Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja

Analiza określająca wpływ osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020 na realizację priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych

Celem analizy jest określenie poziomu realizacji celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu dzięki zrealizowanym lub realizowanym projektom transportowym oraz wartości dodanej wynikającej z ich realizacji dla Polski i UE.

Celami szczegółowymi analizy są:

  • ocena pośredniego i bezpośredniego potencjalnego wpływu projektów transportowych na realizację celów Strategii Europa 2020,
  • ocena potencjalnego wpływu działań w ramach osi III – VI na otoczenie społeczno – gospodarcze,
  • ocena potencjalnej wartości dodanej możliwej do uzyskania przez Polskę i UE dzięki wdrażaniu interwencji podejmowanych w ramach III – VI OP POIiŚ 2014-2020.


W ramach analizy Wykonawca powinien odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyniły się do realizacji priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, tj.

  • wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
  • wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej i efektywnie korzystającej z zasobów,
  • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki z wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Wyniki analizy przedstawione przez Wykonawcę zostaną wykorzystane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych na potrzeby opracowania badania pokazującego postępy w realizacji POIiŚ 2014-2020 w kontekście wskaźników dot. realizacji ram wykonania oraz realizacji rezultatów strategicznych.

Analiza jest wykonywana w formule hybrydowej przez Wykonawcę zewnętrznego oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022 r.

Badania i ewaluacja

Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w WOF 25 sierpnia 2022 | Badania i ewaluacja
Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w WOF

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zleciło przeprowadzenie oceny wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Więcej arrow
Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów 16 maja 2022 | Różne
Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów

Wyniki analizy, które uzyskaliśmy wykorzystamy w związku z dążeniem do doskonalenia współpracy z beneficjentami i wnioskodawcami. Chcemy wdrożyć takie usprawnienia, by w sposób najbardziej efektywny i skuteczny wspierać Państwa w wykorzystaniu dostępnych w perspektywie 2021-2027 środków UE.

Więcej arrow
Analiza realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej wraz z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie 17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja
Analiza realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej wraz z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie

W ramach badania zostanie podsumowana skuteczność i użyteczność dla osób z niepełnosprawnościami, projektów transportowych oraz zidentyfikowana ich użyteczności w kontekście realizacji polityk horyzontalnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

 

Więcej arrow
Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny w miastach 17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja
Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny w miastach

Głównym celem badania jest dostarczenie wiedzy w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na efektywność, trwałość i skuteczność projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 w ramach VI OP (Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach) oraz V OP (Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura).

 

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top