Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Celem głównym Programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Cele szczegółowe Programu to:

 • wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
 • zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu,
 • zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej,

rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.

Rola CUPT w programie FEPW

Centrum Unijnych Projektów Transportowych pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla działania IV.2 Ponadregionalna infrastruktura kolejowa w ramach Priorytetu IV Spójna sieć transportowa.

Beneficjenci Programu

Beneficjentami Programu, w zakresie właściwości CUPT, będą PKP PLK S.A. (linie kolejowe) oraz PKP S.A. (dworce kolejowe).

Główne kompetencje CUPT
 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami Programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji,
 • zatwierdzanie procedur Instytucji Zarządzających,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów oraz kontroli systemowych w Instytucjach Wdrażających i przekazywanie wyników kontroli do Instytucji Zarządzającej,
 • opracowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków w ramach poszczególnych priorytetów programem,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów, które następnie są przekazywane do Instytucji Zarządzającej,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

Co nowego w FEPW

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top