Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

31 marca 2023 | Krajowy Plan Odbudowy

KPO: Zapowiedź naboru wniosków w komponencie E (autobusy)

Przedmiot konkursu

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego, wodorowego, hybryda plug-in) lub niskoemisyjnego taboru autobusowego (zasilanego paliwami alternatywnymi – CNG, LPG/LNG), wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania – jeśli dotyczy lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), w tym hybrydy HEV/MHEV, dla:

  1. obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych;
  2. wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją (ze względu na przestarzały tabor i/lub deficytowość linii),

z zastrzeżeniem, że w ramach wszystkich przedsięwzięć wybranych do objęcia wsparciem maksymalna liczba niskoemisyjnego taboru autobusowego, w tym taboru zasilanego olejem napędowym, nie może przekroczyć 364 sztuk, tj. progu 21% spośród 1738 sztuk ogólnej liczby taboru przewidzianego do objęcia wsparciem w ramach całej Inwestycji, określonej w Decyzji wykonawczej Rady EU – Council Implementing Decision 2022/0181 (NLE) (CID). Wskazany próg procentowy taboru (21%) liczony jest z uwzględnieniem przedsięwzięć wybieranych do objęcia wsparciem przez JW w ramach niniejszego Konkursu oraz w ramach konkursów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach inwestycji E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem może obejmować tabor zasilany napędem z jednej grupy rodzaju napędów, tj. zero- lub niskoemisyjnym. Nie dopuszcza się określania w jednym wniosku zakresu rzeczowego obejmującego zakup taboru z różnych grup rodzaju napędów, przy czym w ramach Konkursu preferowanym rodzajem napędu jest napęd zeroemisyjny. Istnieje możliwość złożenia kilku wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem przez tego samego Wnioskodawcę, odrębnie dla każdej grupy rodzaju napędów. Tabor powinien być przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej zdolności ruchowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków kwalifikowalnych, jak również niekwalifikowalnych związanych z zakresem inwestycji określono w Załączniku nr 1 poniżej.

Potencjalni Wnioskodawcy (organizatorzy transportu zbiorowego)

  • Powiaty, związki powiatowe, związki powiatowo-gminne, związki gminne, gminy.

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie przedsięwzięć

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi 1 689 297 427,00 . Na etapie zawierania umów o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Maksymalny poziom wsparcia na poziomie przedsięwzięcia wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. Poziom wsparcia przedsięwzięć będzie uzależniony od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawców oraz od dochodów podmiotów, na terenie których zlokalizowana będzie linia komunikacyjna (wyliczany jako średnia dla obszaru, na którym zlokalizowana będzie linia komunikacyjna obsługiwana przez zakupiony w ramach przedsięwzięcia tabor), zgodnie z poniższymi założeniami:

  • 95%, gdy średni wskaźnik G/P/P-G dla gminy/powiatu lub ich związków[1] względem Gg/Pp, czyli wartości średniej dla kraju, wynosi G/P/P-G ≤ 0,5 Gg/Pp;
  • 90%, gdy średni wskaźnik G/P/P-G dla gminy/powiatu lub ich związków względem Gg/Pp, czyli wartości średniej dla kraju, wynosi 0,6 Gg/Pp ≤ G/P/P-G ≤ 0,8 Gg/Pp;
  • 85%, gdy średni wskaźnik G/P/P-G dla gminy/powiatu lub ich związków względem Gg/Pp, czyli wartości średniej dla kraju, wynosi 0,9 Gg/Pp ≤ G/P/P-G ≤ 1,3 Gg/Pp;
  • 80%, gdy średni wskaźnik G/P/P-G dla gminy/powiatu lub ich związków względem Gg/Pp, czyli wartości średniej dla kraju, wynosi G/P/P-G ≥ 1,4 Gg/Pp.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem należy składać w formie określonej w Regulaminie Konkursu, w terminie od 17.04.2023 r. do 17.05.2023 r.

Gdzie szukać informacji

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

tel. 22 262 05 00,

fax 22 262 05 01.

Pytania dotyczące procedury wyboru przedsięwzięć oraz składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach konkursu można przesyłać na email: kpo_autobusy@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 12.05.2023 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

[1] wskaźniki G/P/P-G – wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin/powiatów, stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 r. dla gmin/powiatów (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Średni wskaźnik G/P dla większej liczby gmin/powiatów należy liczyć jako średnią ważoną liczbą mieszkańców. Dla związków powiatowo – gminnych oblicza się wskaźnik P-G, będący średnią wskaźników G dla gmin wchodzących w skład związku powiatowo – gminnego, z wyłączeniem powiatu. Średnią dla kraju przyjmuje się wartość Gg/Pp. W przypadku wyliczania dochodu dla związków gminno- gminnych i powiatowo-powiatowych powinna być to średnia z wyliczonych wskaźników dla każdego z członków związku.

źródło: Wskaźniki dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw na 2023 r.

Baza wiedzy o konkursie

Cała baza wiedzy wraz z niezbędnymi materiałami w zakresie konkursu znajduje się w dedykowanej zakładce konkursowej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top