Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

W związku z prowadzoną przez CUPT weryfikacją wniosków o dofinansowanie dla inwestycji infrastrukturalnych sektora transportu, ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE, poniżej przedstawiamy informacje nt przedkładania do CUPT dowodów potwierdzających poinformowanie społeczeństwa o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.

Beneficjenci ubiegający się o dotacje UE dla realizowanych przez siebie przedsięwzięć infrastrukturalnych z sektora transportu, zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie lub o płatność, decyzji na podstawie, których prowadzone są lub będą prowadzone roboty budowalne tj. m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wraz z obwieszczeniami informującymi społeczeństwo o ich wydaniu zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawy ooś) .

Należy mieć na uwadze, że ww. podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji PnB i ZRID dotyczy wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (o których mowa w art. 60 ustawy ooś, tj. takich, dla których istnieje obowiązek wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) niezależnie od faktu czy na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko czy nie.

Ponadto w ustawie ooś rozróżniono sposób poinformowania społeczeństwa w zależności od stwierdzenia konieczności przeprowadzenia procedury ponownej ocenę oddziaływania na środowisko (dalej: ponownej ooś):

  • 95 ust. 3 ustawy ooś dotyczy decyzji, w ramach których przeprowadzono ponowną ooś: informacja kierowana do społeczeństwa (a nie tylko stron postępowania) o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami wymaganych przepisami organów administracyjnych,
  • 72 ust. 6 ustawy ooś dotyczy pozostałych decyzji poprzedzonych uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: informacja kierowana do społeczeństwa (a nie tylko stron postępowania) o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy,

Jako, że w obu w/w przypadkach wydanie decyzji budowlanej zawsze jest poprzedzone wydaniem decyzji środowiskowej należy więc przyjąć, że sposób podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji budowlanej określony w art. 95 ust. 3 ustawy ooś zasadniczo nie będzie się różnił od tego co wynika z postanowień art. 72 ust. 6 ustawy ooś.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż kwestia związana z udokumentowaniem poinformowania społeczeństwa zgodnie z wymogami  ustawy ooś , ma istotny wpływ na możliwość uzyskania wsparcia inwestycji z funduszy unijnych. Składane przez Beneficjentów w ramach POIiŚ
w/w decyzje administracyjne oceniane są według określonych kryteriów oceny formalnej i merytorycznej, a każdy ze wskazanych aspektów oceny jest niezwykle istotny w kontekście udokumentowania aktualnych wymogów i obowiązków wynikających z przepisów ustawy  ooś dla danej inwestycji.

Aby umożliwić zapoznanie się z treścią wydanych decyzji umożliwiających realizację przedsięwzięć oraz zapewnić  skuteczne prawo do składania odwołań od wydanych decyzji środowiskowych czy decyzji inwestycyjnych, zmiana ustawy ooś dokonana w dniu 13 maja 2021 r.  doprecyzowała proces poinformowania społeczeństwa o wydanych decyzjach. Nowa treść art. 85 ust. 3 oraz art. 72  ust. 6 wprowadza wprowadziła obowiązek publikacji treści wydanych decyzji na stronach BIP organów właściwych do ich wydania przez okres 14 dni wyznaczonych w treści obwieszczenia. Wskazano również, że po upływie 14 dni od dnia publikacji rozpoczyna się termin do składania odwołań. Pozostałe dotychczas obowiązujące uwarunkowania prawne w zakresie skutecznego informowania społeczeństwa o wydaniu w/w decyzji (w szczególności o sposobie poinformowania) nie uległy zmianie.

Zasadniczo przepisy znowelizowanej ustawy ooś rozszerzyły krąg stron uprawnionych do złożenia odwołania od decyzji inwestycyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych o podmioty, którym przysługiwało prawo strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Prawo takie zyskały również organizacje ekologiczne, które nie uczestniczyły w tym postępowaniu. Ustaw jednak zastrzega, że złożone odwołanie może dotyczyć tylko i wyłącznie kontroli decyzji inwestycyjnych w zakresie ich zgodności z postanowieniami decyzji środowiskowej.  Aby podkreślić istotność regulacji zawartej w art. 72 ust. 6 ustawy ooś, przedmiotowy przepis znalazł odzwierciedlenie w treści poszczególnych ustaw regulujących proces wydania decyzji inwestycyjnych, przykładowo:

  • 35 ust. 9 w Ustawie Prawo budowlane,
  • 11f ust. 7a w Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • 10 ust. 10a w Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  • art. 402a w Ustawie Prawo wodne.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top