Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wybierz podstronę

Co nowego?

CUPT jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Infrastruktura i Środowisko

W latach 2014-2020 CUPT (pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej) odpowiada za wdrażanie POIiŚ w zakresie projektów transportowych. Bogatszy o doświadczenia z wdrażania POIiŚ w poprzednim okresie programowania (2007-2013), CUPT kompleksowo wspiera Beneficjentów w procesie przygotowania inwestycji i ich realizacji, aby jak najefektywniej wykorzystać środki unijne przewidziane do wydatkowania w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020.
Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest programem, na który w perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczono najwięcej środków – 27,4 mld euro.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej UE, POIiŚ 2014-2020 wspiera rozwój infrastruktury kraju. Środki z tego Programu przyczyniają się do dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności.

Środki z Programu w szczególności finansują takie dziedziny jak:

 • gospodarka niskoemisyjna
 • ochrona środowiska
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu
 • transport i bezpieczeństwo energetyczne
 • ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe

Najwięcej środków zasila przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Głównymi odbiorcami wsparcia są podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie kierowane jest również do przedsiębiorców.

Projekty transportowe, za których finansowanie odpowiada CUPT, są realizowane w ramach czterech priorytetów:

Priorytet III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Priorytet IV – Infrastruktura drogowa dla miast

Priorytet V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Priorytet VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie projektów transportowych w poszczególnych sektorach mogą ubiegać się:

 • transport miejski
 • transport kolejowy
 • transport drogowy
 • transport lotniczy
 • transport wodny śródlądowy
 • transport morski
 • poprawa bezpieczeństwa w ww. gałęziach transportu

Szczególne wsparcie w ramach POIiŚ dla sektora kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i intermodalnego wynika z celów Europejskiej Polityki Transportowej oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

Podział inwestycji

Inwestycje w ramach POIiŚ 2014-2020 zostały podzielone według czterech gałęzi:

 • kolejowe – inwestycje o znaczeniu krajowym i 11 inwestycji o znaczeniu makroregionalnym wynikających z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
 • 42 inwestycje drogowe
 • 48 inwestycji morskich
 • 25 inwestycji śródlądowych

Podział ten wynika z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
Jest on uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) . Dokument ten zawiera również kryteria wyboru projektów z listy inwestycji drogowych, kolejowych i wodnych (morskich i śródlądowych).

Więcej informacji na temat programu:  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top