Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Historia 15-lecia CUPT

Fundusze UE na właściwych torach

W 2022 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) obchodziło swoje 15 urodziny. Od 2007 roku, jako państwowa jednostka budżetowa, wspieramy Beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, wodnych śródlądowych, intermodalnych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa, transportu publicznego czy zrównoważonej mobilności. Wszystkie realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego systemu transportu w Polsce.

Początki Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wystartowaliśmy w 2007 roku jako wyspecjalizowana jednostka, która w ramach resortu transportu miała odpowiadać na nowe wyzwania związane z obsługą funduszy europejskich. Rok 2007 był pierwszym rokiem wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013, w ramach którego skala dostępnego finansowania wzrosła wielokrotnie w stosunku do lat wcześniejszych. Początkowo odpowiadaliśmy tylko za ten jeden program unijny.

W pierwszym okresie funkcjonowania można było wyodrębnić dwa główne kierunki działalności CUPT:

 • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie projektów, w tym organizacja konkursów oraz wybór projektów;
 • proces rozpoczynający się podpisaniem umów o dofinansowanie dla wybranych projektów, następnie monitorowanie i rozliczanie projektów, polegające na weryfikacji wniosków o płatność, przeprowadzaniu kontroli ex-ante dokumentacji przetargowej, kontroli ex-post zamówień publicznych, kontroli realizacji projektu na miejscu itp., a kończący się kontrolą na realizacji projektu i jego ostatecznym rozliczeniu.

W kontekście realizowanych zadań system organizacyjny instytucji był zdecydowanie mniej złożony, a zadania w głównej mierze koncentrowały się na wdrożeniu, a następnie bieżącym rozliczaniu projektów.

Kolejne lata funkcjonowania, rosnące doświadczenie oraz potencjał instytucji pozwoliły na rozwój i wprowadzenie wewnętrznych narzędzi informatycznych do rejestracji dokumentacji projektowej oraz monitorowania projektów. Jako Instytucja Wdrażająca, CUPT współpracowało z Beneficjentami, ówczesnym Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, które pełniło rolę Instytucji Zarządzającej, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, czyli Instytucją Pośredniczącą dla POIŚ 2007-2013, Ministerstwem Finansów oraz Komisją Europejską. Dzięki merytorycznemu, technicznemu i organizacyjnemu przygotowaniu, projekty w perspektywie finansowej 2007-2013 zostały skutecznie i efektywnie wdrożone i rozliczone.

Te działania i osiągnięte rezultaty umocniły pozycję CUPT w strukturze dystrybucji środków unijnych i pokazały, że funkcjonowanie takiej instytucji jest celowe i przynosi zakładane efekty. Rosnącą rolę CUPT w systemie dystrybucji środków unijnych dostrzegły nadrzędne instytucje, powierzając nam nowe zadania.

Ewolucja i rozwój

Konsekwencją wzrostu znaczenia i oraz rozwoju kompetencji Instytucji było stopniowe zwiększenie naszego składu osobowego. Od roku 2007 do teraz personel CUPT z 40 osób zwiększył się aż ośmiokrotnie. Wzmocnienie kadrowe przyczyniło się do sprawniejszej realizacji projektów w sektorze transportu, efektywniejszego wsparcia Beneficjentów i wypracowywania najlepszych rozwiązań.

Obecnie CUPT odpowiada już za trzy programy unijne:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ),
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW),
 • Instrument „Łącząc Europę” (CEF).

W ramach mijającej perspektywy finansowej UE 2014-2020, w sektorze transportu zakontraktowaliśmy ponad 90% dostępnych środków i podpisaliśmy prawie 400 umów z Beneficjentami. Do końca okresu rozliczeniowego perspektywy, czyli 2023 roku, podpiszemy umowy na pozostałe środki, co pozwoli skonsumować 100% alokacji.

Efekty inwestycji transportowych zasilanych z funduszy UE dostrzega i odczuwa każdy, kto korzysta z nowocześniejszych i bardziej komfortowych dróg, pociągów i dworców, autobusów i tramwajów. Dzięki nim polski transport stał się także bardziej bezpieczny i ekologiczny.

Rok 2021 był pod wieloma względami wyjątkowy. Podobnie jak w roku jeszcze poprzednim, istotny wpływ na sposób realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE wywarła pandemia. Nowe, złagodzone przez Komisję Europejską, wytyczne dla Beneficjentów umożliwiły bezpieczną realizację projektów przy jednoczesnym uniknięciu nadmiernych opóźnień lub strat.

Na ilustracjach poniżej przedstawiamy skalę funduszy zarządzanych przez CUPT w perspektywie 2007-2013 i 2020-2014.

Infografika: Skala funduszy zarządzanych przez CUPT

POIiŚ 2014-2020

(stan na czerwiec 2022 r.)

Liczby ogółem:

 • 124,84 mld zł – wysokość alokacji,
 • 87,03 mld zł (70% całości Programu) – wysokość alokacji dla sektora transportu,
 • 324 – liczba umów podpisanych na łączną kwotę 98,43 mld zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 79,17 mld zł (91% alokacji dla sektora transportu),
 • 315 – liczba wniosków o dofinansowanie na kwotę 9,19 mld zł, w tym dofinansowanie UE – 7,71 mld zł,
 • 6376 – tyle zatwierdzono wniosków o płatność na kwotę 76,67 mld zł, w tym dofinansowanie UE 62,4 mld zł (72% alokacji),
 • 147 – liczba wniosków znajdujących się w ocenie o płatność na kwotę 1,11 mld zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 0,91 mld zł,
 • 80 – liczba zrealizowanych projektów (projekty z zatwierdzonym końcowym wnioskiem o płatność).

Spośród 315 wniosków o dofinansowanie większość stanowiły wnioski w ramach konkursów:

 • Konkurs 3.1 Bezpieczny pieszy (doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej) – w ocenie znajduje się 280 wniosków na kwotę 89,6 mln zł wydatków kwalifikowalnych, z czego dofinansowanie UE 75,3 mln zł,
 • Konkurs 6.1 – projekty dotyczące opracowania dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP). W ocenie znajduje się 10 wniosków na kwotę 3,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE 2,8 mln zł,
 • Konkurs Ciche hamulce – na podstawie listy rankingowej zatwierdzonej  8 czerwca 2022 r. do dofinansowania zostało wybranych 10 projektów na łączną kwotę 275,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE 137,8 mln zł.

Najwięksi beneficjenci projektów transportowych:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – podpisano 74 umowy na kwotę 45,08 mld zł, w tym dofinansowanie z UE 38,30 mld zł,
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – podpisano 41 umów na kwotę 19,13 mld zł, w tym dofinansowanie UE 16,26 mld zł.

Podział projektów według branż:

a) drogowe, BRD i lotnicze:

 • 126 – liczba umów,
 • 87,48 mld zł – wartość całkowita,
 • 50,85 mld zł – wydatki kwalifikowalne,
 • 43,20 mld zł – dofinansowanie UE,
 • projekt o najwyższej wartości: Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła). Numer projektu: POIS.03.01.00-00-0025/16. Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość całkowita: 3,95 mld zł. Wydatki kwalifikowalne: 2,00 mld zł. Dofinansowanie UE: 1,70 mld zł.

b) kolejowe:

 • 77 – liczba umów,
 • 37,20 mld zł – wartość całkowita,
 • 25,59 mld zł – wydatki kwalifikowalne,
 • 20,21 mld zł – dofinansowanie UE,
 • projekt o najwyższej wartości: Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo. Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0039/18. Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość całkowita: 5,18 mld zł. Wydatki kwalifikowalne: 2,88 mld zł. Dofinansowanie UE: 2,45 mld zł.

c) miejskie:

 • 58 – liczba umów,
 • 18,57 mld zł – wartość całkowita,
 • 13,62 mld zł – wydatki kwalifikowalne,
 • 9,77 mld zł – dofinansowanie UE,
 • projekt o najwyższej wartości: Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III. Numer projektu: POIS.06.01.00-00-0048/ 17. Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa. Wartość całkowita: 3,56 mld zł. Wydatki kwalifikowalne: 2,80 mld zł. Dofinansowanie UE: 1,95 mld zł.

d) intermodalne:

 • 32 – liczba umów;
 • 2,94 mld zł – wartość całkowita,
 • 2,40 mld zł – wydatki kwalifikowalne,
 • 1,20 mld zł – dofinansowanie UE,
 • projekt o najwyższej wartości: Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A. Numer projektu: POIS.03.02.00-00-0049/18. Beneficjent: PKP CARGO S.A. Wartość całkowita: 368,81 mln zł. Wydatki kwalifikowalne: 366,58 mln zł. Dofinansowanie UE: 183,29 mln zł.

e) morskie i śródlądowe:

 • 31 – liczba umów,
 • 7,13 mld zł – wartość całkowita,
 • 5,98 mld zł – wydatki kwalifikowalne,
 • 4,78 mld zł – dofinansowanie UE,
 • projekt o najwyższej wartości: Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Numer projektu: POIS.03.02.00-00-0012/17. Beneficjent: Urząd Morski w Szczecinie. Wartość całkowita: 1,94 mld zł. Wydatki kwalifikowalne: 1,44 mld zł. Dofinansowanie UE: 1,23 mld zł.

POPW 2014-2020

(stan na czerwiec 2022 r.)

Liczby ogółem:

 • 9 – liczba umów,
 • 18,9% alokacji Programu dotyczy transportu kolejowego,
 • 215 – liczba zatwierdzonych wniosków o płatność – WoP (od początku).
 • umowa o najwyższej wartości: Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz. Numer projektu: POPW.03.01.00-00-0007/17. Beneficjent: PKP PLK S.A. Wartość ogółem: 609 058 042,14 zł. Wydatki kwalifikowalne: 420 476 770,29 zł. Dofinansowanie UE: 357 405 254,74 zł.

CEF

(stan na czerwiec 2022 r.)

Liczby ogółem:

 • 67 – liczba zawartych umów o udzielenie dotacji (dane nie obejmują dwóch projektów wyjętych spod nadzoru CUPT),
 • 1 358 387 121,36 € – koszty kwalifikowalne,
 • 882 848 739,26 € – wkład UE,
 • 5 880 051 023,49 zł – szacunkowe koszty kwalifikowalne,
 • 5 880 051 023,49 zł – szacunkowe koszty całkowite,
 • 3 835 847 281,07 zł – szacunkowy wkład UE,
 • 452 – liczba zatwierdzonych raportów okresowych (od początku).

Podział projektów według branż:

a) kolejowa:

 • 34 – liczba zawartych umów (koperta narodowa oraz pula ogólna),
 • 401 – liczba zatwierdzonych raportów okresowych (od początku),
 • największy projekt: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Numer projektu: 2014-PL-TMC-0198-W. Beneficjent: PKP PLK S.A. Szacunkowe koszty całkowite: 2 199 378 854,35 zł. Szacunkowe koszty kwalifikowalne: 2 199 378 854,35 zł. Szacunkowy wkład UE: 1 809 648 920,96 zł.

b) drogowa i miejska:

 • 5 – liczba zawartych umów o udzielenie dotacji (koperta narodowa oraz pula ogólna),
 • 36 – liczba zatwierdzonych raportów okresowych (od początku),
 • największy projekt: Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (granica państwa). Numer projektu: 2014-PL-TMC-0214-W. Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Szacunkowe koszty całkowite: 3 165 546 829,88 zł. Szacunkowe koszty kwalifikowalne: 3 165 546 829,88 zł. Szacunkowy wkład UE: 1 617 594 430,06 zł.

c) lotnicza, morska, rzeczna i śródlądowa:

 • 19 – liczba zawartych umów o udzielenie dotacji (koperta narodowa oraz pula ogólna),
 • 10 – liczba zatwierdzonych raportów okresowych (od początku),
 • największy projekt: Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku. Numer projektu: 2015-PL-TM-0413-W. Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Szacunkowe koszty całkowite: 470 121 328,76 zł. Szacunkowe koszty kwalifikowalne: 470 121 328,76 zł. Szacunkowy wkład UE: 399 603 127,95 zł.

d) intermodalna i paliwa alternatywne:

 • 9 – liczba zawartych umów o udzielenie dotacji (koperta narodowa oraz pula ogólna),
 • 5 – liczba zatwierdzonych raportów okresowych (od początku),
 • największy projekt: Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland (Phase I). Numer projektu: 2019-PL-TM-0378-W. Beneficjent: PKN ORLEN S.A. Szacunkowe koszty całkowite: 45 004 010,50 zł. Szacunkowe koszty kwalifikowalne: 45 004 010,50 zł. Szacunkowy wkład UE: 9 000 802,10 zł.

Przełom perspektyw finansowych, w którym się obecnie znajdujemy, to czas wzmożonego wysiłku dla podmiotów projektujących ramy programowe, jak i tych korzystających z dofinansowania z funduszy unijnych. Podmioty te muszą nie tylko wywiązać się ze wszystkich zobowiązań powziętych w związku z realizacją programów i projektów w ramach poprzedniej perspektywy (2014-2020), ale również planować i przygotowywać się do absorpcji środków UE z nowej perspektywy finansowej.

W tym szczególnym momencie nie zwalniamy tempa i działamy intensywnie w kluczowych obszarach dystrybucji środków, które jeszcze pozostały z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i CEF, zakresie prawidłowego rozliczenia projektów realizowanych przez naszych beneficjentów oraz przygotowaniach do nowej perspektywy.

Blisko Beneficjenta

Kompleksowo wspomagamy Beneficjentów od momentu złożenia deklaracji lub podpisania pre-umów, poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie, aż po całkowite rozliczenie projektu.

Stale pracujemy i dbamy o to, by być jak najbliżej Beneficjenta, czyli naszego klienta. Chodzi o bardzo ścisłą współpracę poprzez codzienne kontakty kierowników projektów w CUPT z Beneficjentami. Te relacje są bezpośrednie – każdy z naszych Beneficjentów wie, do kogo w razie pytań, wątpliwości czy problemów może się zwrócić.

Dzięki specjalnie opracowanym narzędziom analitycznym skutecznie i szybko dostrzegamy potrzebę podejmowania działań ograniczających potencjalne zagrożenia w poszczególnych projektach zgodnie z celami wydatkowania Funduszy Europejskich, którymi są terminowa realizacja i wykorzystanie przyznanych środków w 100%. W przypadku identyfikacji ryzyka, podejmujemy środki zaradcze, np. wzmacniamy monitoring poszczególnych projektów poprzez spotkania z beneficjentami, wizyty monitorujące lub spotkania z instytucjami nadzorującymi beneficjentów.

Taki model sprawia, że jesteśmy skuteczni i szybko reagujemy na zmieniające się okoliczności – co jest konieczne w przypadku dużych, rozłożonych na lata projektów.

Infografika: Rola CUPT

Pracujemy także z potencjalnymi Beneficjentami na bardzo wstępnym etapie, gdy wiemy jedynie, że środki będą alokowane na jakiś rodzaj działań. Tworzymy wzorce i standardy ułatwiające Beneficjentowi przygotowanie dokumentacji projektowej. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla naszych Beneficjentów, na których prezentujemy najlepsze rozwiązania, dzielimy się z nimi wiedzą i dobrymi praktykami.

Wspieramy planowanie transportu

Na potrzeby nowej perspektywy zbudowaliśmy specjalny Zintegrowany Model Ruchu (ZMR). To pierwszy w Polsce w pełni multimodalny i 4 stopniowy model ruchu o zasięgu całego kraju, o poziomie szczegółowości gmin i dróg powiatowych. ZMR odwzorowuje Średni Dobowy Ruch Roczny (ŚDRR) pomiędzy wszystkimi gminami w Polsce w podziale na transport indywidualny i zbiorowy. który obejmuje połączenia kolejowe oraz autobusowe.

ZMR jest bezpłatnie udostępniany przez CUPT i wykorzystywany na poziomie administracji centralnej, dodatkowo nie jest związany z zarządcą konkretnej infrastruktury. Pozwala w sposób świadomy planować rozwój systemu transportowego w Polsce, w tym inwestycji kolejowych. Jest to możliwe dzięki obiektywnej weryfikacji potencjału poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych w aspekcie ich przyszłego wykorzystania przez pasażerów – przy założeniu wielu zewnętrznych czynników, jak np. rozwój miast, kształtowanie oferty przewoźników czy zmiany w demografii społeczeństwa. Ponadto w ZMR brane są pod uwagę kluczowe aspekty jakimi kierują się podróżni, czyli odległość i czas podróży oraz poniesione koszty pieniężne. Model odwzorowuje również: siatkę połączeń lotniczych, sieć żeglugi śródlądowej, porty morskie i śródlądowe oraz terminale intermodalne.

Cyfrowy model, docelowo będzie podstawą budowy infrastruktury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju. ZMR, nad którym pracowaliśmy od 2018 r., ma za zadanie wspierać wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

ZMR umożliwia wsparcie ministerstw i innych instytucji, w tym spółek i organizacji, które świadczą usługi publiczne w sektorze transportu w procesie planowania oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Już dziś udostępniamy model województwom, które opracowują własne modele regionalne i na z ich wykorzystaniem tworzą plany transportowe. Bardziej dokładnie z ZMR można zapoznać się w specjalnie wyodrębnionej zakładce na naszej stronie.

Działalność ekspercka

Jako CUPT gromadzimy wiedzę i doświadczenia wynikające z realizacji projektów z kolejnych perspektyw, dzięki czemu zbudowaliśmy solidne zaplecze eksperckie. Eksperci CUPT angażują się we współpracę ze środowiskami naukowymi, mediami i innymi instytucjami systemu wsparcia realizacji projektów sektora transportu.

Od 2017 r. przy Centrum Unijnych Projektów Transportowych działa Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB), będące platformą rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i realizacji projektów transportowych. W toku 20 spotkań eksperckich, które odbyły się w latach 2018-2021 poruszaliśmy najważniejsze zagadnienia związane z szeroko rozumianym transportem. wykorzystanie funduszy UE w transporcie, przemiany na rynkach transportowych, innowacje, integracja podsystemów transportowych, zachowania komunikacyjne ludności.

Starając się sprostać wyzwaniom najbliższych dekad także celom ustanowionym w dokumentach strategicznych takich jak Europejski Zielony Ład, podejmujemy działania doradcze oraz szkoleniowe. Jednym z przykładów takich działań jest realizowana przez naszą Instytucję, przy wsparciu Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktura oraz Inicjatywy Jaspers pomoc doradczo-szkoleniowa na rzecz wybranych ośrodków miejskich w zakresie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Projekt ten realizowany z sukcesem przez ostatnie dwa lata ma przyczynić się do zmiany planowania mobilności miejskiej na rzecz zrównoważonych środków transportu, zachęcić ludzi do korzystania z transportu publicznego i sprawić, że miasta w których żyjemy będą bardziej przyjazne mieszkańcom.

Infografika: Kierunki rozwoju elektromobilności

Ważnym obszarem naszej działalności eksperckiej są inicjatywy promujące dostępność transportu dla osób z ograniczoną mobilnością. Dzięki organizowanym przez nas cyklicznie spotkaniom oraz przygotowywanym publikacjom przybliżamy problemy, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i pokazujemy jak te problemy można rozwiązać.

Doświadczenia ostatniej dekady, ale także wcześniejsze etapy wdrażania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych pozwalają nam na dzielenie się wiedzą z innymi krajami, zarówno tymi, które są członkami UE, jak i tymi, które przygotowują się do członkostwa albo mają możliwość korzystania z programów unijnych – w ramach takich instrumentów Unii Europejskiej jak współpraca bliźniacza (twinning) czy TAIEX, służących współpracy instytucjonalnej między administracjami publicznymi państw członkowskich UE a krajami beneficjentami lub krajami partnerskimi. Nasze działania przybierają formę misji eksperckich, szkoleń, warsztatów, czy wizyt studyjnych, podczas których gościmy przedstawicieli innych krajów w Polsce.

Ciąg dalszy nastąpi

Przed nami perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027. To już czwarta perspektywa finansowa UE, w której Polska bierze udział jako kraj członkowski Wspólnoty. Nadal będziemy największym beneficjentem polityki spójności w UE.

Wsparcie finansowe projektów transportowych w nowej perspektywie zasilane będzie z trzech głównych programów:

 • Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które zastępują zakresem Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
 • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW), w miejsce PO Polska Wschodnia,
 • Funduszu Łącząc Europę (CEF2).

Nowością będą środki na inwestycje transportowe ujęte w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W ciągu ostatnich lat Komisja Europejska przyjęła wiele dokumentów, w szczególności dotyczących ochrony klimatu i środowiska, jak strategię Europejski Zielony Ład czy Strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Z nich m.in. wynikają właśnie ramy strategiczne i nowe wytyczne, dotyczące wydatkowania środków budżetowych, także na transport. Na hojne wsparcie z funduszy UE w tym rozdaniu może na pewno liczyć transport kolejowy i intermodalny, jako wpisujące się w cel redukcji emisji CO2.

Doświadczenie CUPT zdobyte w toku dwóch perspektyw i obsługi kilkuset projektów daje solidną podstawę, by wierzyć, że w kolejnych latach będziemy z sukcesem kontynuować naszą misję jaką było i jest efektywne wydatkowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów transportowych.

Przed naszą instytucją staną nowe zadania w związku z pełnieniem funkcji Jednostki Wspierającej Ministerstwo Infrastruktury we wdrażaniu inwestycji określonych w KPO.

CUPT będzie również kontynuować działalność analityczną na rzecz szeroko rozumianego sektora transportu, w oparciu o doświadczenia przy zrealizowanych projektach z Funduszy Europejskich. Co najważniejsze jednak, chcemy pozostać blisko beneficjenta służąc pomocą i wspólnie rozwiązywać problemy, które są nieodłączną częścią realizacji każdego dużego projektu.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
 • składanie wniosków
 • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top