Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Klauzula informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, składających wnioski o dofinansowanie.

1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz oceną złożonych dokumentów i informacji (również w ramach Wniosku o Dofinansowanie), przedstawianych przez wnioskodawców na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 z dnia 25 listopada 2014 r.


3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem danego Programu.
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.


4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w związku z:
a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem FS”;
c) Umową Partnerstwa na lata 2014-2020 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2017 r., zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 23 października 2017 r.;
d) Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zwany dalej „POIiŚ”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017 r., zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 marca 2018 r.;
e) Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 6.0 z dnia 16 kwietnia 2018 r.), zwany dalej „SzOOP”;
f) Porozumieniem pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach z dnia 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.);
g) Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 2018 r.;
h) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
i) Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r., – Kodeks postępowania administracyjnego.


5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.


6. Dane mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom trzecim, w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


7. W zakresie POIiŚ 2014-2020, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. – oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020. Do okresu przechowywania zastosowanie mają również przepisy wynikające z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).


8. Pani/Panu przysługuje:

 •  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

10. W przypadku pytań, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych MIiR:

 •  pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl
  oraz z Inspektorem Ochrony Danych CUPT:
 •  pod adresem: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa,
 •  pod adresem poczty elektronicznej: IOD@cupt.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top