Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

facebook twitter youtube linkedin

Aktualności

17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja

Analiza realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej wraz z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie

W ramach badania zostanie podsumowana została skuteczność i użyteczność dla osób z niepełnosprawnościami, projektów transportowych oraz zidentyfikowana ich użyteczności w kontekście realizacji zasady niedyskryminacji w kontekście osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem badania była analiza realizacji zasady niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w projektach dla których CUPT pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej wraz z badaniem potrzeb beneficjentów na wsparcie w tym zakresie.

Cel główny analizy został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Ocena projektów transportowych realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020 oraz innych programów/mechanizmów komplementarnych w kontekście sposobu uwzględnienia zasad horyzontalnych określonych w Rozporządzeniu 1303/2013 dotyczących promowania zasad niedyskryminacji oraz dostępności.
  • Ocena wpływu zrealizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020 inwestycji transportowych na mobilność osób z niepełnosprawnościami i z ograniczonymi możliwościami poruszania się.
  • Analiza potrzeb w zakresie wsparcia beneficjentów POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020 oraz potencjalnych wnioskodawców w nowym okresie programowania przy wdrażaniu zasady niedyskryminacji.

Celem dodatkowym było upowszechnienie informacji na temat zmian w dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami.

Analiza została wykonana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Badania i ewaluacja

Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w WOF 25 sierpnia 2022 | Badania i ewaluacja
Ocena wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w WOF

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zleciło przeprowadzenie oceny wpływu projektów UE (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Więcej arrow
Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów 16 maja 2022 | Różne
Jak nas postrzegają nasi partnerzy – czyli wyniki badania satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów

Wyniki analizy, które uzyskaliśmy wykorzystamy w związku z dążeniem do doskonalenia współpracy z beneficjentami i wnioskodawcami. Chcemy wdrożyć takie usprawnienia, by w sposób najbardziej efektywny i skuteczny wspierać Państwa w wykorzystaniu dostępnych w perspektywie 2021-2027 środków UE.

Więcej arrow
Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny w miastach 17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja
Analiza wpływu COVID-19 na transport publiczny w miastach

Głównym celem badania jest dostarczenie wiedzy w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na efektywność, trwałość i skuteczność projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 w ramach VI OP (Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach) oraz V OP (Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura).

 

Więcej arrow
Analiza określająca wpływ osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020 na realizację priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych 17 lutego 2022 | Badania i ewaluacja
Analiza określająca wpływ osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020 na realizację priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych

Celem analizy jest określenie poziomu realizacji celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu dzięki zrealizowanym lub realizowanym projektom transportowym oraz wartości dodanej wynikającej z ich realizacji dla Polski i UE.

 

Więcej arrow

Skontaktuj się z nami

Kontakt dla Beneficjentów
  • składanie wniosków
  • pytania dotyczące programów
kontakt dla beneficjentaarrow
Punkty informacyjne

Formularz kontaktowy i kontakt dedykowany
dla mediów i dla obywateli

punkty informacyjnearrow
Biuro CUPT

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Poniedziałek – piątek,
godz.: 8:15 – 16:15

logotyp - Fundusze Europejskie
logotyp - Rzeczpospolita Polska
logotyp - UE
logotyp - KPO

Strona internetowa współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

scroll back to top