Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030

Informacja o przyjęciu PBO informacja została podana na stronie internetowej MI oraz CUPT w dniu 14 kwietnia 2021 r. – zapoznaj się.

Poniżej zamieszczony jest link do opracowanych dokumentów, między innymi do:

 • PBO
 • Prognoza oddziaływania na środowisko PBO
przejdź do opracowanych dokumentów

 

Spis załączników Prognozy:

 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dla projektu PBO
 • Raport z konsultacji publicznych PBO
 • Opinia Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko PBO Opinia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko PBO

W 2020 r. podjęto prace związane z opracowaniem dokumentu pn. Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Program ten określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych, zawiera propozycje budowy 100 obwodnic dla miejscowości w Polsce. Głównym celem Programu jest budowa drogowych obejść miejscowości zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców.

Cele szczegółowe PBO to:

 • Zwiększenie płynności przejazdu po drogach krajowych (likwidacja odcinków dróg krajowych przebiegających przez teren zabudowany),
 • Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ma być osiągnięta m.in. dzięki rozdzieleniu tranzytowego ruchu ciężarowego od lokalnego ruchu osobowego oraz ruchu pieszego. Ponadto budowa obwodnic odciąży sieć drogową w miejscowościach objętych PBO, która obecnie przenosi duże natężenie ruchu. PBO koncentruje się wyłącznie na obwodnicach miejscowości poza Transeuropejską Siecią Transportową. PBO zakłada budowę obwodnic zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości.

SOOŚ to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

 • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko;
 • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko;
 • uzyskanie wymaganych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) opinii (w tym przypadku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego);
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W toku realizacji budowy nowych obwodnic planuje się wytyczanie ich przebiegu poza obszarami gęsto zabudowanymi, co ma się przyczynić do usprawnienia ruchu tranzytowego, rozdzielenia ruchu lokalnego i regionalnego od długodystansowego. Ponadto ma to pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego, redukcję hałasu w obszarach zabudowanych oraz jakość powietrza w miejscowościach.

Efekty PBO:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Zmniejszenie wpływu dróg krajowych na otoczenie
 • Redukcja zanieczyszczeń i hałasu na terenie zabudowanym
 • Poprawa płynności ruchu

Zgodnie z założeniami PBO powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych, o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. PBO obejmuje 100 obwodnic na liście podstawowej 53, obwodnice na liście rezerwowej 71, obwodnic na liście zadań dodatkowych.

Głównym celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko PBO było ustalenie oddziaływania ocenianego programu na poszczególne komponenty środowiska.

Organem odpowiedzialnym za procedurę SOOŚ jest organ opracowujący projekt dokumentu strategicznego. Organem administracji państwowej przyjmującym projekt dokumentu PBO wraz z jego prognozą OOŚ jest Minister Infrastruktury.

Podstawy prawne SOOŚ ujęte są w:

 • Dyrektywie 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dyrektywa SEA).
 • Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ).

 

Co to jest SOOŚ?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 Ustawy OOŚ, SOOŚ jest postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki/strategii/planu/programu.

Podstawowym celem SOOŚ jest rozpoznanie na jak najwcześniejszym etapie możliwych zagrożeń dla środowiska oraz podjęcie działań zapobiegających tym oddziaływaniom.

SOOŚ ma m.in. na celu ocenę czy dany projekt dokumentu strategicznego jest zgodny z przyjętymi wcześniej dokumentami strategicznymi oraz czy wpisuje się w realizację celów ochrony środowiska i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Poszczególne etapy SOOŚ dla PBO obejmowały:

 • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Dokument PBO stanowi dokument strategiczny obejmujący obszar całego kraju. W związku z powyższym zgodnie z ustawą OOŚ następujące organy były właściwe do ustalenia zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy OOŚ dla PBO:

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
 • Główny Inspektor Sanitarny;
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;
 • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko (Prognoza OOŚ) – jest to dokument zawierający szereg informacji określonych w art. 51 ustawy OOŚ oraz uwzględniający stanowiska organów uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko identyfikuje, opisuje, szacuje i prognozuje potencjalnie znaczący wpływ na środowisko, wynikający z realizacji planu lub programu, oraz rozsądne rozwiązania alternatywne, uwzględniające cele i zasięg oddziaływań powstałych na skutek realizacji planu czy programu. Prognozę sporządza Organ przygotowujący Dokument strategiczny.

W prognozie oceniono wpływ planowanych w PBO działań na realizację strategicznych celów ochrony środowiska. Przeprowadzone na potrzeby prognozy analizy wykazały, że realizacja PBO jako całości nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na środowisko. Nie zachodzą też przesłanki do stwierdzenia potencjalnych znaczących oddziaływań celów określonych w PBO na obszary Natura 2000.

 • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem Dokumentu Strategicznego poddaje się opiniowaniu z właściwymi organami. Opinie przygotowują te same organy, które brały udział w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

W ramach udziału społecznego każdy zainteresowany mógł się zapoznać się z projektem dokumentu PBO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zgłosić uwagi lub wnioski do tych dokumentów. Konsultacje społeczne odbyły się w terminie 14.09.2020 r. – 05.10.2020 r.

Założenia i zakres prognozy oddziaływania na środowisko:

Prognoza oddziaływania na środowisko PBO wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko jest określony w art. 51 ustawy OOŚ. Ponadto dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych przepisami (na podstawie art. 53 ustawy OOŚ) w prognozie oddziaływania na środowisko z właściwymi organami.

Podstawowy zakres prognoz oddziaływania na środowisko wg ustawy OOŚ:

 • informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami;
 • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko;
 • propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
 • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
 • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Prognoza oddziaływania na środowisko określa, analizuje i ocenia:

 • istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu;
 • stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
 • istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.);
 • cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
  przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe oraz chwilowe, a także pozytywne i negatywne, na cele oraz przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i integralność tego obszaru, a także na środowisko, w szczególności na:
 • różnorodność biologiczną,
 • ludzi,
 • zwierzęta,
 • rośliny,
 • wodę,
 • powietrze,
 • powierzchnię ziemi,
 • krajobraz,
 • klimat,
 • zasoby naturalne,
 • zabytki (pojęcie to obejmuje również zabytki archeologiczne),
 • dobra materialne,

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia również:

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Konsultacje społeczne:

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organ opracowujący projekt PBO zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z przepisami działu III rozdziałów 1 oraz 3 ww. ustawy, w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Celem procesu konsultacji społecznych było:

 • informowanie, czyli przekazanie do publicznej wiadomości informacji o projektowanych inwestycjach, które będą miały wpływ na jakość życia mieszkańców, szczególnie miejscowości wskazanych w ocenianym dokumencie;
 • poznanie opinii interesariuszy nt. projektowanych inwestycji (np. mieszkańców, różnych organizacji reprezentujących rozmaite interesy);
 • identyfikacja ewentualnych problemów, konfliktów i wczesne zapobieganie ich rozwojowi;
 • artykulacja oczekiwań i potrzeb interesariuszy (np. mieszkańców na terenach objętych interwencją);
 • uzyskanie akceptacji społecznej dla planowanych inwestycji poprzez danie interesariuszom poczucia podmiotowości.

Termin konsultacji społecznych projektu programu wraz z prognozą był ustalony na 14.09.2020 r. – 05.10.2020 r.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko PBO oraz projektu PBO były zamieszczone:

 

 • W prasie o zasięgu krajowym – dziennik Rzeczpospolita, wydanie z dnia 10 września 2020 r.
 • Na stronach internetowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ministerstwa Infrastruktury.
 • Na tablicach ogłoszeń Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Ministerstwa Infrastruktury.

Prognoza oddziaływania na środowisko PBO została udostępniona w formie elektronicznej, na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie internetowej: www.100obwodnic.info. Informacja o tym fakcie wraz z przekierowaniem została udostępniona:

 • Na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 • Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Ponadto Prognoza oddziaływania na środowisko PBO była udostępniona w formie tekstowej w dniach 14.09.2020 r. – 05.10.2020 r.:

W siedzibie Wykonawcy (Atmoterm S.A.) w Warszawie, ul. Hoża 66/68, pokój 317, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.
W budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6 (budynek B), od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00-15:00.

Forma składania uwag i wniosków ustalono jak poniżej:

 • w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego na stronie: www.100obwodnic.info/formularz;
 • pisemnie, w miejscach wyłożenia Prognozy oddziaływania na środowisko PBO w formie tekstowej;
 • pisemnie, pocztą, na adres Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2, z dopiskiem na kopercie “Konsultacje 100 Obwodnic“;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail: konsultacje100obwodnic@cupt.gov.pl;
 • ustnie, do protokołu, w miejscach wyłożenia dokumentacji sprawy lub projektu PBO wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko formie tekstowej.

Na stronie poinformowano, iż organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Minister Infrastruktury.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top