Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Kolejnym obligatoryjnym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie jest deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (inaczej deklaracja Natura 2000), którą uzyskuje się w sytuacji, gdy projekt nie wpływa znacząco negatywnie na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000 (zgodnie z pkt F.4.1. Wniosku o dofinansowanie). Wraz z wypełnioną przez właściwy organ deklaracją należy do Wniosku załączyć mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 (mapa nie musi być potwierdzona przez organ właściwy do wydania deklaracji).

Jeżeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.

Jeżeli projekt wpływa znacząco negatywnie na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000 należy przedstawić:

  • decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (najczęściej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko);
  • jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:
  1. kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej , zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
  2. opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnioski o wydanie deklaracji Natura 2000 należy składać do właściwych terytorialnie Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (dalej RDOŚ). W przypadkach, gdy obszar przedsięwzięcia wykracza poza właściwość jednego organu, poszczególni dyrektorzy wydają odrębne deklaracje odnosząc się części zamierzenia położonej na obszarze swojej właściwości.

 

Informacje na temat obszarów Natura 2000 można znaleźć m.in.:

oraz na stronach poszczególnych RDOŚ.

Dane teleadresowe wszystkich Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.

Informacje na temat formularza wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz wymaganych załącznikach można znaleźć na stronach poszczególnych RDOŚ, najczęściej w zakładce Załatw sprawę/Jak załatwić sprawę/Sprawy dotyczące ochrony przyrody.

W treści deklaracji RDOŚ powinien odnieść się do każdego obszaru Natura 2000 znajdującego się w sąsiedztwie do ok 5 km od planowanego do realizacji projektu lub/i każdego z obszaru, który został uwzględniony w wydanej dla projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile była wymagana/została wydana).

W treści deklaracji RDOŚ powinien także odnieść się do celów działań ochronnych obszarów Natura 2000 określonych w planach ochrony lub planach zadań ochronnych i zweryfikować czy realizacja inwestycji może utrudnić lub uniemożliwić osiągnięcie tych celów.

Należy zauważyć, że istnieją obszary Natura 2000, dla których jeszcze nie ustanowiono planów zadań ochronnych lub planów ochrony, a zatem nie określono celów ochrony dla poszczególnych siedlisk i gatunków. Mając to na uwadze, zostały wdrożone przez RDOS i GDOS doraźne działania zaradcze związane z pilnym opracowaniem tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 nieposiadających dokumentu planistycznego, a znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania inwestycji ubiegających się o dofinansowanie.

Cele te są formułowane przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska lub inne podmioty sprawujące nadzór nad poszczególnymi obszarami Natura 2000, następnie poddane konsultacjom społecznym oraz upublicznione na stronach internetowych tychże organów w zakładkach:

  • Co robimy/Natura 2000/Plany zadań ochronnych lub Plany ochrony lub Tymczasowe cele ochrony
  • Co robimy lub Załatw sprawę/Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Informacje na temat planów można również znaleźć na stronach Dzienników Urzędowych właściwych miejscowo Urzędów Wojewódzkich.

Szczegółowe zalecenia dotyczące konieczności uwzględniania szczegółowych celów ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w trakcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostały zawarte w poniższym piśmie GDOŚ znak: DOOŚ-WAPOŚ.070.3.2021.KL z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Każdorazowo zalecany jest także kontakt z właściwym miejscowo RDOŚ.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - CUPT
logotyp - Europejski Fundusz Strukturalne i Inwestycyjne

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top