Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Informacje wstępne

Ze względu na prawo do prywatności oraz ochronę danych osobowych osób, które powierzyły Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej „CUPT”) swoje dane osobowe, w szczególności beneficjentów, uczestników szkoleń i wydarzeń organizowanych przez CUPT, kontrahentów CUPT i ich pracowników, przedstawicieli mediów, osób kontaktujących się z CUPT w sprawie udzielenia informacji publicznej oraz subskrybentów Biuletynu informacyjnego, CUPT informuje, iż pozyskane dane są przetwarzane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających bezpieczeństwo tych danych.

W celu zapewnienia przejrzystości realizowanych w CUPT procesów przetwarzania danych osobowych CUPT przedstawia poniżej obowiązujące zasady ochrony danych osobowych, zastosowane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest CUPT z siedzibą przy Plac Europejski 2, 00 – 844 Warszawa. W CUPT została wyznaczona osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych tj. Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

pod adresem email:  IOD@cupt.gov.pl,
telefonicznie: 22 375 04 45,

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się również mailowo pod adresem: cupt@cupt.gov.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 administratorem danych dla programów operacyjnych POIiŚ, POPW, CEF i PO PT jest minister właściwy dla spraw rozwoju regionalnego, który powierzył CUPT (w formie Porozumienia) realizację zadań związanych z w/w programami operacyjnymi.

W związku z powyższym w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach programów operacyjnych można kontaktować się również z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR):

pod adresem email: IOD@mfipr.gov.pl,
pod adresem: Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa,

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

CUPT realizuje swoje zadania poprzez kompleksowe wspieranie Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich (Wieloletnie Ramy Finansowe 2007–2013 oraz 2014–2020) oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Celem CUPT jest racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środki UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych. Realizując swoje statutowe działania CUPT pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem. art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz lit. f RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, maksymalnie 10 lat.
CUPT w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami kontrahentów.
 

Realizacja programów operacyjnych

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g  RODO
POIiŚ 2007 – 2013: dane przechowywane są przez okres 3 lat od daty zamknięcia Programu, natomiast w zakresie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom – 10 lat licząc od dnia przyznania tej pomocy, natomiast w przypadku rozliczania podatku od towarów i usług przez okres nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT, gdy uznano podatek VAT w projekcie za wydatek kwalifikowany.POIiŚ, POPW, POPT 2014-2020: dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014 – 2020 z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dn. 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.CEF 2014-2020: dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia otrzymania przez beneficjenta płatności końcowej lub płatności salda. W przypadku udzielenia pomocy publicznej dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej. Okres przechowywania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy w stosunku do projektu CEF prowadzone są audyty, odwołania, spory lub dochodzenie roszczeń do czasu ich zakończenia.

 

 

 

Realizacja celów statutowych CUPT na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy CUPT a Instytucją Zarządzającą (MIiR)

Rozpatrywanie skarg i wniosków. art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO
Przez 10 lat licząc od roku następnego po upływie roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono skargę lub wniosek.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników/ kontrahentów.

 

Archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem CUPT art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
 

 

Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO
Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania danych statystycznych.
Wykonanie  miesięcznych/ rocznych raportów na podstawie, których CUPT określa wskaźniki użytkowania strony www
Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania CUPT w dowolny sposób, że nie chcą Pani/Pan pozostawać z nami w kontakcie i nie chcą otrzymywać informacji o podejmowanych przez CUPT działaniach.
Prowadzenie działań promujących programy operacyjne w obszarze POIiŚ, POPW i CEF z wykorzystaniem mediów społecznościowych

 

Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania CUPT w dowolny sposób, że nie chce Pani/Pan pozostawać z CUPT w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez CUPT działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na CUPT i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
Prowadzenie działań promujących programy operacyjne w obszarze POIiŚ, POPW i CEF z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Monitoring na terenie siedziby CUPT w celu ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 2 tygodni od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Podniesienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CUPT stanowi uzasadniony cel, a w przypadku mienia wynika z przepisu prawa (art. 5 – 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

 

Prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, i lit. f RODO
art. 9 ust. 2 lit. a
Do 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu, CUPT dokona anonimizacji danych w zakresie imienia i nazwiska kandydatów, we wszystkich dokumentach dotyczących rekrutacji, w tym również w poczcie elektronicznej.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami  

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

 

Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.
Portale społecznościowe art. 6 ust. 1 lit. f
Przez czas działalności CUPT
Promowanie działalności CUPT tj. informowania o wydarzeniach, akcjach promocyjnych, konferencjach.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością CUPT może przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją poszczególnych Programów Operacyjnych, w tym w szczególności podmiotom pełniącym funkcje instytucji pośredniczących i zarządzających,
 • instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej, a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem poszczególnych Programów Operacyjnych,
 • podmiotom wspierającym CUPT w prowadzonej działalności (np. dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym działalność CUPT, firmom szkoleniowym, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe), przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z CUPT i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • organom administracji państwowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • dane mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom trzecim, w ramach prowadzonych w CUPT czynności kontrolnych i audytorskich, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych umów

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez CUPT przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 lub https://uodo.gov.pl/data/filemanager_pl/727.pdf

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez CUPT Pani/Pana danych osobowych, do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Czy musisz podawać CUPT swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz wywiązania się przez CUPT z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc realizować programy operacyjne UE (POIiŚ, POPW, CEF i POPT) dla których CUPT jest InstytucjąPośredniczącą lub zostać pracownikiem/współpracownikiem CUPT musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez CUPT danych w celach informacyjno – promocyjnych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które byłyby powodem innych skutków prawnych lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Postanowienia końcowe

CUPT informuje, że wdrożone przez niego środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO oraz należycie chroni Twoje Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie.

CUPT jako administrator danych może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa).

 

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top