Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Informacja i promocja

OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH od dnia 01.01.2018 r.

Umieszczenie barw RP w ciągu znaków obowiązuje Beneficjentów, którzy zawarli Umowę o Dofinansowanie po 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z wytycznymi Umowy zawarte przed tą datą mogą zostać aneksowane w części dot. obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych i rozszerzone o powyższy obowiązek.

Aktualizacja oznakowania dotyczy nośników wytworzonych po zawarciu aneksu do Umowy.
Jeśli nie generuje to dodatkowych kosztów rekomenduje się umieszczenie barw RP również na nośnikach wytworzonych wcześniej np. strona www.

Szczegółowy opis zasad obowiązujących do 31 grudnia 2017 r. oraz po tej dacie znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich, w dziale opisującym obowiązki Beneficjenta przy realizacji projektów – Zasady oznakowania i promocji. przejdź

W przypadku kiedy zamówienie zostało zakończone, bądź jego zmiana jest niemożliwa (np. generuje dodatkowe koszty lub znacząco wydłuży jego realizację), materiały/nośniki wykonane w ramach jego realizacji mogą być oznakowane wg. zasad, jakie obowiązywały Beneficjenta przed zawarciem aneksu.

OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zestaw znaków składający się z logo Funduszy Europejskich i nazwy programu oraz logo Unii Europejskiej i nazwy funduszu stanowi informację o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, więc dodatkowa informacja nie jest potrzebna.

Oznaczenie informacji audio, np. spotu radiowego, zależy od czasu jego trwania. KE w materiale roboczym1 zaproponowała następujące rozwiązanie:

Materiały audio o długości:

  • do 30 sekund włącznie zawierają informację „Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej”
  • powyżej 30 sekund zwierają minimum tekst „Projekt/materiał dofinasowany z Unii Europejskiej ze środków [nazwa właściwego funduszu]”


Dodatkowo KE sugeruje, że w miarę możliwości każdy spot powinien zawierać odesłanie do strony internetowej, gdzie więcej informacji jest dostępnych na temat danego projektu/działania.

1 Cohesion policy communication rules – Questions and answers (updated: 11 June 2015 by DG Regio & DG Employment)

Zasada ta ma zastosowanie w stosunku do logo o charakterze administracyjnym/instytucjonalnym, logo beneficjenta. W przypadku logo niemającego bezpośredniego instytucjonalnego, politycznego lub gospodarczego odniesienia, które stanowi jedynie element dekoracyjny, będący np. elementem działania komunikacyjnego, może być ono większe niż symbol UE2. Logo takie nie może występować w ciągu znaków.

2 Cohesion policy communication rules – Questions and answers (updated: 11 June 2015 by DG Regio & DG Employment)

OZNACZANIE MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU – PLAKATY

Dopuszczalna jest opcja, że na 1 plakacie jest kilka projektów, więc nie ma przeszkód, by wisiał jeden plakat zawierający listę projektów – dla każdego projektu z podaną kwotą dofinansowania. Należy pamiętać o umieszczeniu plakatów w tych lokalizacjach, gdzie korzysta się z pomocy technicznej. Dotyczy to tych instytucji, które działają w kilku budynkach i w tych miejscach realizowane są projekty PT (np. pracują pracownicy, których wynagrodzenie jest współfinansowane z PT).

Jeśli projekt polega na zakupie środków trwałych, a całkowite dofinansowanie przekracza 500 tys. euro, to zgodnie z pkt.2.2.5 Załącznika XII do rozporządzenia 1303/2013 beneficjenta obowiązuje wystawienie tablicy pamiątkowej w miejscu łatwo dostępnym po zakończeniu projektu. Plakaty nie są obowiązkowe dla beneficjentów, którzy są zobowiązani do umieszczania tablic pamiątkowych.

Jednak oznaczenie plakatem lub w inny sposób miejsca realizacji projektu w trakcie jego trwania będzie dobrą praktyką. Beneficjent może zaproponować jakąś formę oznaczenia (jest to jednak jego dobra wola, chyba, że tego typu działanie uwzględnił we wniosku aplikacyjnym i się do niego zobowiązał).

Przedstawiciele KE udzielili odpowiedzi przeczącej na to pytanie3. Wyświetlacz/ekran może stanowić dodatek, nie może natomiast zastąpić plakatu. Pod warunkiem zachowania minimalnego rozmiaru A3 informacja może być natomiast przedstawiona na innym materiale niż papier (np. plastyk, szkło) pod warunkiem trzymania się zasady, że informacja ma formę pisemną i trwałą.

3 Cohesion policy communication rules – Questions and answers (updated: 11 June 2015 by DG Regio & DG Employment)

Zgodnie z zapisami podrozdz. 12.11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji „jeśli działania w ramach projektu realizujesz w kilku lokalizacjach, plakat umieść w każdej z nich”. Oznacza to, że beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia plakatu we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzone są działania w ramach projektu. W związku z powyższym:

  • plakat należy umieścić w głównej siedzibie beneficjenta, a także w miejscach, w których realizuje działania stanowiące integralną część projektu, np. szkolenia;
  • plakat należy umieścić również w siedzibach pracodawców organizujących np. staże lub prace interwencyjne, czyli tych podmiotów, które poprzez zawarcie umowy realizują zadania zlecone przez beneficjenta.


Nie ma natomiast obowiązku umieszczania plakatu w każdym miejscu, pomieszczeniu, obiekcie itp., w którym przebywa uczestnik biorący udział np. w stażu, pracach interwencyjnych itd., jedynie w głównej siedzibie pracodawcy. Zgodnie z pkt 3. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji obowiązek umieszczania plakatu nie dotyczy osób i podmiotów, które jako uczestnicy/odbiorcy skorzystali ze wsparcia za pośrednictwem beneficjentów programów operacyjnych, np. z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy, szkolenia. Oznacza to, że z obowiązku zamieszczania plakatów zwolnieni są wszyscy uczestnicy projektów.

OZNACZANIE MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU – TABLICE

Tablica pamiątkowa powinna zostać umieszczona w miejscu widocznym i ogólnodostępnym. Jeśli kryteria te spełnia siedziba beneficjenta, to wystarczy, jeśli tablica pamiątkowa będzie wystawiona przed tą siedzibą. Ale w tym konkretnym przypadku warto raczej zaproponować inne, bardziej uczęszczane miejsca i umieścić tablice pamiątkową np. na dworcu, w jakimś głównym punkcie komunikacyjnym, gdzie zobaczy ją znacznie więcej osób, niż przy siedzibie zarządu beneficjenta. Można również umieścić taką tablicę pamiątkową w widocznym miejscu w/na każdym z pojazdów.

OZNACZANIE MIEJSC REALIZACJI PROJEKTU – INNE

W perspektywie 2014-2020 oznaczanie poszczególnych pomieszczeń, w których pracują pracownicy, których wynagrodzenie jest finansowane w ramach pomocy technicznej nie jest obowiązkowe. Obecnie tabliczki zastępuje plakat (zgodnie z sekcja 2.2.2.b Załącznika XII rozporządzenia ogólnego), na którym powinna być informacja, że dany projekt (w ramach którego finansowane są np. miejsca pracy) jest realizowany w danej lokalizacji.

Umieszczanie tabliczek może natomiast stanowić dobrą praktykę, jednak jest to element dodatkowy, dobrowolny, więc treść na tabliczkach może być samodzielnie formułowana przez beneficjenta

W okresie 2014-2020 oznaczanie zakupionych w ramach projektu sprzętów, wyposażenia, urządzeń etc. nie jest obowiązkowe. Wystarczy, jeśli beneficjent umieści plakat informacyjny lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową4.

Beneficjent może dobrowolnie oznaczyć zakupione urządzenia. Stanowi to dobra praktykę. Może np. wskazać taki dodatkowy sposób promocji we wniosku o dofinansowanie. Nie ma jednak standardowego „obowiązkowego” zestawu informacji, jaki powinien się znajdować na naklejkach.

4 Zgodnie z zasadami oznaczania miejsca realizacji projektu – pkt. 12 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.

STRONY INTERNETOWE

Tak. Zgodnie z sekcją 2.2. 2.a ww. Załącznika XII rozporządzenia ogólnego wszystkich beneficjentów (posiadających strony www) obowiązuje zamieszczenie na stronie internetowej beneficjenta, krótkiego opisu operacji, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki, oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii. Beneficjenci pomocy technicznej nie są wyjątkiem.

Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (rozdz. 13.3) informacja na stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w wersji minimalnej:

  • cele projektu,
  • planowane efekty,
  • wartość projektu,
  • wkład Funduszy Europejskich

OZNACZANIE DOKUMENTÓW

Nie trzeba oznaczać zestawieniem znaków dokumentów finansowo-księgowych (faktur, potwierdzeń, poleceń księgowania). Nie są to dokumenty przeznaczone do podawania informacji publicznej. Dokumenty finansowo-księgowe, takie jak faktury, przelewy, potwierdzenia księgowania, są wystawiane na podstawie umów lub zleceń, które powinny być oznakowane, zatem wykonawca jest już poinformowany o pochodzeniu środków.

Dokumenty kadrowe/pracownicze takie jak zakresy zadań lub opisy stanowisk finansowanych/współfinansowanych z Funduszy Europejskich powinny być w perspektywie 2014-2020 oznakowane, ponieważ w ten sposób informują pracownika, że jego płaca jest współfinansowana z Unii Europejskiej. Nie ma natomiast potrzeby oznaczania innych dokumentów kadrowych takich jak poleceń wyjazdu służbowego.

Korespondencja pisemna i elektroniczna kierowana do osób i podmiotów uczestniczących w projekcie powinna być oznakowana. W praktyce przyjmuje się wzory pism i gotowe oznaczenia korespondencji elektronicznej zawierające właściwe zestawienie logo.

Rekomendujemy stosowanie Ubuntu lub Calibri. Fonty Calibri znalazły się we wzorach prezentacji dostępnych w Bazie Wiedzy o Funduszach Europejskich dla IZ. Jeśli jakaś instytucja ma inny wzór z inną czcionką to może go stosować. Podobnie jest w przypadku publikacji, pism i dokumentów. Zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 „rekomendujemy także stosowanie fontu z rodziny Ubuntu albo fontu z rodziny Calibri. Instytucje, które posiadają własne przyjęte zasady wizualizacji, w tym określające wygląd pism, dokumentów i publikacji, mogą stosować inne kroje pisma. Istotne jest, aby font był czytelny. Dlatego rekomendowane jest stosowanie bezszeryfowego kroju pisma. Należy też zwrócić uwagę na jego wielkość i zadbać o odpowiednie skontrastowanie z tłem, aby teksty były czytelne dla osób słabiej widzących”.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o przesłanie e-maila na adres: promocja@cupt.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top