Kontrola

Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby zablokować działanie pilków cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności i Polityce plików Cookies.

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą wzoru Tabeli przetargów, dotyczącej sprawozdań w zakresie procesu realizacji zamówień publicznych w ramach projektów perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, prosimy o aktualizację w/w zestawień. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie nowego wzoru tabeli, przesłanego do Państwa pismem z dnia 21.12.2018 r. o sygnaturze: DK-KKI.072.9.2018 (TGr.OT.AL)  oraz przekazanie do CUPT w terminie do 5 marca 2019 r.

Wypełniana przez Państwa tabela stanowi niezbędne i pełne źródło informacji dotyczących realizowanych projektów i jest wykorzystywana nie tylko do planowania kontroli zamówień publicznych, ale również w innych celach (np. sprawozdawczym) przez Instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie środków unijnych.

Ponadto, informacje przedstawione w Tabeli przetargów powinny być aktualne według stanu na ostatni dzień danego miesiąca oraz spójne z informacjami przedstawianymi w załączniku nr 3 do Umowy o dofinansowanie.

Tabele przetargów należy przesłać do CUPT wyłącznie w formie elektronicznej w pliku MS Excel lub równoważnym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 dnia każdego miesiąca. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, proszę o kontakt z Panią Agnieszką Starowieyską tel.: (22) 262-06-88 lub z Panem Tomaszem Grabowskim tel. (22) 262-06-95.

 

***

19 grudnia 2018 r.

Rekomendacja Instytucji Audytowej dotycząca pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinasowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych uprzejmie informuje, iż jednym z warunków kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 jest zakaz podwójnego finansowania. Należy zauważyć, iż przez podwójne finansowanie należy rozumieć także zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełniej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie.

W związku z powyższym, przypominamy o konieczności pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów. Powyższa kwestia podlega weryfikacji na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz na etapie kontroli na miejscu realizacji projektu i może stanowić podstawę uznania wydatku za niekwalifikowalny.

***

26 października 2018 r.

Minimalny termin na złożenie oferty w przypadku zamówień sektorowych, o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przypomina, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (pkt. 6.5.2 Zasada konkurencyjności, pkt. 10) Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, co najmniej 14 dni - w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zapis ten ma zastosowanie w przypadku postępowań, w zakresie których ma zastosowanie zasada konkurencyjności.

W związku z powyższym zaleca się, aby pomocniczo przed wszczęciem postepowania, nie objętego obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, skorzystać z list sprawdzających dotyczących procedury rozeznania rynku albo zasady konkurencyjności oraz zapoznać się z publikacją „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.

Załączniki:
„Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.
Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).

***

1 października 2018 r.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w kontekście dopuszczalności udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy Pzp, w przypadku braku uwzględnienia usługi nadzoru autorskiego w postępowaniu na wybór wykonawcy projektu.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie CUPT, Urząd zamówień Publicznych odniósł się do kwestii dopuszczalności udzielenia zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy Pzp, w przypadku braku uwzględnienia usługi nadzoru autorskiego w postępowaniu na wybór wykonawcy projektu. W stanowisku UZP znajduje się odniesienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2016 r. sygn. akt II GSK 1233/15 w ww. sprawie.

UZP przeanalizował również powyższą kwestię w świetle nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), gdzie ustawodawca wprowadził do treści art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zastrzeżenie, że udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest możliwe jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. W świetle powyższego należy w szczególności rozpatrywać wystąpienie przesłanki związanej z ochroną praw wyłącznych biorąc pod uwagę świadome działanie zamawiającego na etapie zamówienia na prace projektowe. Zamawiający ma bowiem możliwość zapewnienia konkurencyjności w zakresie zlecenia usługi nadzoru autorskiego poprzez jej uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

***

20 sierpnia 2018 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) „Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”.

Niniejszy dokument stanowi polską wersję językową dokumentu „Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds”.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Wytycznymi.

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

***

Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności)

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że za pismem z dnia 20.07.2018 r. otrzymało od Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Listy sprawdzające poprawność postępowań prowadzonych w ramach projektów (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).

Listy powinny stanowić narzędzie pomocnicze (proces autokontroli) stosowane przez wnioskodawców i beneficjentów, celem ułatwienia lepszego przygotowania i przeprowadzenia stosownej procedury.

Zachęcamy do korzystania z załączonych list sprawdzających.

W załączeniu:

***

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa opracowała dokument pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

W pierwszym rozdziale podręcznika wskazano dokumenty, z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, opisano rodzaje zamawiających, omówiono elementy związane z przygotowaniem postępowań, w tym kwestie dotyczące szacowania ich wartości, od której zależy rodzaj obowiązującej procedury. W drugim rozdziale opisano poszczególne procedury, ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Trzeci rozdział to część zawierającą szczegółową informację na temat przypadków, w których stosowanie procedur nie jest wymagane.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

***

Prawo Zamówień Publicznych  – dokumentowanie podwykonawstwa podmiotu trzeciego

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem IZ POIiŚ, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 lutego 2018 r. przekazało do Beneficjentów programu POIiŚ 2014-2020 pismo dotyczące konieczności dokumentowania uczestnictwa podmiotu trzeciego (min. jako podwykonawca jeśli udostępnia swój potencjał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w wykonaniu zamówień publicznych.

Ponadto CUPT rekomenduje, aby już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający formułował w projektach umów / IPU zapisy obligujące Wykonawców do dokumentowania uczestnictwa podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Stosowanie się do wytycznych zawartych w załączonym piśmie pozwoli to uniknąć ewentualnych korekt finansowych. 

Powyższa regulacja w przypadku procedowania zamówień publicznych ma również zastosowanie w pozostałych programach operacyjnych czy instrumentach finansowych niezależnie od źródeł finansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym pismem. Czytaj

***

Jak unikać błędów w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z UE – aktualizacja poradnika Komisji Europejskiej

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że w lutym 2018 r. Komisja Europejska opublikowała (na stronie ec.europa.eu) zaaktualizowany przewodnik ,,Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors In project funded by the European Structural and Investment Funds’’. Jego celem jest wsparcie urzędników publicznych w całej UE w zakresie unikania najczęstszych błędów i przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie zamówień publicznych na projekty finansowane z europejskich funduszy strukturalnych oraz inwestycyjnych (ESIF) i nie tylko.

Przewodnik ma za zadanie pomagać w zidentyfikowaniu i unikaniu obszarów potencjalnego ryzyka błędów w zamówieniach publicznych, będących głównym źródłem nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami UE. Narzędzie to zapewni nie tylko prawidłowość i przejrzystość, ale także poprawi efektywność i skuteczność zamówień publicznych, przynosząc - na korzyść administracji publicznej, zaangażowanych przedsiębiorstw oraz końcowych beneficjentów projektów, znaczące, potencjalne zyski pod względem uczciwej konkurencji i jakości inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z omawianym dokumentem. Czytaj

Źródło: ec.europa.eu

***

Aktualizacja „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w związku z nowelizacją „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” informuje, iż modyfikacji uległy wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu Beneficjenta.

Publikacja ogłoszeń przez Beneficjentów oraz wnioskodawców odbywa się za pośrednictwem funkcjonującego już narzędzia jakim jest Baza Konkurencyjności – strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych. Załączone  pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. (znak: DPI-XI.7620.33.2017.LK.4) zawiera  zasady publikacji zapytań ofertowych (dla podmiotów będących Beneficjentami oraz nie posiadających statusu Beneficjenta), w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wskazuje m.in. na obowiązek  publikacji ogłoszeń przez wnioskodawców w ww. komunikatorze od dnia 1 stycznia 2018r.

Poniżej prezentujemy Państwu materiały pomocnicze, które należy uwzględnić podczas przygotowywania zamówień współfinansowanych z POIiŚ 2014-2020.

 

Załączniki:
Pobierz plik (jak wypełnić obowiazek pelnej informacji w ogłoszeniu .pdf)jak wypełnić obowiazek pelnej informacji w ogłoszeniu .pdfN145 kB2018-07-17 14:18
Pobierz plik (Listy sprawdzające poprawność zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).pdf)Listy sprawdzające poprawność zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności).pdfN2679 kB2018-07-26 10:46
Pobierz plik (W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2018 r., dotyczące interpretacji pr....pdf)W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2018 r., dotyczące interpretacji pr....pdfN853 kB2018-10-01 15:56
Pobierz plik (Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.pdf)Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.pdfN1599 kB2018-10-26 15:11
Pobierz plik (Listy sprawdzające poprawność zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności ).pdf)Listy sprawdzające poprawność zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności ).pdfN2679 kB2018-10-26 15:12
Pobierz plik (guidance_public_procurement_2018_en.pdf)guidance_public_procurement_2018_en.pdfN991 kB2018-02-22 12:20
Pobierz plik (Dokumentowanie podwykonawstwa podmiotu trzeciego.pdf)Dokumentowanie podwykonawstwa podmiotu trzeciego.pdfN310 kB2018-03-02 10:43
Pobierz plik (Zamówienia udzielane w ramach projektów Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta.pdf)Zamówienia udzielane w ramach projektów Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta.pdfN1599 kB2018-06-05 09:25
Pobierz plik (rozeznanie rynku - all.pdf)Rozeznanie rynku – all 775 kB2017-12-21 13:52
Pobierz plik (rozeznanie rynku 1 .pdf)Rozeznanie rynku 1 289 kB2017-12-21 13:52
Pobierz plik (rozeznanie rynku 2.pdf)Rozeznanie rynku 2 305 kB2017-12-21 13:52
Pobierz plik (Pismo_MR_w_spr._ograniczonej_ilosci_znakow_w_ogloszeniu_do_Dz.U-2.pdf)Pismo MR w spr. ograniczonej ilości znaków w ogłoszeniu do Dz.U-2 342 kB2018-01-04 12:04
Pobierz plik (Nowe zasady publikacji ogłoszeń.pdf)Nowe zasady publikacji ogłoszeń.pdf 221 kB2018-01-31 16:15
Pobierz plik (Informacja nt. zmiany ustawy pzp.pdf)Informacja nt. zmiany ustawy pzp.pdf 52 kB2017-11-21 10:25
Pobierz plik (Informacja o protokolach postepowan i tabelach przetargow.pdf)Informacja o protokolach postepowan i tabelach przetargow.pdf 208 kB2017-11-21 10:25
Pobierz plik (Rozporzadzenie w sprawie warunków obniżania korekt.pdf)Rozporzadzenie w sprawie warunków obniżania korekt.pdf 570 kB2017-11-21 10:25

 

 

STD TT
fundusze
PL 1
f logo u
unia

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Przewiń do góry