ 2014-2020.

 

 

 

STD TT fin

fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia